Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Názory – Glosy Zprávy

  Ministerstvo kultury ČR odpovídá na otevřený dopis ministru kultury

   

  Reakce Ministerstva kultury ČR

  Vážený pane šéfredaktore,

  ráda bych za Ministerstvo kultury reagovala na informace zveřejněné ve Vaší tiskové zprávě a v otevřeném dopise, které byly publikovány na https://www.divadelni-noviny.cz/ 7. března 2023. Věřím, že reakci, včetně stanoviska odborné komise, kterou zasílám v příloze, také zveřejníte v rámci zachování prostoru pro vyjádření obou stran. Přehled členů komise, kteří se na stanovisku jednomyslně shodli, uvádím ve druhé příloze.

  Děkuji Vám.

  S pozdravem

  Bc. Jana Malíková, tisková mluvčí

  Dotační řízení na ministerstvu kultury mají jasná a transparentní pravidla. O poskytování dotací rozhodují odborné komise, které každou žádost pečlivě hodnotí. Každé dotační řízení má svůj přesně stanovený proces, na jehož konci je informování žadatele o dotaci o výsledku formou rozhodnutí. Společnost pro Divadelní noviny žádala o dotaci ještě na jiný projekt a v této věci jí bylo vyhověno. Poskytovatel dotace – ministerstvo kultury tedy doporučuje Společnosti pro Divadelní noviny, aby jej kontaktovala a domluvila se s ním v souladu s doporučení komise na smysluplných krocích týkající se změny rozsahu podpořeného projektu, které by mohly vést k zabezpečení provozu DN včetně internetového portálu. Pokud by byl dodržen standardní proces komunikace, nebylo by potřeba publikovat otevřené dopisy.

  Pro úplnost je třeba uvést ještě následující upřesnění k informacím obsaženým v materiálech publikovaných Společností pro divadelní noviny:

  1. Společnost pro Divadelní noviny žádala o podporu projektu Provozování internetového portálu v roce 2023 potřetí. V roce 2021 projekt získal 6,64 bodu a dotaci 110.000 z požadovaných 300.000 Kč. V roce 2022 odborná komise ohodnotila všechny projekty v okruhu 7. Odborná periodická publikace 10 body, aby upozornila na potřebnost odborné reflexe umělecké tvorby a na nedostatečné možnosti podpory tohoto okruhu z jiných veřejných zdrojů, což řádně zdůvodnila ve výsledcích výběrového řízení. V roce 2023 získal projekt 6,43 bodu, ocitl se tak pod hranicí podpory 6,5 bodu a nebyl podpořen. Hranice podpory byla ve dvou okruzích 7 bodů, v jediném okruhu (05.a Celoroční produkční činnost – s prostorem), který byl stanoven jako prioritní ve vyhlášení VDŘ, byla hranice podpory 6 bodů. Okruh 7. Odborná periodická publikace byl ve vyhlášení až na 4. místě po okruzích 5. Celoroční produkční činnost  (5.a a 5.b), 4. Celoroční inscenační činnost tvůrčího subjektu a 2. Nový inscenační projekt.
  2. Tvrzení, že portál již 67 dní funguje „na dluh“, je zavádějící. Z celkových nákladů 653.000 Kč žádala Společnost pro Divadelní noviny o dotaci ve výši 330.000 Kč, tedy 323.000 Kč má na jeho provozování z jiných zdrojů. Na dotaci MKČR není žádný právní nárok a žadatelé jsou seznámeni s tím, že výsledky jsou zveřejňovány v prvním čtvrtletí kalendářního roku, na který se dotace uděluje.
  3. Tvrzení, že „Z Ministerstva kultury nepřišla jediná výtka k fungování portálu“ lze jen dodat, že MK má jako nástroj evaluace projektů expertní poradní orgán – odbornou komisi, která projekty evaluuje každoročně v rámci dotačního řízení. Výsledkem této evaluace bylo v roce 2021 6,64 bodů a v roce 2023 6,43 bodů. V roce 2022 se odborná komise rozhodla pro jednoznačnou podporu odborných periodik s cílem upozornit na nutnost řešení jejich situace nejen v rámci grantového řízení, ale systémově, zisk 10 bodů všech projektů v okruhu 7 tedy nelze číst jako hodnocení jednotlivého projektu.

  Závěrem by bylo dobré dodat, že saturace okruhu 7. Odborná periodická publikace byla v roce 2022 96,7%, v roce 2023 dosáhla 89%, zatímco průměrná saturace ostatních okruhů VDŘ v letech 2022 a 2023 je 52%. Podíl okruhu na celkovém finančním objemu výběrového dotačního řízení byl v roce 2022 12 %, v roce 2023 12,6%.

  ///

  Stanovisko členů komise

  Zdůvodnění hodnocení

  Divadelní noviny se dlouhodobě umisťují v hodnocení odborné komise pro výběrová dotační řízení MKČR v programu Kulturní aktivity pro oblast profesionálního divadla na nižších bodových příčkách. Patnáctičlenná komise zahrnuje široké spektrum divadelních odborníků a každoročně prochází personální obměnou. V návaznosti na obdobné diskuse v předchozích letech i stávající komise potvrdila problém dlouhodobé koncepční neměnnosti periodika, které setrvává provozně, ekonomicky i obsahově v tomtéž modelu, což vede ke snižování jeho čtenosti. Stávající komise proto doporučuje vedení Divadelních novin přijmout opatření a zároveň zahájit zevrubnou diskuzi s širší odbornou veřejností o podobách periodika tohoto typu. Současně komise doporučuje zahrnout žádost o financování internetového rozšíření Divadelních novin do žádosti o podporu jejich tištěné verze tak, jako se to děje v případě ostatních žadatelů v daném okruhu.

  Řeč čísel

  Divadelní noviny opakovaně kritizovaly nedostatečnou finanční podporu ze strany Ministerstva kultury, také proto grantová komise v roce 2022 přistoupila k odborným periodikům kategoricky, tzn. že nebodovala jednotlivé projekty, ale všem projektům v okruhu 7. Odborná periodická publikace přidělila plný počet 10 bodů a 95 % požadovaných prostředků. Záměrem komise bylo zjistit, zda navýšení financí povede zejména v případě Divadelních novin k progresivní změně. Tuto pozitivní změnu však meziročně komise neshledala. Naopak došlo k meziročnímu navýšení nákladů, což je vzhledem k inflaci zcela pochopitelné, nicméně při srovnání s údaji z roku 2021 je zjevné, že klesl jak celkový náklad tištěných novin, tak počet předplatitelů, a to dokonce o 40 %. Divadelním novinám klesly jak příjmy z volného prodeje, tak z předplatného i z inzerce, což je vypovídající trend, který nenasvědčuje zkvalitňování.

  Pokud jde o webový portál iDN, v roce 2021 (tzn. v roce, kdy komise projekty standardně bodovala) obdržel hodnocení 6,64 bodů, nyní 6,43, tzn. v bodování komise je zjevný propad. Webový portál iDN tím klesl pod hranici 6,5 bodů, která je hranicí i ve většině ostatních okruhů. Ve dvou okruzích byla vedena na 7 bodech. Pouze v jediném prioritním okruhu (05.a Celoroční produkční činnost s prostorem) vedla hranice podpory v souladu s vyhlášením výběrového dotačního řízení níže na 6 bodech. Webový portál iDN se v meziročním srovnání s návštěvností a produktivitou rozrostl, i tak se stále jedná o projekt Divadelních novin, které jsou příjemcem nejvyšší dotace v kategorii 7. Pokud by komise přidělení finančních prostředků počítala čistě podle bodového hodnocení, dostaly by tištěné Divadelní noviny 2 365 605 Kč a webový portál iDN 212 190 Kč, tzn. dohromady 2 577 795 Kč. Komise jim přiřkla částku 3 083 000 Kč, byť jen na jeden z projektů. To, že v případě žadatele, který podává více projektů, podpoří komise raději vyšší částkou jeden projekt, je dáno jak finančními možnostmi grantového systému, tak i výrazem preference přehlednosti struktury žadatelů. Komise tak rozhodla s doporučením zohlednit v jediné žádosti oba projekty.

  Personálně odlišně složené komise v průběhu let daly najevo, že za 1) není žádných pochyb o významu a potřebě odborné reflexe a že za 2) je role Divadelních novin vzhledem k tradici, záběru a zázemí obtížně nahraditelná, což se za 3) projevuje v tom, že komise (včetně té letošní) opakovaně přisoudily Divadelním novinám vyšší finanční prostředky, než odpovídalo hodnocení jejich aktuální úrovně, a to z důvodu, aby Divadelní noviny nezanikly.

  Pro rok 2023 komise prošla výraznou personální obměnou (obměna 5 členů z 15) při zachování různorodosti hodnotitelů, aniž by se to projevilo na trendu hodnocení Divadelních novin a webového portálu iDN, což svědčí o dlouhodobém poklesu renomé Divadelních novin mezi odbornou veřejností. Vedení Divadelních novin tak dlouhodobě hazarduje s tradicí i samotnou existencí tohoto periodika.

  ///

  Příloha

  Zdůvodnění 10 bodů v roce 2022:

  Komise se věnovala obšírné diskusi o okruhu 7 Odborné periodické publikace. Vzhledem k tomu, že odborná kulturní periodika se dlouhodobě potýkají s nedostatečnými možnostmi financování projektů z jiných veřejných zdrojů, rozhodla se komise pro jejich jednoznačnou podporu, neboť odbornou reflexi (i projektů, které jsou podporovány z veřejných prostředků) považuje za zásadní a neoddělitelnou součást umělecké tvorby. Všechny podané projekty získaly maximální bodové ohodnocení. Tento krok divadelní komise je bezprecedentní a jeho cílem je upozornit na nutnost řešení situace odborných periodik nejen v rámci grantového řízení, ale systémově.

  ///

  Odborná komise pro oblast profesionálního divadla pro rok 2023

  Mgr. Bergmannová Pavla, Slezská univerzita v Opavě, divadelní publicistka

  MgA. Etlíková Barbora, Ph.D., divadelní publicistka, redaktorka časopisu Svět a divadlo, blog Podhoubí

  Grygar Jan, herec Národního divadla Brno, člen prezidia Herecké asociace

  Mgr. Havlíková Helena, operní publicistka a specialistka na regulaci elektronických médií, vedoucí oddělení právních služeb Českého rozhlasu

  MgA. Havlíková Lenka, předsedkyně komise, předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR, ředitelka Divadla X10

  MgA. Hodonická Barbora, ředitelka zapsaného ústavu kontrapunkt, festival REGIONY – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové

  Mgr. Horký Luděk, prezident Českého střediska ASSITEJ, manažer vývoje Centra dramaturgie tvorby pro děti a mládež České televize

  MgA. Jarkovský Tomáš, ředitel Divadla Drak a Mezinárodního institutu figurálního divadla, scénárista a režisér, zástupce Asociace profesionálních divadel

  MgA. Mírek David, Ph.D., Katedra produkce DAMU

  doc. Mgr. Ondra Miroslav, místopředseda komise, pedagog herectví a teorie v Ateliéru muzikálového herectví na JAMU, dramaturg Městského divadla Brno

  MgA. Ondrová Tereza (dříve Sochová), vedoucí produkce TIC Brno, bývalá ředitelka divadla DISK

  Mgr. MgA. Pola Petr, Ph.D., umělecký ředitel Festivalu Malá inventura, Nová síť – koncepce, konzultace

  MgA. Mgr. Svobodová Doubravka, manažerka pro podporu prodeje Opery Národního divadla a Státní opery, bývalá ředitelka Divadla v Řeznické a Divadla Na zábradlí, bývalá pedagožka a děkanka DAMU

  MgA. Vůjtková Sylvie, dramaturgyně festivalu Dream Factory Ostrava, PR a marketing Komorní scény Aréna v Ostravě

  doc. MgA. Zetel Michal, Ph.D., umělecký šéf Horáckého divadla v Jihlavě, vedoucí Ateliéru muzikálového herectví a proděkan pro uměleckou činnost Divadelní fakulty JAMU, režisér

  Při jmenování pěti nových členek a členů spolupracovalo oddělení umění s Českým střediskem ITI, čtyři byli jmenováni na jeho návrh, jeden/jedna pak byla navržen/a a jmenován/a na základě konzultace oddělení umění s bývalými členkami a členy komise a několika zástupci kritické obce.

  • Autor:
  • Publikováno: 10. března 2023

  Komentáře k článku: Ministerstvo kultury ČR odpovídá na otevřený dopis ministru kultury

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Redakce Dn
   zveřejní v brzké době své stanovisko a nerad bych kolegy, kteří je nyní připravují, předjímal a předbíhal. Tak jen můj osobní pohled coby člena redakce Divadelních novin od poloviny devadesátých let.

   Dn – nechápali jsme nikdy přesně proč – byly vždy předmětem útoků a existenčních ohrožení. Byli jsme v redakci – a i nyní jsme – přesvědčeni, že neprávem, neb narozdíl od jiných divadelních periodik u nás jsme zaměřeni na širokou divadelní obec, kterou různými přístupy, formami a novinářskými žánry seznamujeme s divadelním děním a jeho – především kulturním a společenským – kontextem, nikdy jsme nebyli zaměřeni pouze na odbornou veřejnost. Současně – věříme – oslovujeme a do diskursu o divadle a přemýšlení o něm zapojujeme i divadelníky a odbornou divadelní veřejnost. Počet autorů a recenzovaných inscenací vysoce převyšuje ostatní divadelní periodika u nás (počet recenzí na aktuální inscenace a na festivaly u nás i ve světě poté, co deníky se divadlu téměř nevěnují, stejně jako počet rozhovorů s našimi i zahraničními tvůrci je svým způsobem bezkonkurenční), mísí se u nás divadelní generace a jejich pohledy na divadlo, nastává tak i důležitá mezigenerační diskuse a vzniká široký a dlouhodobě kontinuálně vedený divadelní diskurs, který v této podobě chybí i v mnoha vyspělejších divadelních zemích. Tak jsou Dn postavené a věříme, že mají smysl. Tak široký a aktuální záběr jiné divadelní periodikum u nás nemá a jsem přesvědčen, že i náklad je mnohem větší, než u adorovaných SaDu, Loutkáře, Podhoubí či Nadivadla (u posledních dvou pochopitelně čtenost), které jsou pro úzce vymezené čtenáře a zájemce o divadlo (i-DN má v průměru kolem 1 500 unikátních otevření denně!!! a toto číslo je v posledních letech neustále stoupající, před patnácti či deseti lety, kdy i-DN začínalo, to bylo kolem stovky až dvou stovek čtenářů denně). Zdálo se nám – a mně stále zdá – že to mnozí lidé v grantových komisích, ať je tam kdokoli, často nejsou schopni pochopit a přijmout. A vadí jim, že jim někdo šlápl na ego, kdežto že o nich ostatní periodika kriticky nepíšou, anebo o nich nepíšou vůbec jim nevadí.

   Nyní se bavíme – a jde – především o i-DN. Zvolili jsme je jako nástroj moderní komunikace a možná do budoucna dokonce hlavní prostor pro naplňování této funkce, tohoto smyslu (nesouhlasím s tímto postojem, jsem stále pro udržování obou přístupů – tištěného i virtuálního – ale to je pro tuto diskusi nepodstatné). iDN jsme od tištěných Dn v granovém řízení oddělili před třemi lety na základě vlastních úvah o jiném publicistickém/novinářském žánru a smyslu obou prostředí a také na základě doporučení MK, aby bylo jasné, kam a jak je které z těchto prostředí směrované, a to jak obsahově, tak i finančně. iDN se věnuje informacím z aktuálního divadelního dění, komentářům, zprávám, blogům, novým autorům a jejich reflexi divadla, denním zpravodajstvím z festivalů, zčásti i recenzím, zvl. v KritikLabu (zde je důležitý i pedagogický rozměr a propojování studentů s profesionálními divadelníky) apod. Proto jsme byli a stále jsme velmi zaskočeni, že iDN byly tak špatně hodnocené, bylo jim navrženo 0 Kč (tedy v zásadě zastavení činnosti) a byly bodově předstiženy – řečeno pohádkovou terminologií – trpaslíkem zvaným Podhoubí, který vede jeden člověk (navíc sedící v komisi – ale to nechejme stranou) a který zveřejňuje vesměs dva až tři vysoce odborné texty měsíčně věnované výhradně okrajovým divadelním jevům. Nic proti němu, ale srovnávat jeho význam a dopad včetně kvality s iDN je velmi ošidné. A koukneme-li na rozpočet a získané finanční dotace, jde o zcela bezprecedentní rozhodnutí. Podhoubí má rozpočet 363 000 Kč, žádalo o 326 000 Kč a dostalo 200 000 Kč. i-DN má rozpočet 653 000, žádalo o 330 00 Kč a nedostalo nic… Podhoubí loni uveřejnilo 40 příspěvků (některé z toho podcasty) z velké části jedné autorky, iDN více než 1000 textů (vesměs nejmíň tři denně včetně letních prázdnin) nesrovnatelně většího počtu autorů (i přebírané tiskové zprávy jsou aktivně vyhledávané, editorsky připravované, se subjekty domlouvané a redigované). I grafická úprava je v Podhoubí co nejjednodušší, žádné polemiky jsem tam neobjevil, spíše rozhovory či záznamy setkání více aktérů. Podhoubí tedy v zásadě dostane na jeden příspěvek, o jehož čtenosti a dopadu lze oprávněně diskutovat a jehož některé příspěvky nemají ani tři normostrany, 5 000 Kč… V čem vidí grantová komise větší význam pro české divadelní prostředí, že se rozhodla Podhoubí tak výrazně podpořit (kolegyni Báře Etlíkové to přeji) a vedle toho zcela potopit iDN, je mi záhadou.

   A spojení iDN a DN? Zaprvé jsou to dva rozdělené rozpočty, tedy jen stěží lze jeden suplovat druhým (a že jsou oba značně napjaté, snad nemusím psát), a zadruhé bychom stejně tak Podhoubí mohli propojit se SaDem, kde by dané texty klidně mohly vycházet a redakčně i autorsky jsou obě periodika také (jako iDN a Dn) propojená. Ostatně zde by se dalo poukázat i na autorskou a redakční propojenost Nadivadla a SaDu, byť Nadivadlu jeho dotaci velmi přeju a je myslím adekvátní (a klidně by mohla být větší). Pokud někdo argumentuje, že i-DN a Dn mají jednoho žadatele, není velký problém zvolit za i-DN právní subjektivitu a oddělit je, jaký by to ale mělo smysl? Věřím, že v komisi jsou soudní lidé a dokážou existenci a práci obou protředí rozlišit, stejně tak jako spojit Padhoubí a NaDivadlo se SaDem. Přesto u těchto dvou subjektů touto propojeností – co je mi známo – neargumentují.
   A tak bychom mohli v diskusi a při nad udělováním či neudělováním dotací pro divadelní periodika pokračovat.

   Prosím zainteresované, aby diskutovali na našich stránkách a diskuse se soustředila zde. Jde přece o i-DN. Píše-li každý na své facebookové a jiné profily, stává se z tohoto tématu hospodská žvatlanina, kde si každý u svého piva a stolu pobrukuje to své a vzájemně se neslyšíme.

   11.03.2023 (16.44), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Jana Pilatova

   Avatar

   Vladimír to napsal srozumitelně,
   ale přesto nechápu. Zažila jsem konec divadelních redakcí v začátcích normalizace (můj první velký text vyšel v posledním čísle časopisu Divadlo). Končily z ideologických důvodů. Dnes jsou důvody finanční stejně mocné. Je mi to líto, mám stejně bezmocný vztek jako tenkrát.
   Jak dlouho trvá, než se nějaká možnost vypiplá, a může skončit jedním škrtem!? Bojím se, že končí víc než jedny noviny. Loučíme se i s lidmi, kteří formovali naše divadlo i životy. Je toho nějak moc a je to strašná škoda. Jana Pilátová

   30.04.2023 (23.10), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Josef Herman

    Josef Herman

    Ani dnes to nejsou důvody jen ekonomické,
    ale také ideologické. Polemizujeme s jednomyslným názorem grantové komise, s představou divadla a divadelních časopisů, do které se Divadelky nevejdou a která nám redaktorům není vlastní, máme svou vizi divadla a debaty o něm…

    01.05.2023 (2.38), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,