Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Reklamní články

  Výběrové řízení na ředitele Moravského divadla a Moravské filharmonie

  STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE

  ředitele/ředitelky Moravského divadla a Moravské filharmonie,
  příspěvkové organizace

  Požadované předpoklady:
  • vysokoškolské vzdělání,
  • obor ekonomický, právní nebo umělecký,
  • nejméně 5 let praxe v řídící funkci,
  • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka,
  • manažerské a organizační schopnosti,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled.
  Další očekávané znalosti a dovednosti:
  • znalost principů fungování a financování příspěvkové organizace,
  • znalosti zvláště v oblasti dramatického umění, symfonické hudby, kultury obecně a
   veřejné správy,
  • schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,
  • schopnost samostatného rozhodování,
  • znalost práce s výpočetní technikou,
  • řidičské oprávnění skupiny „B“.
  Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
  • označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
   pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
   o cizího státního příslušníka, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční
   podpis.
  K přihlášce je nutno přiložit:
  • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi,
   odborných znalostech a dovednostech,
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad
   osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský
   stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona 451/1991 Sb. (platí jen
   pro občany ČR, nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971),
  • motivační dopis,
  • písemně zpracovanou koncepci činnosti a rozvoje organizace, včetně návrhů
   na zkvalitnění poskytovaných služeb i prezentace příspěvkové organizace v rozsahu
   cca 5–10 normostran. Součástí koncepce by měla být vize fungování obou orchestrů
   (Moravské filharmonie Olomouc i orchestru hudebního divadla) v rámci spojené
   instituce, jejich řízení a představa o organizační struktuře managementu instituce
   a o obsazení jmenovaných pozic, především uměleckého vedení orchestrů a souborů
   divadla. Koncepce by měla být v souladu se Strategií rozvoje kultury a kreativních
   průmyslů města Olomouce.
  Ke zpracování budou uchazečům k dispozici:
  • Zřizovací listina příspěvkové organizace MDMF ve znění platném od 1. 1. 2025,
  • organizační struktury příspěvkových organizací MDO a MFO,
  • ekonomické podklady MDO a MFO:
   – rozpis schváleného rozpočtu na rok 2024,
   – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2023,
   – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2023,
   – výroční zprávy.
  • Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce.

  Předpokládaný nástup do funkce: 1. 1. 2025.

  S ohledem na vznik p. o. k 1. 1. 2025 se pro včasné zapojení vybraného uchazeče (budoucího
  ředitele) do procesu spojení stávajících MDO a MFO je možné do 31. 12. 2024 jeho zapojení
  formou DPP či DPČ, smlouvou na služby či jinou formou spolupráce dle dohody a platných
  právních předpisů.

  Platové podmínky dle platných právních předpisů.
  Pracovní poměr na dobu neurčitou.

  Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými doklady doručte nebo zasílejte nejpozději do 20. 9. 2024 na adresu:

  Radim Schubert
  Magistrát města Olomouce
  Horní náměstí č. p. 583
  779 11 Olomouc

  Zde budou pro zájemce k dispozici výše uvedené podklady, případné dotazy k výběrovému
  řízení směřujte prosím na kontaktní osobu, kterou je Radim Schubert, vedoucí oddělení
  koncepce kultury, odbor kultury a cestovního ruchu: [email protected].

  Na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení
  Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
  Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

  • Autor:
  • Publikováno: 11. července 2024

  Komentáře k článku: Výběrové řízení na ředitele Moravského divadla a Moravské filharmonie

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,