Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Ředitelem MDP bude Daniel Přibyl

  Výběrová komise doporučuje Radě hl. města Prahy jmenovat na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská divadla pražská pana MgA. Daniela Přibyla s účinností od 1. 1. 2018.

  Odůvodnění

  Za několik desetiletí se v Městských divadlech pražských (dále jen MDP) vystřídalo množství výrazných uměleckých osobností, díky nimž se vyvíjela a kultivovala specifická dramaturgie, režie i styl herectví. MDP v silnějších obdobích spoluvytvářela podobu progresivní české činohry druhé poloviny minulého století a zaujímala i významnou pozici v kontextu kulturního a uměleckého života hlavního města: bývala stabilní jistotou kvalitního repertoárového divadla pro širokou diváckou obec.

  MDP mají i dnes pevnou diváckou základnu a v mnohých směrech představují dobře fungující divadelní scénu s vysokou návštěvností: dlouhodobě nabízí jistotu profesionálního přístupu, uvádí relativně vysoký počet titulů za sezónu, vykazují i vysokou tržebnost. Na druhé straně nejsou v současné době divadlem, které by bylo v centru pozornosti divadelní a kritické obce, nestalo se vyhledávanou scénou, která by přinášela nadprůměrné výsledky. Z uměleckého hlediska spíše stagnuje, vyhýbá se riskantnějším výzvám současné dramatiky i inovativním režijním postupům. Situace je neuspokojivá nejen pro instituci s takovou tradicí a potenciálem, ale i pro samotnou metropoli, která provoz MDP dotuje značnými finančními prostředky.

  Případná nová orientace MDP nemusí nutně znamenat popření jejich tradice. Odkazy na minulost divadel ABC a Rokoko mohou být jedním z důležitých aspektů budoucí dramaturgie. Divadlo disponující takovými prostorovými i finančními možnostmi by mělo ovšem rovněž stimulovat a akcelerovat rozvoj současných tvůrčích přístupů, dávat příležitost různým poetikám – i když se liší od zavedených postupů nebo již ověřených uměleckých preferencí. Kulturní instituce s potenciálem MDP by se v nejbližších letech neměla vyhýbat pestrosti žánrů, objevné dramaturgii a možnostem, které soudobé interpretační divadlo nabízí. Měla by Pražanům nabízet tvorbu, která nenaplňuje pouze divácká očekávání, ale za jeden ze zásadních úkolů stanoví i kultivaci svého diváka a budování jeho vztahu k modernímu divadlu.

  MDP by měla být v okolí Václavského náměstí solitérem, jasnou a silnou opozicí vůči soukromým činoherním scénám a bulvární dramaturgii, která v posledních sezónách zahltila pražské centrum. Pro období 2018-2025 z toho vyplývá konkrétní požadavek: pozice MDP by se měla výrazněji profilovat, aby pražskému publiku mohla nabízet jasnou volbu.

  Vypsané výběrové řízení bylo pro představitele divadelní obce příležitostí zamyslet se jak nad tradicí, tak dosavadní i možnou budoucí úlohou MDP. Výsledkem mělo být doporučení osobnosti, respektive tvůrčího týmu, který by mohl působení divadel ABC a Rokoko směřovat i nad zavedenou, roky prověřenou programaci. Pojmenování jasného budoucího profilu ABC a Rokoko a plán opětovného začlenění divadla Komedie do MDP představují v takovém kontextu výjimečně náročné zadání.

  Výběrová komise ve složení: PhDr. Matěj Stropnický, předseda komise, a dále členové MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Yvona Kreuzmannová, Mgr. Art. Eva Kyselová, Ph.D., M.A. Dušan Pařízek, doc. Mgr. Miroslav Krobot (dále jen „komise“), se sešla opakovaně tak, aby věnovala dostatek času důkladné analýze celé situace MDP. Na prvním jednání byla přítomna otevírání obálek a formální kontrole projektů. Po jejich obdržení se podrobně seznámila s projekty všech tří uchazečů a doplňujícími materiály (zřizovací listina, rozpočet MDP, návrhy komise RHMP pro další využití divadla Komedie). Na druhém jednání se věnovala detailní diskusi a pak osobnímu pohovoru se dvěma uchazeči, p. Přibylem a p. Zajícem. Třetí jednání věnovala komise osobnímu pohovoru s p. Morávkem a p. Dvořákem, tedy vůdčím tandemem třetího projektu. Dalších 14 dní si členové komise ponechali na analýzu všech dožádaných materiálů, aby se sešli ke čtvrtému, zásadnímu jednání s cílem hledat zodpovědně konsensus a konstruktivní řešení situace.

  Daniel Přibyl FOTO archiv

  Hodnocení a doporučení komise

  Předložená koncepce Daniela Přibyla má jasně vybudovanou strukturu, ve které podrobně představil dramaturgické směřování jednotlivých tří scén (tedy divadla ABC, Rokoka, Komedie), umělecký tým i návrhy dalších spolupracovníků a další krátkodobé projekty, které by mohla MDP iniciovat nebo na nich participovat. Během pohovoru doplnil jména spolupracovníků v klíčových pozicích, o kterých se v koncepci určené ke zveřejnění na základě vzájemné dohody nezmínil.

  Ve svém projektu Daniel Přibyl formuluje představu kulturní instituce, jejíž program nabízí Pražanům podněty – i prostor – k otevřenému diskurzu: městské divadlo, v jehož tvorbě se odráží společnost, ve které a pro kterou vzniká. Jako základ budoucích MDP navrhuje vedle čitelného dramaturgického směřování i jasně vymezený umělecký koncept pro každou jednotlivou scénu, a sice:

  ·       V divadle ABC výrazné režijní rukopisy a uvádění moderně uchopené světové i české dramatiky, tedy velkorysých inscenačních formátů pro širší, avšak nikoli nenáročné publikum (např. Žebrácká opera B. Brechta a K. Weilla, Lištičky L. Hellmanové nebo adaptace románu Honzlová od Z. Salivarové.)

  ·       V komorním prostředí divadla Rokoko realizace menších divadelních forem, náročných dramaturgických počinů zaměřených na současné společensky angažované drama (například hra Ropa mladé britské autorky Elly Hicksonové nebo hra Jiřího Pokorného Sever jih východ západ), ale i autorské tvorby, hudebních a literárních projektů.

  ·       Prostor divadla Komedie má fungovat především jako scéna pro mladé publikum a mladé tvůrce, která bude stimulovat původní tvorbu pro děti a mládež, současně ale dá příležitosti začínajícím umělcům, respektive i nezávislým divadelním skupinám ve formě hostování a rezidencí (např. vzdělávací aktivity v podobě interaktivních divadelních projektů, divadelní inscenace jako adaptace Antigony z tvůrčí dílny tandemu Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček,  dále pravidelný festival tvorby nejmladší generace režisérů, apod.)

  Na vyprofilování divadel ABC a Rokoko se mají podílet kmenoví režiséři Michal Dočekal a David Drábek, za provoz divadla by měla odpovídat Martina Čacká. Další oslovené osobnosti by mohly výrazně ovlivnit umělecké směřování MDP. Jejich jména Daniel Přibyl uvedl během osobního pohovoru.

  Daniel Přibyl se ve své koncepci vyjadřuje k umělecké náročnosti dramaturgických plánů i k ekonomickému dopadu navrženého projektu. V případě začlenění divadla Komedie do MDP vychází z průměrného ročního příspěvku na provoz této scény poskytovaného MHMP v minulých letech. Daniel Přibyl dále zohledňuje nutnost navázání pravidelného dialogu MDP s diváky z různých společenských vrstev napříč věkovými kategoriemi i potřebu přesvědčit publikum o změnách, jež by za jeho působení přirozeně nastaly. Zároveň je čitelné, proč se tímto úkolem chce zabývat: ve své koncepci zdůrazňuje, že vnímá divadlo jako společensky aktivní instituci, která otevřeně vnímá a kriticky reflektuje dění ve městě.

  Koncepce Vladimíra Morávka přinesla zajímavý pohled na MDP z hlediska výrazných odkazů k meziválečné tradici, zejména kabaretu a tvorbě Voskovce a Wericha, na kterou by rád navázal. I když ambiciózní projekt Vladimíra Morávka rozebírá využití ABC a Rokoka, není jasně a podrobně formulováno směřování divadla Komedie. Koncepce zůstává v podobě uměleckého programu pro jednu až dvě sezony, schází uvažování v širším časovém horizontu a strukturovanější představa o postupné obměně souboru či repertoáru, a tedy upevnění pozice MDP v konkurenci ostatních pražských činoherních divadel. Komisi nepřesvědčil výběr možných spolupracovníků – ať už v oblasti uměleckých či administrativních složek. Obsazování hostujících zavedených hereckých osobností v klíčových úlohách jednotlivých projektů by jistě MDP zajistilo pozornost jak veřejnosti, tak médií; v kontextu jiných divadel působících v centru Prahy to ovšem neznamená progresivní tendenci či uvědomělé budování kvalitního souboru. Vladimír Morávek, velice ceněný režisér, proto komisi ne zcela přesvědčil o tom, že si plně uvědomuje náročnost provozu MDP.

  Stávající ředitel Ondřej Zajíc se po dvou funkčních obdobích rozhodl znovu ucházet o místo ředitele. Představil plán personálních změn v souboru i koncepci dramaturgického rozvoje MDP, která přirozeně navazuje na dosavadní činnost divadla za jeho působení. Součástí projektu je i anketa, kterou MDP uskutečnila v rámci návrhu koncepce využití divadla Komedie. Za účelem zjištění zájmu o potenciální spolupráci byli osloveni četní představitelé nezávislých divadel a studentských souborů. Cílem bylo využití prostorů divadla Komedie hostujícími divadelními uskupeními bez stálé scény, program se měl zaměřovat také na diváky ve věkové kategorii 12+. Vznikl bezpochyby cenný materiál mapující nejen šíři nezávislé scény, ale i postoj mnohých souborů k případnému působení v divadle Komedie pod stávajícím vedením MDP. I když se dá v případě Ondřeje Zajíce jako ředitele, a tedy i jím předložené koncepce, argumentovat vysokou návštěvností a pevnou diváckou základnou, divadlo nepatří v současné době mezi přední pražské činoherní scény. Vzhledem k dosavadní dramaturgii a repertoáru MDP se realizace navržených zásahů do jejich zavedeného uměleckého profilu nezdá být dostatečným podnětem pro žádoucí změnu. Zároveň nepřesvědčuje především koncepce pro využití divadla Komedie, které je tady vnímáno jako prostor pro alternativní scénu, avšak podle názoru komise bez čitelné programace či dramaturgie.

  Po podrobném prozkoumání jednotlivých koncepcí dalšího směřování MDP a na základě osobních pohovorů s uchazeči se komise usnesla doporučit Radě HMP ke jmenování do funkce ředitele pana MgA. Daniela Přibyla.

  Koncepce si můžete přečíst zde:

  MgA. Daniel Přibyl:

  http://kultura.praha.eu/public/c8/b8/26/2502607_801615_MDP_koncepce_DEF_Pribyl.pdf

  Bc. Ondřej Zajíc:

  http://kultura.praha.eu/public/1d/25/75/2502655_801626_Zajic_Projekt_MDP.pdf

  MgA. Vladimír Morávek:

  http://kultura.praha.eu/public/71/2f/88/2502611_801623_Moravek_koncepce.pdf

  ///

  Více na i-DN:

  Kvalitní repertoár…

   

  • Autor:
  • Publikováno: 22. srpna 2017

  Komentáře k článku: Ředitelem MDP bude Daniel Přibyl

  1. Bohumil Nekolný

   Avatar

   Mohl by někdo člověku z venkova vysvětlit,
   k jakému faktickému závěru stran Komedie, tak jak ji představil projekt Dana Přibyla, dospěla výběrová komise a co vlastně s Komedií zamýšlí radnice – viz podmínky výběrového řízení. A co se skutečně stane? Abychom místo komedie nestáli opět před povedenou taškařicí.

   23.08.2017 (21.00), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. DN

   Avatar

   Do nejbližších DN 14/2017,
   které vyjdou v úterý 5. září, chystáme na toto téma celostránkový materiál.

   Vladimír Hulec, editor i-DN

   28.08.2017 (2.45), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,