Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  V ND se s platy nepodvádělo!

  V 2. polovině srpna t.r. prezentoval Jan Burian opakovaně v médiích závěry tzv. auditu hospodaření Národního divadla. V této souvislosti zazněla závažná tvrzení o tom, že Národní divadlo porušovalo zákon při odměňování umělců a že se zde podvádělo s platy. Zmiňována byla i případná trestní odpovědnost.

  Bývalý ředitel Národního divadla Ondřej Černý. FOTO MILAN MALÍČEK

  Bývalý ředitel Národního divadla Ondřej Černý. FOTO MILAN MALÍČEK

  Tyto mediální výstupy vrhly velice negativní světlo nejen na bývalé vedení ND, ale ve svém důsledku poškodily i jméno Národního divadla u veřejnosti, sponzorů, diváků. Považoval jsem tedy za svou povinnost i v situaci, kdy jsem již řadu měsíců nezastával funkci ředitele ND, seznámit se s konkrétními nálezy tzv. auditu a zadat posouzení napadených oblastí nezávislému odbornému ústavu. A to i s přihlédnutím k tomu, že důvody mého odvolání z funkce v září 2012 nikdy nebyly ze strany ministerstva kultury objasněny.

  Dalším důvodem zadání posudku, a to neméně významným, je skutečnost, že závěry kontrolního zjištění p. Baxové (ekonomka DJKT Plzeň) a p. Hodana (daňový poradce, Plzeň) by mohly významnou měrou narušit smluvní prostředí výkonu umělecké činnosti v ČR. Názor těchto zpracovatelů auditu, že výkon umělecké činnosti je pouze a jen závislou činností, by ve svém důsledku znamenal, že lze s umělci uzavírat pouze a jen pracovní smlouvy dle Zákoníku práce.

  27. září jsem požádal o posouzení některých tvrzených skutečností renomovanou autoritu v oblasti práva – Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Po dvou měsících, v průběhu minulého týdne, jsem obdržel vypracovaný posudek.

  Tento posudek významně zpochybňuje závěry tzv. auditu hospodaření Národního divadla, když mj. konstatuje:

  1) Umělecká činnost není činností, kterou by bylo možno konat pouze v pracovněprávním vztahu.

  2) Divadlo i umělec jsou oprávněni v souladu se zásadou autonomie smluvní vůle zvolit konkrétní smluvní typ, který položí právní základ pro jejich spolupráci.

  3) Kolektivní smlouva může být využita ke konkretizaci časových dotací pro druhově určené činnosti u druhově vymezených zaměstnanců. Tento postup je sice neobvyklý, není však v rozporu s platnou právní úpravou.

  4) Skutečnost, že umělec/zaměstnanec koná pro svého zaměstnavatele stejnou činnost v nikoliv pracovněprávním vztahu, ještě neznamená, že tak činí v rozporu s platnou právní úpravou.

  Posledně jmenovaný závěr jasně vyvrací Burianovo konstatování, že není například možné zaměstnance divadla, kteří stejnou práci vykonávají na základě pracovního poměru, platit ve stejném měsíci ještě jiným způsobem, tedy například ještě navíc na základě autorského zákona.

  V Praze dne 3. prosince 2013

  Ondřej Černý

  ///

  Posudek Ústavu státu a práva Akademie věd: zde

  Více na i-DN:

  Okolnosti startu sezony mě bolí

  V Národním divadle se manipulovalo s platy


  Komentáře k článku: V ND se s platy nepodvádělo!

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   „Kombinace pracovního poměru
   a plateb podle autorského zákona je nade vší pochybnost protiprávní. Legislativa se od 90. let změnila a celá věc nemá nic společného s takzvaným autorským zákonem. Národní divadlo buď zaspalo, nebo jeho vedení nemělo dobré rádce,“ řekl při slavnostním zahájení divadelní sezony ND Jan Burian. Byla to hodně silná slova, kterým by měl nyní dostát – buď prokázat mylnost posudku, který si nechal vypracovat Ondřej Černý, nebo odvolat své poradce. Jinak se vystavuje podezření, že šlo jen o kouřovou clonu při nástupu.

   07.12.2013 (5.21), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Josef Herman

   Josef Herman

   Je to asi složitá otázka,
   zaznamenal jsem v průběhu let, že jsou na ni různé právní názory, a „pravdu“ by asi mohl stanovit jen výrok soudu. V tomto smyslu zřejmě je vyjádření Jana Buriana od počátku nepřiměřené.
   Nicméně je jasné, že princip odměňování, který používal Ondřej Černý a který zavedl už Jiří Srstka, se jen snažil vybruslit z limitů pravidel příspěvkových organizací, a to z dobrých důvodů – tabulkovými platy a systémem odměn nelze dostatečně zohlednit specifika umělecké práce a rozlišit – řekněme – význam a užitečnost umělců pro divadlo, tedy je to systém pro použití v divadle (orchestru) nevhodný.
   Takové pragmatické a prakticistní řešení se mi také nelíbí, v tom Buriana chápu. Měly by se hledat uvnitř systému lepší možnosti, resp. jak stále píšu, transformovat divadla z pozice příspěvkové organizace na jinou formu právní subjektivity. Potřeba takového kroku se prokazuje takřka ve všech činnostech divadla.

   07.12.2013 (11.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Výsledky v textu zmiňovaného auditu
   se nám podařilo sehnat až nyní z letní Tiskové zprávy ND. Nabízíme zde její plné znění:

   Zpráva o zjištění stavu v Národním divadle
   odhalila zásadní pochybení v oblasti veřejných zakázek a odměňování zaměstnanců

   „V Národním divadle docházelo při odměňování zaměstnanců k dosti závažnému porušování zákoníku práce a souvisejících předpisů,“ konstatuje nad výsledky expertní zprávy nový ředitel doc. Jan Burian.„Obcházela se např. mzdová regulace, porušovaly se povinnosti při placení daní a souvisejících plateb zdravotního a sociálního pojištění apod. Není například možné zaměstnance divadla, kteřístejnou práci vykonávají na základě pracovního poměru, platit ve stejném měsíci ještě jiným způsobem, tedy na příklad ještě navíc na základě autorského zákona,“ vysvětluje.

   Zprávu o zjištění stavu v Národním divadle
   si Ministerstvo kultury objednalo právě v souvislosti se jmenováním doc. Jana Buriana. Šestičlenný tým expertů (viz. příloha), jehož úkolem bylo provést objektivní zhodnocení skutečného stavu ND, se poprvé sešel v únoru letošního roku. Na základě získaných podkladů zpracoval několik dílčích zpráv, zejména o problematických oblastech:

   1) Otázky právní problematiky zaměřené na společnost Themos, s.r.o., Energy Performance Contracting (EPC) a vybrané veřejné zakázky
   2) Odměňování zaměstnanců, kolektivní smlouva a autorské smlouvy v ND a smluv s inscenačními týmy
   3) Posouzení stavu účetnictví ke vztahu k dani z příjmů právnických osob, posouzení systému stanovení a odvodu daně z přidané hodnoty, daně ze závislé činnosti a následných odvodů

   Ostatní zkoumané oblasti vykazují standardní postupy v souladu s platnou legislativou, závady jsou formální nebo snadno odstranitelné povahy

   „Pokud nám Finanční úřad doměří dlužnou daň, budeme povinni ji uhradit. A pak se musíme vážně zamyslet nad tím, kdo a v jaké míře z hlediska odpovědnosti své funkce způsobil Národnímu divadlu škodu, a kdo ne,“ říká Jan Burian „Prioritou nového vedení je ale budoucnost ND a skutečná transformacev souladu s platnou legislativou, nikoli rekriminace starých sporů a chyb,“ upozorňuje doc. Jan Burian, který více než sedmdesátistránkový materiál vnímá především jako odrazový můstek pro plánované koncepční změny.

   Výsledky závěrečné zprávy předložil ředitel ND doc.Jan Burian již 19. června 2013 bývalé ministryni kultury Aleně Hanákové, která mu 8. července uložila, aby zjištěné problémy začal bezodkladně řešit po svém nástupu se zástupci Ministerstva kultury. S výsledky zprávy je rovněž seznámen i současný ministr kultury Jan Balvín. Ve středu 15. 8. 2013 přišla do ND kontrola Finančního úřadu pro Prahu 1, zaměřená nadaň z příjmu právnických a fyzických osob za období 2011 a 2012. „Po provedené kontrole finančním úřadem budeme teprve vědět, jaké případné finanční škody ND vznikly. Stav budeme řešit s Ministerstvem kultury i vedením ND,“ říká finanční ředitelka ND Ing. Tamara Čuříková „V tomto směru vítáme postoj pana premiéra, který ND a jeho problémy označil na pondělní schůzce za svoji prioritu. Těší mne jeho vstřícnost pomoci řešit ND tuto složitou situaci,“ dodává Jan Burian.

   Ad 1) Otázky právní problematiky zaměřené na společnost Themos, s.r.o., Energy Performance Contracting (EPC) a vybrané veřejné zakázky

   Spor mezi Národním divadlem a společností THEMOS, s.r.o. je nesmírně složitý a ojedinělý. Budova mezi Novou scénou a provozní budovou byla vydána počátkem 90. let Řádu svaté Voršily Svaté unie. Následně pak vlastnictví k této budově na základě smlouvy, nabyla právě společnost THEMOS, s.r.o. Vyřešení komplexu sporů bylo a i nadále bude velmi složité a časově náročné. Vzhledem k reálné hrozbě, že ND po prohraném soudním sporu bude muset zaplatit částku přes 50 milionů korun, došlo v ND v minulých letech k vědomému zkreslení pravdivého zobrazení finanční situace a nebyly vytvářeny dle zákona rezervy na krytí finančních rizik. Současné vedení ND jedná s Ministerstvem kultury o řešení.

   Kauza EPC – podle rozhodnutí finančního ředitelství ze dne 31. 5. 2013 došlo v ND
   k jednoznačnému porušení rozpočtové kázně a zkreslení pravdivého obrazu finanční
   situace – nebylo zde účtováno o platebních rozvahách a vyměřených penalizacích v souladu
   s platnou legislativou. Finanční ředitelství po zvážení všech okolností platební výměry a
   penalizaci prominulo. Nové vedení ND se bude dále zabývat analýzou regulérnosti
   průběhu výběrového řízení a z toho vyplývajících smluvních vztahů v této oblasti.

   Dále byly zkontrolovány: smlouva se společností ABL, a.s., (nyní Mark2 Corporation Czech a.s.), smlouva se společností QEEP, a.s. na umístění reklamních ploch a Divadelní Catering s.r.o. pro zajištění provozu občerstvovacích zařízení a zajišťování cateringových služeb. V případě posledních dvou firem nebylo shledáno pochybení při jejich výběru. Toto bohužel nelze konstatovat u výběru firmy ABL. Dle dostupných informací patrně vůbec nebylo vedením Státní opery vyhlášeno výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách, protože nebyla předložena žádná dokumentace k této veřejné zakázce. Smlouvy byly údajně uzavřené mezi Státní operou a společností ABL, a.s., i před rokem 2006.

   „Vzhledem k tomu, že z předložených smluv a dvou dodatků vyplývá, že roční smluvní plnění společnosti Mark2 Corporation je zhruba ve výši 3,5 miliónu korun jedná se o nadlimitní zakázku na služby. V současné době tedy musí být smlouva ukončena a následně bude na zakázku vyhlášeno řádné výběrové řízení,“ říká finanční ředitelka ND Ing. Tamara Čuříková

   MK ČR zavázalo vedení divadla, aby shora uvedené záležitosti dále podrobně prošetřilo.V uvedených příkladech nelze vyloučit, že nedodržení rozpočtových pravidel způsobí ND finanční škody.

   Ad 2) Odměňování zaměstnanců, kolektivní smlouva a autorské smlouvy v ND

   V Národním divadle chybí vnitřní platový předpis, který by v souladu s platnou legislativou upravoval platové poměry zaměstnanců. Je obtížné zkontrolovat, zda byl plat určen podle zákoníku práce. Kolektivní smlouva a její tři přílohy je v některých svých ustanoveních v rozporu s platnou legislativou a v těchto částech je tedy neplatná.Není dodržován zákoník práce a nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.Dochází k obcházení mzdové regulace volbou jiného způsobu odměňování zaměstnanců a k nerespektování platných daňových zákonů.
   „Bylo tady přímo v kolektivní smlouvě, uzavřené i s odborovou organizací, řečeno, že
   určitý počet představení v měsíci – který se stanoví u každého individuálně – se hradí
   prostřednictvím mzdy. A pokud to určitý počet představení v měsíci přesáhne, pak je
   organizace povinna uzavřít s umělcem zvláštní autorskou smlouvu. A v tom je ten problém!
   Normální režim je, že já mohu říct, že herec Novák má za svůj plat odehrát 10 představení, za
   nějaký příplatek 15 představení a za mimořádnou odměnu ještě víc představení. Ale všechny
   tyto věci podléhají pracovně-právním předpisům alegislativě, která upravuje mzdy a platy.
   Většina divadel, které znám, to takto dělá anemá s tím problém,“ popisuje Jan Burian

   Uvedeným postupem dochází, dle daňových expertů, ke krácení daně ze závislé činnosti (změně základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění) a proorganizaci jako plátce je vytvářen dluh v podobě možného doměření této daně.Současně dochází k porušování zákona o zaměstnanosti. Zodpovědnost za tato vážná pochybení nese management ND a předsedové odborových organizací

   Tato zjištění jsou velmi alarmující a první příkaz nastupujícího doc. Buriana okamžitě zjednává nápravu. „Co nejdříve bude zaveden standardní systém odměňování v souladu s platnou legislativou. Bez těchto opatření nejsou žádné transformační kroky v Národním divadle možné a tento postup vyžaduje také zvýšení mzdových limitů,“ vysvětluje Jan Burian. „Po dohodě s minulým i současným vedením Ministerstva kultury úprava mzdového limitu ND umožní odměňovat zaměstnance v souladu se zákony a zaměstnanci, kteří tuto situaci nezpůsobili a jednali v dobré víře, nebudou nijak finančně poškozeni,“ slibuje Burian.

   Ad 3) Mecenášský klub, sponzoring a spolupráce v reklamě, externí smlouvy s inscenačními týmy, náklady a výnosy 2009-2012

   Obecně je možné říci, že smlouvy uzavírané za účelem poskytnutí reklamy, ustanovení mecenášského klubu jsou v souladu s platnou legislativou, nicméně nové vedení ND by mělo vyčíslit reálnou hodnotu poskytovaného plnění v oblasti vstupenek (zlevněné vstupenky, manažerské vstupenky apod.), neboť by bylo možné celý systém zefektivnit a dosáhnout úspor.Zefektivnění provozu a změna organizace řízení bude jedním z nelehkých úkolů nového managementu ND.

   Ad 4) Posouzení stavu účetnictví ke vztahu k dani z příjmů právnických osob, posouzení systému stanovení a odvodu daně z přidané hodnoty, daně ze závislé činnosti a následných odvodů

   Daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty a jejich uplatňování v rámci ND jsou nastaveny systémově správně.

   22.12.2013 (0.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,