Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext

  Obnovení, vzestup a pád Literárek (No. 3)

   

  Literárky, jejich polistopadové obnovení, vzestup a pád

  Časosběrná reportáž třiadvaceti let

   

   

  Díl III.

   

  Dočasné vyústění a mezidobí

  L. Jungmannová opravdu nezatrpkla a psala do LtN dál, stejně jako my ostatní, kteří jsme byli tenkrát přehlasováni (vedle mne kupř. V. Just).

  Rok po instalaci J. Patočky pak byly valnou hromadou SPLN (které jsem se již nezúčastnil) schváleny tyto novelizované stanovy:

  Hlava I

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Čl. 1

  Společnost pro Literární noviny (dále jen „Společnost“) je výběrovým a dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je vydávání a veřejné šíření kulturně politického týdeníku Literární noviny.

  Čl. 2

  Společnost je právnickou osobou.

  Čl. 3

  Společnost může užívat kromě svého názvu „Společnost pro Literární noviny“ i označení „Literární noviny“.

  Čl. 4

  Společnost vyvíjí činnost na území České republiky. Sídlem Společnosti je Praha 1, Na Poříčí 12.

  Čl. 5

  Cílem činnosti Společnosti je vydávání a veřejné šíření kulturně politického týdeníku Literární noviny. Tohoto cíle dosahuje Společnost zejména tím, že

  a) pěstuje kulturu v českých zemích i mimo ně, podporuje demokratické diskuse,

  a) vyhledává a zapojuje do činnosti Literárních novin talentované a schopné přispěvatele,

  c) získává peněžní a jiné hmotné prostředky potřebné pro plnění cíle její činnosti.

  Hlava II

  ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI

  Čl. 6

  Vznik členství ve Společnosti

  (1) Členem Společnosti se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má plnou způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, a podporuje Společnost při vydávání a veřejném šíření Literárních novin (čl. 5).

  (2) Členství ve Společnosti vzniká rozhodnutím Výboru o přijetí za člena Společnosti na základě písemné členské přihlášky a zaplacení vstupního členského příspěvku ve výši a způsobem stanovenými rozhodnutím Výboru. Na členství ve Společnosti není právní nárok.

  (3) O vzniku členství ve Společnosti vydá Výbor členovi neprodleně písemné

  potvrzení.

  Čl. 7

  Práva a povinnosti členů Společnosti

  (1) Člen Společnosti má právo

  a) účastnit se Valné hromady, hlasovat na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy,

  b) volit a být volen do Výboru a Revizní komise,

  c) požadovat od Výboru nebo Revizní komise vysvětlení všech záležitostí týkajících se Společnosti, které náležejí do jejich působnosti,

  d) dávat Výboru nebo Revizní komisi podněty k záležitostem týkajícím se Společnosti, které náležejí do jejich působnosti,

  e) doporučovat Výboru přijetí nových členů,

  f) účastnit se akcí Společnosti.

  (2) Člen Společnosti je povinen

  a) zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok ve výši, lhůtě a způsobem stanovenými rozhodnutím Výboru,

  b) podporovat cíl Společnosti podle čl. 5 a zdržet se jednání, jež by mohlo tento cíl ohrozit nebo narušit,

  c) dodržovat Stanovy Společnosti.

  Čl. 8

  Zánik členství ve Společnosti

  (1) Členství ve Společnosti zaniká

  a) vystoupením,

  b) vyloučením,

  c) nesplněním povinnosti zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok podle čl. 7 odst. 2 písm. a),

  d) úmrtím člena,

  e) zánikem Společnosti.

  (2) Vystoupením zaniká členství dnem, kdy člen písemně oznámí Výboru vystoupení ze Společnosti.

  ad 1. Vyloučením zaniká členství dnem, kdy Výbor písemně oznámí členovi rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření vyloučení ze Společnosti.

  ad 2. Při zániku členství ve Společnosti se zaplacené členské příspěvky nevracejí.

  Čl. 9

  Disciplinární odpovědnost členů Společnosti

   

  (1) Člen Společnosti je disciplinárně odpovědný za disciplinární přestupek.

  (2) Disciplinárním přestupkem je

  a) zaviněné porušení právních předpisů, kterým bylo poškozeno dobré jméno Společnosti,

  b) zaviněné porušení Stanov Společnosti.

  (3) Za disciplinární přestupek lze členovi Společnosti uložit některé z následujících disciplinárních opatření:

  a) napomenutí,

  b) odvolání z funkce člena Výboru nebo Revizní komise,

  c) vyloučení ze Společnosti.

  (4) Disciplinární opatření vyloučení ze Společnosti lze uložit pouze v případě závažného nebo opětovného disciplinárního přestupku.

  (5) Disciplinární přestupky členů Společnosti projednává Revizní komise na základě písemných podnětů členů Společnosti.

  (6) O tom, zda se člen Společnosti dopustil disciplinárního přestupku, a o uložení disciplinárního opatření rozhoduje Výbor na základě návrhu Revizní komise. O tom, zda se člen Výboru nebo člen Revizní komise dopustil disciplinárního přestupku, a o uložení disciplinárního opatření rozhoduje Valná hromada na návrh Revizní komise. K přijetí rozhodnutí o disciplinárním přestupku, kterým se ukládá disciplinární opatření odvolání z funkce člena Výboru nebo Revizní komise nebo vyloučení ze Společnosti, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru nebo Valné hromady.

  (7) Člen Společnosti (Výboru, Revizní komise) je vyloučen z projednávání a rozhodování o vlastním disciplinárním přestupku.

  (8) Výbor vydá směrnici, která stanoví další pravidla postupu při projednávání a rozhodování o disciplinárních přestupcích členů Společnosti (disciplinární řád).

  Čl. 10

  Seznam členů společnosti

  (1) Výbor vede seznam všech členů Společnosti. Do seznamu se zapisují tyto údaje

  a) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště člena Společnosti,

  b) den vzniku členství ve Společnosti,

  c) údaj o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok /čl. 7 odst. 2 písm.a)/

  Do seznamu se zapisují i další údaje, pokud s tím člen Společnosti souhlasí.

  (2) Do seznamu se zapíše bez zbytečného odkladu také změna zapisovaných údajů.

  (3) Výbor je povinen na žádost člena Společnosti umožnit mu nahlédnout do té části seznamu, která se týká jeho osoby, a vydat mu bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Člen Společnosti je povinen oznámit Výboru bez zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby.

  HLAVA III

  ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH PŮSOBNOST

  Čl. 11

  Orgány Společnosti

   

  Orgány Společnosti jsou

  a) Valná hromada,

  b) Výbor,

  c) Revizní komise.

  Čl. 12

  Valná hromada

  (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

  (2) Člen Společnosti se zúčastňuje Valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem člena Společnosti nemůže být člen Výboru nebo Revizní komise.

  (3) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do osmi měsíců po skončení kalendářního roku. Den a místo konání Valné hromady stanoví a Valnou hromadu svolává Výbor. Mimořádnou Valnou hromadu je Výbor povinen svolat do 30 dnů ode dne, kdy o to písemně požádá alespoň jedna čtvrtina všech členů Společnosti. Mimořádnou Valnou hromadu je Výbor povinen svolat i v dalších případech určených Stanovami (čl. 13 odst. 2). Revizní komise je oprávněna svolat mimořádnou Valnou hromadu v případě podle čl. 14 odst. 5.

  (4) Svolání Valné hromady provádí Výbor zasláním písemné pozvánky všem členům Společnosti na adresu jejich bydliště uvedenou v seznamu členů Společnosti nejméně 20 dnů před konáním Valné hromady. Nemůže-li se člen Společnosti zúčastnit Valné hromady, je povinen to Společnosti písemně oznámit.

  (5) Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li Valná hromada způsobilá se usnášet, svolá Výbor neprodleně náhradní Valnou hromadu způsobem uvedeným v odstavci 4. Náhradní Valná hromada je způsobilá se usnášet v tom počtu, v jakém se sejde.

  (6) K přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud Stanovy výslovně nevyžadují většinu jinou.

  (7) Do působnosti Valné hromady náleží

  a) volba členů Výboru (čl. 13 odst. 2),

  b) volba členů Revizní komise (čl. 14 odst. 6),

  c) rozhodování o disciplinárních přestupcích členů Výboru a Revizní komise (čl. 9 odst. 6),

  d) projednávání a schvalování zpráv a vyjádření Výboru a Revizní komise,

  e) rozhodování o změně Stanov (čl. 20 odst. 1),

  f) rozhodování o rozpuštění Společnosti nebo o sloučení Společnosti s jiným občanským sdružením /čl. 17 písm. b/,

  g) ustanovování a odvolávání členů likvidační komise Společnosti (čl. 18 odst. 1 a 2),

  h) schvalování závěrečného vyúčtování majetkového vypořádání (čl. 18 odst. 5),

  i) rozhodování o naložení se zůstatkem, který vyplyne z majetkového vypořádání (čl. 18 odst. 6).

  Čl. 13

  Výbor

  (1) Výbor je statutárním orgánem Společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Za Výbor jedná navenek jménem Společnosti Předseda Společnosti nebo Místopředsedové Společnosti, a to každý z nich samostatně. Podepisování jménem Společnosti se provádí tak, že k napsanému nebo jinak vyhotovenému názvu Společnosti připojí Předseda Společnosti nebo Místopředseda Společnosti svůj podpis.

  (2) Výbor má šest členů, které volí Valná hromada na dobu šesti let. Každé dva roky se volí jedna třetina členů Výboru. Pokud člen Výboru zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán před skončením jeho funkčního období, je Výbor povinen svolat do 30 dnů mimořádnou Valnou hromadu, která zvolí nového člena Výboru. Nový člen Výboru je volen pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo předchozímu členu Výboru.

  (3) Členem Výboru může být jen člen Společnosti.

  (4) Výbor volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Předseda Výboru je Předsedou Společnosti, místopředsedové Výboru jsou Místopředsedy Společnosti. Předseda Společnosti organizuje činnost Výboru a svolává a řídí jeho schůze. Místopředsedové Společnosti zastupují Předsedu Společnosti v těchto věcech v době jeho nepřítomnosti v pořadí určeném rozhodnutím Výboru. Předseda Společnosti a Místopředsedové Společnosti jsou ze své činnosti odpovědni Výboru, který je může kdykoli odvolat.

  (5) Výbor se schází ke schůzím podle potřeby. K přijetí rozhodnutí Výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, pokud Stanovy výslovně nevyžadují většinu jinou.

  (6) Do působnosti Výboru náleží

  a) schvalování rozpočtu a roční účetní závěrky Společnosti (čl. 16 odst. 2),

  b) předkládání zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý kalendářní rok Valné hromadě,

  c) předkládání návrhů Valné hromadě,

  d) vydávání směrnic na základě zmocnění ve Stanovách a k jejich provedení,

  e) výklad Stanov,

  f) zřízení a zrušení sekretariátu Společnosti, jmenování a odvolání tajemníka Společnosti (čl. 15, odst. 1 a 3),

  g) ukládání úkolů sekretariátu Společnosti (čl. 15, odst. 2),

  h) volba a odvolání Předsedy Společnosti a Místopředsedů Společnosti (odst. 4),

  i) rozhodování o přijetí za člena Společnosti (čl. 6 odst. 2),

  j) rozhodování o stanovení výše, lhůty splatnosti a čl.způsobu placení členských příspěvků 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2 písm. ,a)

  j) rozhodování o disciplinárních přestupcích členů Společnosti (čl. 9 odst. 6),

  k) vedení seznamu členů Společnosti (č. 10),

  l) zpracovávání a shromažďování dokumentace Společnosti,

  m) rozhodování o všech ostatních záležitostech Společnosti a provádění všech ostatních činností Společnosti, pokud nejsou Stanovami vyhrazeny do působnosti Valné hromady, Revizní komise.

  Čl. 14

  Revizní komise

  (1) Revizní komise je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti Výboru. Revizní komise dále projednává disciplinární přestupky členů Společnosti (čl. 9 odst. 5 a 6).

  (2) Členové Revizní komise kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda činnost a hospodaření Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a Stanovami.

  (3) Revizní komise

  a) upozorňuje na zjištěné nedostatky Výbor a vyžaduje zjednání nápravy,

  b) předkládá Valné hromadě zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti,

  c) přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá Valné hromadě své vyjádření k činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý kalendářní rok.

  Členové Revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se Společnosti a požadovat na Výboru poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných skutečnostech. Výbor je povinen poskytnout členům Revizní komise bez zbytečného odkladu veškerou součinnost odpovídající jejich oprávněním.

  Revizní komise je oprávněna svolat mimořádnou Valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a na Valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolání mimořádné Valné hromady platí přiměřeně ustanovení čl. 12 odst. 4.

  (4) Revizní komise má tři členy, které volí Valná hromada na dobu jednoho roku. Pokud členů Revizní komise zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán, před skončením jeho funkčního období, zbývající členové Revizní komise jmenují dohodou nového člena. Nový člen Revizní komise je jmenován pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo členu jehož funkce zanikla.

  (5) Členem Revizní komise může být jen člen Společnosti. Člen Revizní komise nesmí být zároveň členem Výboru nebo tajemníkem Společnosti nebo jiným členem sekretariátu Společnosti.

  (6) Revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda Revizní komise organizuje činnost Revizní komise, svolává a řídí její schůze a vystupuje jejím jménem navenek. Má právo účastnit se schůzí Výboru s hlasem poradním. Místopředseda Revizní komise zastupuje předsedu Revizní komise v době jeho nepřítomnosti. Předseda a místopředseda Revizní komise jsou ze své činnosti odpovědni Revizní komisi, která je může kdykoli odvolat.

  (7) Revizní komise se schází ke schůzím podle potřeby. K přijetí rozhodnutí Revizní komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.

  Čl. 15

  Sekretariát Společnosti

  (1) Výbor může zřídit sekretariát Společnosti (dále jen „sekretariát“). Sekretariát se skládá z tajemníka Společnosti (dále jen „tajemník“) a dalších členů nebo zaměstnanců Společnosti.

  (2) Sekretariát plní úkoly, které mu uloží Výbor.

  (3) V čele sekretariátu je tajemník, který sekretariát řídí a odpovídá Výboru za jeho činnost. Tajemník je oprávněn činit za Společnost právní úkony ve všech věcech. Je oprávněn ustanovit si za sebe dalšího zástupce.

  HLAVA IV

  HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

  Čl. 16

  (1) Společnost hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně tak, aby byl cíl její činnosti podle čl. 5 co nejlépe plněn.

  (2) Společnost sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na příslušný kalendářní rok a roční účetní závěrku schválí do šesti měsíců po skončení kalendářního roku.

  (3) Příjmem Společnosti mohou být zejména:

  a) členské příspěvky,

  b) dotace,

  c) granty,

  d) dary.

  (4) Společnost může podnikat nebo vykonávat jinou samostatně výdělečnou činnost, pokud je to ku prospěchu plnění cíle její činnosti podle čl. 5.

  HLAVA V

  ZÁNIK SPOLEČNOSTI

  Čl. 17

  Společnost zaniká

  a) pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o rozpuštění Společnosti,

  b) rozhodnutím Valné hromady o rozpuštění Společnosti nebo o sloučení Společnosti s jiným občanským sdružením.

  Čl. 18

  Majetkové vypořádání Společnosti

  (1) Při zániku Společnosti se provede majetkové vypořádání. Při zániku Společnosti rozhodnutím Valné hromady o rozpuštění Společnosti provede majetkové vypořádání likvidační komise, kterou ustanoví Valná hromada současně s přijetím rozhodnutí o rozpuštění Společnosti. Likvidační komise je nejméně pětičlenná. Členem likvidační komise může být jen člen Společnosti.

  (2) Ustanovení člena likvidační komise se provádí volbou a nabývá účinnosti okamžikem, kdy mu Valná hromada předá písemný pověřovací list, ve kterém ho pověří k majetkovému vypořádání Společnosti v souladu s právními předpisy a Stanovami Společnosti. Valná hromada může člena likvidační komise kdykoli odvolat. Odvolání je účinné od okamžiku, kdy se o něm odvolaný člen likvidační komise dozví.

  (3) Od okamžiku účinnosti ustanovení likvidační komise přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem Společnosti v plném rozsahu na likvidační komisi. Likvidační komise v rámci majetkového vypořádání rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů o naložení s věcmi, penězi a jinými majetkovými hodnotami Společnosti a o úhradě jejích závazků, přičemž provede tomu odpovídající právní úkony. Za likvidační komisi může činit právní úkony samostatně každý člen komise. Je-li však pro právní úkon, který likvidační komise činí, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň tří členů likvidační komise.

  (4) Od okamžiku účinnosti ustanovení likvidační komise dohlíží Revizní komise na výkon působnosti likvidační komise. Působnost a pravomoci Revizní komise ve věcech dohledu na výkon působnosti Výboru podle čl. 14 platí pro dohlížení na výkon působnosti likvidační komise přiměřeně.

  (5) Ke dni skončení majetkového vypořádání sestaví likvidační komise závěrečné vyúčtování a předloží je Valné hromadě ke schválení. Valná hromada závěrečné vyúčtování schválí, je-li správné, úplné a provedené v souladu s právními před předpisy a Stanovami; jinak uloží likvidační komisi, aby pokračovala v majetkovém vypořádání.

  (6) V případě, že Valná hromada schválí závěrečné vyúčtování, rozhodne o naložení se zůstatkem, který z majetkového vypořádání vyplyne. Zůstatek, který vyplyne z majetkového vypořádání, musí být použit přednostně pro jiné neziskové právnické osoby v oblasti vydavatelské nebo nakladatelské činnosti; nebude-li to možné, pak pro jiné neziskové právnické osoby.

  Čl. 19

  K přijetí rozhodnutí Valné hromady

  a) o rozpuštění Společnosti nebo o sloučení Společnosti s jiným občanským sdružením nebo

  b) o volbě člena likvidační komise nebo

  c) o naložení se zůstatkem, který vyplyne z majetkového vypořádání,

  je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Valné hromady.

  HLAVA VI

  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Čl. 20

  (1) O změně Stanov Společnosti rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů.

  (2) Členové Výboru, kteří zastávali svoji funkci ke dni schválení těchto Stanov (dále jen „původní členové Výboru“), zůstávají ve funkci s tím, že dvěma z nich skončí funkční období po uplynutí dvou let ode dne schválení těchto Stanov, a dalším dvěma z nich po uplynutí čtyř let ode dne schválení těchto Stanov. Kterým z původních členů Výboru skončí funkční období po uplynutí dvou let, a kterým po uplynutí čtyř let ode dne schválení těchto Stanov, bude určeno jejich vzájemným losem. Valná hromada, která schválila tyto Stanovy, zvolí na funkční období šesti let zbývající členy Výboru, chybějící do celkového počtu šesti členů podle čl. 13 odst. 2.

  (3)Členům Revizní komise, kteří zastávali svoji funkci ke dni schválení těchto Stanov, zaniká jejich funkce tímto dnem. Valná hromada, která schválila tyto Stanovy, zvolí na funkční období jednoho roku let nové členy Revizní komise.

  (4) Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou konanou

  v Praze dne 20. června 2000.

  Tyto stanovy, opsané zřejmě podle nějakého mustru a schválené před dvanácti lety jsou zjevně extrémním obratem do opačné úvrati: po absolutní popřevratové „cochcárně“ má přijít „kasárenský“ řád, který by zabránil zopakování malverzace, pomocí které se dostal do sedla J. Patočka. Nástroj, který použili jeho příznivci k jeho intronizaci, byl zlikvidován, aby už nemohl škodit.

  Omlouvám se, že dnešní pokračování je poněkud nezáživné, ale do konce října jich bude ještě hodně a ukáže se, že ani ty nejakurátnější stanovy puči nezabrání. “Když se chce, všechno jde.“


  Komentáře k článku: Obnovení, vzestup a pád Literárek (No. 3)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,