Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Stanovisko Činoherního studia

  V poslední době se množí hlasy po orientaci v situaci kolem ústeckého Činoherního studia, proto se divadlo rozhodlo jim vyhovět a vypracovalo následný souhrn informací, které, jak doufáme, pomohou v zpřehlednění situace.

  ČS Ústí. FOTO archiv ČS Ústí

  ČS Ústí. FOTO archiv ČS Ústí

  Činoherní studio se nebude účastnit soutěže o granty, kterou nyní vyhlásilo město, z důvodu nesmyslnosti takového postupu a samozřejmě i proto, že nabízená částka 8 milionů nepokryje náklady ČS ani do konce roku 2014. Při osmimilionovém grantu není za co inscenace postavit. Při 9,5 milionech bylo na tvorbu inscenací 800 tisíc, můžeme tedy odhadnout, kolik prostředků bych měl při osmi milionech a to skutečně už je hazard s odpovědností, nehledě k tomu, že inscenace připravované ke vzniku na tuto sezónu se drží minimálního rozpočtu právě oněch 800 tisíc.

  Činoherní studio tedy od 1. 2. nevyhlásilo stávku, ale přestalo hrát, z důvodu nedostatku finančních prostředků.

  Ředitele divadla Vladimír Čepek je opakovaně žádán správní radou ČS, aby se do soutěže o granty divadlo přihlásilo, a aby divadlo začalo co nejrychleji hrát. Za současných podmínek to ale není možné.

  Na otázku zda-li byla komunikace mezi magistrátem a ČS dostatečná, pak zajisté nebyla, neboť pokud by byla, tato situace by nenastala. Skutečnost minulých let byla ta, že tyto dva partneři existovali vedle sebe v poněkud neharmonickém manželství. Ze strany ČS docházelo k pokusům tuto bariéru mezi ČS a vedením města v posledních letech nabourávat kupříkladu pozvánkami na naše premiéry či žádostmi o schůzky nebo vyjádření. Velkou jizvou pak bylo zářijové odvolání správní rady, které se ředitel Čepek i odvolaná správní rada dozvěděli až náhodou od novináře téměř dvacet dní po tomto rozhodnutí.

  Je tedy jasné, že se absolutně nebráníme výběrovému řízení či jakémukoliv soutěžení o vypsané finanční prostředky. Víme, co jsme již za náš krátký profesní život dokázali a že možnost spravovat již v tak mladém věku instituci typu Činoherního studia, ve městě jako je Ústí nad Labem, je školou, které se jen tak někomu nedostane, ale hrát začneme od té doby, kdy budou smluvně zajištěny prostředky pro zdárný provoz ČS do 31. 12. 2014 a kdy bude garantována zdárná budoucnost ČS na další minimálně dva roky.

  Současná situace rýsuje jediné možné řešení. Pokud nedojde k přijatelné dohodě v řádu několika dnů, bude muset ředitel Čepek zažádat o insolvenční řešení, tedy o jakousi ochranu před věřiteli a z prodeje majetku Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. budou hrazeny dlužné závazky vůči zaměstnancům. Ještě než tato situace nastane, snažíme se všemi možnými cestami o komunikaci s městem, včera (10. 2. 2014) proběhlo na návrh divadla jednání o nastalé situaci na Radě města, nyní je pro nás důležité zasedání Zastupitelstva města, ke kterému by mělo dojít 3. 3. 2014.

  Všechny akce na podporu ČS vycházejí od jejích fanoušků a příznivců, žádnou s petičních a jiných podpůrných akcí neorganizuje samo ČS.

  Petici od Asociace profesionálních divadel je možno nyní podepsat v Činoherním studiu, na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEPu), v kanceláři spolku Mančaft, další informace je možno získat na facebookových stránkách Činoherního studia.

  11. 2. 2014

  ///

  Zpráva o finanční situaci Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s.

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem má dva účty; běžný účet a spořící účet, kam jsme v rámci dobrého hospodaření převedli část rezervního fondu.

  Ke dni 30. 1. 2014 jsme měli zůstatek na účtech celkem 1.172.443 Kč, ale neměli jsme splaceny závazky za leden.

  Dne 6. 2. 2014 odešla z našich účtů částka 855.726 Kč, která kryla výplaty a honoráře za měsíc leden 2014. O den později, 7. 2. 2014 jsme zaplatili faktury a zálohy na teplo, vodu, elektřinu a internet na měsíc únor v celkové výši 157.430 Kč. (Pro upřesnění: zálohy činily celkem 65.300,- Kč, splatné faktury pak 92.130 Kč)

  K dnešnímu dni 11. 2. 2014 je na účtech celkem 159.287 Kč, tedy částka, která v žádném případě nemůže krýt naše závazky za měsíc únor, které budou jen na výplatách a autorských honorářích činit cca 830.000 Kč.

  S tímto vědomím, a také s vědomím toho, že je vypsáno výběrové řízení – tudíž žádné další peníze dostat nemusíme – jsme se rozhodli pozastavit činnost, protože při vší snaze musíme jednat s péčí řádného hospodáře a nejsme v této chvíli schopni zaručit další financování naší činnosti.

  12. 2. 2014

  Doplnění odpovědí 12. 2. 2014

  Činoherní studio přerušilo svou činnost z důvodů nedostatku finančních prostředků. Ve chvíli, kdy budeme mít garantovány prostředky na činnost, začneme opět hrát. Do této situace jsme se dostali neodborným vyhlášením grantů na rok 2014 v průběhu divadelní sezóny a už i v průběhu roku, na který je vyhlášen. Kromě toho, že jde o otevřený grant, který nemusí být udělen (a že je vypsán na částku, za níž nejsme schopni zajistit fungování do 31. 12. 2014), je pro nás překážkou v podávání navazujících žádostí, především v této chvíli na Ministerstvo kultury ČR, které pro udělení grantu požaduje garanci financování z města a kraje.

  ČS se do této chvíle potýkalo s technickými možnostmi našeho webu, který na takovouto situaci není nastaven. Od této chvíle se budeme snažit informovat veřejnost pravidelně a vydávat oficiální stanoviska.

  ///

  Z ÚŘEDNÍ DESKY MAGISTRÁTU + REAKCE ČINOHERNÍHO STUDIA

  Soubor Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. zveřejnil v médiích, že se nezúčastní grantového řízení, protože údajně nemůže splnit jeho podmínky.

  Je to již několikáté rozhodnutí, které se správní rada a vedení města dozvídají nikoliv přímo od ředitele divadla, ale prostřednictvím vzkazů přes média.

  Ředitel Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. Vladimír Čepek byl v pondělí přizván na radu města a radním takovou informaci nesdělil. Rada ve snaze učinit vstřícný krok rozhodla o posunutí čtvrtletní splátky nájemného na konec března tak, aby nezaplacené nájemné nebylo překážkou získání grantu.

  Ředitel Čepek radu města rovněž neinformoval o požadavku herců, že nezačnou hrát, dokud nebudou mít od města smlouvu na peníze na rok 2014 a zaručeny příspěvky alespoň na další dva roky. Vedení města podobné stupňování požadavků považuje za nekorektní a vyzývá Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o. p. s., aby využilo příležitost a účastí v obou grantových řízeních potvrdilo svůj zájem získat celkem dvanáct milionů korun na zajištění představení v oblasti studiové formy činoherního divadla v Ústí nad Labem a v oblasti činoherního divadla tzv. velké scény provozované v budově Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

  ///

  Reakce Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s.

  Ředitel Čepek požádal o slyšení na Radě města, která se konala dne 10. února, aby informoval o důvodech, pro které není možné se přihlásit do vypsaného grantového řízení pro rok 2014 v oblasti kultury. Těmi důvody jsou: nesmyslnost vypsání grantového řízení v průběhu účetního roku a divadelní sezóny, nemožnost naplnit podmínky grantu na studiovou scénu za daných finančních limitů po požadovanou dobu činnosti (1. 1. – 31. 12. 2014). V případě grantu na činnost v SDOB je to pak nemožnost naplnit jeho podmínky. Soubor Činoherního divadla má dramaturgický plán minimálně na dva roky dopředu, je umělecky složen pro studiovou scénu a za současných personálních podmínek není schopen obsluhovat dvě scény zároveň.

  Činoherní divadlo si váží vstřícného kroku Rady města (odložení termínu splatnosti nájemného), ale stále zastává názor, podpořený veškerými profesními organizacemi, že by bylo pro letošní rok vhodnější zrušit grantové řízení, přidělit dotaci a začít pracovat na vypsání smysluplného víceletého grantového systému od roku 2015.

  13. 2. 2014

  ///

  Činoherní studio reaguje na argumenty z Kanceláře primátora města Ústí nad Labem

  Činoherní studio reaguje na argumenty z Kanceláře primátora města Ústí nad Labem

  Město má velký zájem na zachování a rozvoji činoherního žánru v Ústí nad Labem. Proto pro rok 2014 schválilo Zastupitelstvo na činohru v rozpočtu 12 milionů korun, tedy vyšší částku, než v minulosti.

  Z postoje města Ústí nad Labem v posledních letech je opravdu zřejmé, že jim o kulturu ve městě jde. Oceňujeme výroky zástupců města dokládající jejich zájem na zachování činoherního žánru a také skutečnost, že zastupitelé schválili 12 milionů korun na Činohru (v návrhu rozpočtu skutečně uvedeno s velkým Č). Ovšem krok Rady města tedy rozdělení finančních prostředků na dvě části (8 a 4 miliony korun), nevypovídá o jejím vhledu do problematiky koncepčního financování kultury; zavádět grantový systému pro tuto oblast bez předchozího upozornění a navíc v průběhu účetního roku je bezprecedentní.

  Z rozhodnutí rozdělit částku na 8 a 4 miliony korun svědčí o poptávce po činohře na „velké scéně“ Severočeského divadla opery a baletu „pro cílovou skupinu těch diváků, kteří z důvodů svých preferencí či zkušeností nenavštěvují činoherní studio a uspokojují kulturní potřeby návštěvou tradiční velké scény „kamenného“ divadla.“ (Citováno z dopisu podepsaného Kanceláří primátora města Ústí nad Labem). Je třeba říci, že takto zaměřený grant nás zaskočil – Činoherní divadlo do doby vypsání grantu nebylo informováno o záměru města vrátit na „velkou scénu“ činoherní soubor, protože takový krok vyžaduje minimálně půl roku příprav (dramaturgický plán, personální zajištění – režie, výtvarník, provozní otázky – podmínky pro realizace inscenací v SDOB).

  Činoherní studio bylo v roce 2008 přeměněno na žádost divadelníků z příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s. Cílem bylo co největší tvůrčí, organizační ale i ekonomické osamostatnění souboru.

  Reagovali jsme tak na plánované sloučení SDOB a Činoherního studia z finančních důvodů: naším cílem bylo udělat vůči městu vstřícný krok a ukázat, že nechceme být závislí pouze na městských příspěvcích (obecně prospěšná společnost má ve srovnání s příspěvkovou organizací města širší zdroje financování). Kancelář primátora města Ústí nad Labem rovněž správně uvádí, že cílem transformace bylo co největší tvůrčí, organizační, ale i ekonomické osamostatnění souboru: krok města v září 2013, tedy odvolání správní rady (bez vědomí jejích členů a vedení divadla) jde zcela proti organizačnímu osamostatnění.

  Je třeba říci, že veškerá tvrzení a signály ze strany města jasně hovoří o tom, že město Ústí nad Labem si je vědomo, že scéna Činoherní studio nespadá do komerční sféry a nemůže tedy být úplně finančně nezávislá. To potvrzuje i fakt, že město i po uplynutí doby, po kterou město garantovalo určitou výši finančních prostředků, nadále divadlo financovalo, i když sníženými dotacemi. Dále to dokládá i tvrzení v dopise Kanceláře primátora: Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s. považujeme za významnou součást městské kultury a město Ústí nad Labem je připraveno v rámci svých rozpočtových možností podniknout všechny kroky k zajištění jeho existence.

  Finanční osamostatnění formou vícezdrojového financování zajistila původní správní rada v kooperaci s vedením divadla, a to v té míře, nakolik je to v nekomerční sféře umění možné a únosné – v loňském roce jsme získali 39,5% peněz z mimoměstských zdrojů.

  Rozhodnutí ředitele divadla přerušit k 31. 1. činnost bylo zdůvodňováno tím, že Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s. nemá žádné prostředky na zajištění provozu. Ve skutečnosti šlo pouze o nátlakovou akci: divadlo mělo v té chvíli dostatek financí na průběžné hrazení nákladů do poloviny března, tedy do doby, kdy by mělo získat dotaci od města. Divadlo nyní nehraje a přichází tak o výnosy ze vstupného, ale náklady (mzdy, sociální a zdravotní pojištění, nájemné, elektřinu, vodu a teplo) musí hradit dál.

  Vladimír Čepek, ředitel Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s., pozastavil jeho provoz od 1. února 2014 nikoli kvůli nátlaku, ale přesně ve chvíli kdy kvůli nedostatku finančních prostředků bylo jasné, že náklady za měsíc únor už nebylo z čeho uhradit. Současná správní rada byla obeznámena se situací divadla, neboť si po svém jmenování vyžádala veškeré dokumenty týkající se nákladů na provoz a divadlo jejich žádosti vyhovělo. Z podkladů bylo zřejmé, že pokud divadlo uhradí závazky za měsíc leden, nezbudou na účtech prostředky na další provoz. Konkrétně: na začátku března bude divadlu chybět cca 830 tisíc korun.

  Ředitel Čepek nehledá zkratkovitá řešení a divadlo se nezapojuje do žádných happeningů. Naopak se Vladimír Čepek z pověření souboru snaží iniciovat dialog se správní radou a zástupci města. Uvítáme i účast mediátora – naším zájmem je, aby se situace v divadle co nejdříve stabilizovala.

  Podobná nepravdivá argumentace se z divadla ozývá opakovaně. Příkladem může být vyjádření ředitele Čepka pro pořad České televize 168 hodin, ve kterém tvrdil, že mu na účtu zbylo 20.000 Kč. Jak přiznal na jednání rady města, skutečná částka byla osmkrát vyšší. Za hospodaření organizace je plně odpovědný její ředitel, ale jeho postup tomu neodpovídá.

  Ve stejné reportáži, na kterou se Kancelář primátora odkazuje, sděluje tisková mluvčí města Ústí nad Labem, že Činoherní divadlo nemá žádný dluh vůči městu. V době natáčení reportáže ovšem už vedení divadla obdrželo od Magistrátu města Ústí nad Labem upomínku platby za nájemné.

  Uznáváme však, že ředitel Čepek nešťastně uvedl do médií částku, kterou si neověřil výpisem z účtů. Nicméně realitu nezkreslil, neboť reálný zůstatek na účtech v současné době činí 159 430 korun, to znamená, že na provoz divadla tato částka skutečně nestačí.

  Město je často kritizováno za vypsání grantového řízení v průběhu divadelní sezóny. Jsme přesvědčeni, že pokud někdo požaduje mnohamilionovou dotaci z městského rozpočtu, měl by být schopen sepsat několikastránkovou žádost a definovat, co za nemalé veřejné prostředky městu a jeho obyvatelům poskytne.

  Činoherní divadlo město Ústí nad Labem o.p.s. vůbec nevystupuje proti systému grantového financování. Zúčastníme jakéhokoli otevřeného grantového řízení, pokud bude vypsáno v řádném termínu a pokud možno na více let – viz dále.

  Jsme připraveni sepsat dlouhodobou koncepci naší činnosti. Ta může zahrnovat i možnost obsloužení tzv. velké scény v SDOB. Nicméně na profesionální a dobře odvedenou práci je třeba čas na přípravu – proto upřednostňujeme víceleté granty.

  O výše uvedeném chceme otevřeně diskutovat jak s Radou tak i s veřejností a pochopitelně i se zastupiteli, kteří v prosinci 2013 o rozpočtu rozhodovali.

  14. 2. 2014

  Převzato ze stránek ČS Ústí: Krize

  • Autor:
  • Publikováno: 17. února 2014

  Komentáře k článku: Stanovisko Činoherního studia

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Postup Činoherního studia (17. února 2014):
   Tento týden nás čeká, doufejme, značné množství oficiálních schůzek, které by mohly situaci posunout. V úterý přijede náměstek ministra kultury pan Rovenský, který má schůzku s panem primátorem Mandíkem. Ve středu do Ústí přijede pan Hromada z Herecké asociace a též by měla proběhnout schůzka s panem primátorem Mandíkem.
   Věříme v další konání správní rady v průběhu tohoto týdne.
   Momentálně probíhají právní konzultace.
   Stále se snažíme o navázání dialogu, nepořádáme žádné happeningy, demonstrace a podobné akce.
   /Převzato ze stránek ČS Ústí/

   17.02.2014 (18.35), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,