Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2019

ročník 28
11. 6.–24. 6. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Dovedla jsem Plzeň k prestižnímu titulu

  S ohledem na záměrné poškozování mé osoby zkreslováním informací a vědomým lhaním ze strany ředitele Froydy považuji za nutné reagovat.

  Dovedla jsem Plzeň k prestižnímu titulu Evropské hlavní město kultury (EHMK) díky mimořádnému nasazení, více než dvacetiletým zkušenostem z evropské kulturní spolupráce, četným kontaktům a prokazatelným výsledkům své práce. Měla jsem tu čest vést vynikající kreativní tým až k výhře titulu a šířit dobré jméno města Plzně po 30 měsíců. Nemohu akceptovat, aby o mě někdo šířil tak očividné lži, jen aby omluvil své nepřijatelné jednání.

  ///

  Ředitel Froyda vydal „tiskovou zprávu“ (viz Mé důvody), v níž mě osobně napadá, dovolím si proto stručně shrnout jeho obvinění a dále podrobněji vysvětlit procesy EHMK.

  a) Způsob vypracování a obsah monitorovací zprávy považuji za závažné porušení smlouvy a principu loajality.

  YK: Monitorovací proces proběhl zcela v souladu s požadavky Bruselu a podílel se na něm celý manažerský tým EHMK i město. Ničím jsem neporušila smlouvu a už vůbec ne loajalitu k městu, naopak jsem upozornila na možné hrozby tak, abychom včas předešli komplikacím, které nastávají v přípravné fázi EHMK. (Nedostatečné pochopení potenciálu projektu EHMK, neochota akceptovat nezávislost uměleckého vedení, využití projektu pro propagaci politických cílů, personální poddimenzování týmu apod.) Monitoring není od toho, aby zametal problémy pod stůl, každé město se s nimi potýká.

  b) Informace v monitorovací zprávě byly tendenčí, jednostranné a dokonce nepravdivé, např. ve vztahu k institucím.

  YK: Manažeři odpověděli na dotazy výboru co nejpřesněji a revizi kompletního materiálu provedlo několik z nich. Pohled týmu se může lišit od pohledu politiků, proto jsou obě strany zvány k osobnímu projednání. Část kulturních institucí ve městě skutečně není připravena dostát náročným požadavkům evropské konkurence, tak je tomu v každém městě.

  c) Vytvořila dojem, že pracovněprávní postavení je na základě chování města nejisté a nestabilní, uvedením nepravdivých údajů ve zprávě uvedla monitorovací výbor záměrně v omyl a vědomě jej zneužila ke svým vlastním osobním finančním cílům… přitom společnost jí za rok 2011 poskytla mzdu v celkové výši 773 tis. Kč a to bez zdravotního a sociálního pojištění a bez cestovních náhrad.

  YK: Za tuto hrubou pomluvu požaduji omluvu. Froyda účelově kalkuluje s lidskou závistí, jakkoli dobře ví, že jsem nic podobného nepobírala. Můj čistý příjem za rok 2011 po odečtu všech nákladů nepřekročil půl mil. Kč za rok, pohyboval se kolem 40 tis. Kč měsíčně a při obrovském nasazení, v němž jsem pro Plzeň pracovala, tak odpovídal cca 10 € za hodinu. Nikoho jsem v žádný omyl neuvedla a mohu to prokázat odevzdanými výkazy práce, fakturami a obdrženými částkami.

  d) Předložila finanční požadavky, které jsem odmítl akceptovat, na moji nabídku smlouvy neodpověděla.

  YK: Akceptovala jsem výrazně nižší plat, než Froyda uvádí, což dobře ví. Neodpověděla jsem jemu, ale správní radě proto, že mi mezitím napsal, že mi žádnou smlouvu nepodepíše. Dotaz na vyšší platové ohodnocení jsem vznesla, když jsem zjistila, že v manažerské pozici v týmu EHMK je zaměstnána osoba s platem v uvedené výši (72 tis. Kč měsíčně). Moje zásluhy o titul, kvalifikace, jazykové vybavení, kontakty a know-how jsou podstatně vyšší, proto bych očekávala i přiměřený rozdíl platů.

  X

  Více k EHMK a monitorovacímu procesu

  Evropské hlavní město kultury (EHMK) reprezentuje v daném roce celou zemi a svým rozsahem daleko přesahuje oblast kultury. Jde o sliby a závazky, na jejichž základě město tento prestižní titul získalo, jde o apolitičnost celého projektu, jde o image města i celé České republiky, protože EHMK je prestižní značka a mimořádná příležitost, kterou by bylo škoda promarnit.

  Monitorovací proces není k tomu, aby se zametaly problémy pod stůl nebo uváděly polopravdy. Slouží otevřené diskusi s mezinárodními experty o všem, s čím se tým EHMK potýká a kde mu může být Evropská komise nápomocna. Tu samou pomoc nabízí i reprezentaci města. Umělecké vedení je pro Brusel hlavním a zásadním garantem naplnění vize, s níž město titul získalo. Politici se, jak známo, každé čtyři roky mění. První neformální monitoring jsme chystali s manažerským týmem EHMK a veškeré dotazy týkající se města konzultoval Milan Svoboda s městem.

  K městu Plzeň jsem zcela loajální, a to i dnes. 2,5 roku pracuji na vylepšování image Plzně a tudíž věřím, že tu zvítězí zdravý rozum.

  Pro Brusel jsme s týmem otevřeně popsali silné a slabé stránky přípravného procesu i jeho hrozby. Nedělali jsme důkladnou SWOT analýzu, nikdo ji ani nepožadoval. Největší obavy mají experti z politických tlaků a nízkého respektu města k týmu a autonomii uměleckého vedení. Bohužel i v Plzni nyní vidíme, proč tomu tak je.

  Monitorovací proces EHMK má několik fází

  1) Odborníci z monitorovacího výboru položí jasné otázky, tým EHMK na ně odpoví v daném termínu (30. 9.).

  YK: Za Plzeň 2015 odpovědi zpracoval celý manažerský tým: Kreuzmannová, Svoboda, Havlíčková, Brabcová, Haubertová, Krejsová, každý dle svých kompetencí. Věci týkající se města (investice, finance) poptal ředitel Svoboda u příslušných odborů. Materiál jsme spolu kompletovali, nechávali během toho přeložit, graficky upravili a 30.9. odeslali. S ředitelem Svobodou jsme se navíc v duchu motta „Pilsen, Open Up!“ dohodli, že vše, co se týká práce týmu EHMK, zveřejníme na webu.

  Některé pasáže jsem psala pro urychlení rovnou anglicky, např. spolupráci s Monsem, o níž jsme vedli korespondenci, abychom sladili své verze, nemohly proto být v pracovní české verzi.

  Moje vytížení bylo tou dobou extrémní, kompletaci textů jsem dělala po nocích na služební cestě v Tallinnu, velmi mi s tím pomohla Saša Brabcová, graficky vše doupravil Milan Svoboda až 30. 9.

  V září jsem pracovala na půlúvazek a v rámci něho se zapojila do příprav nového sídla včetně malování fasády Věže, plně odpovídala za akci „5P pro Plzeň“ k oslavě 1. výročí zisku titulu, jela jako speaker na Evropský kulturní kongres ve Wroclavi, stihla konzultaci monitorovacího procesu s Robertem Palmerem, řídila coby „head of the project“ meeting partnerů M4m (projektu M for mobility s podporou EU), věnovala se delegaci Varny kandidující na rok 2019 a reprezentovala Plzeň 2015 v síti EHMK v Tallinnu. Tzn. odpracovala jsem nad rámec půlúvazku dalších 70 dobrovolnických hodin a k tomu strávila dalších 42 hodin na cestách v dopravních prostředcích (gratis). V Tanci Praha jsem navíc chystala podklady pro jednání správní rady, která pak umožnila předání mých statutárních pravomocí třem nově jmenovaným ředitelkám. Navrhla jsem to proto, abych se mohla plně věnovat Plzni. Považovala bych za nesolidní nastoupit na hlavní pracovní poměr v Plzni bez předání pravomocí v Tanci Praha.

  2) Brusel potvrdí příjem odpovědí, vyžádá konkrétní počet kopií, rozešle je monitorovacímu výboru a žádá tým EHMK o nominaci účastníků jednání s monitorovacím výborem ve stanoveném termínu. Předpokládá účast nejvyššího vedení týmu EHMK a města.

  YK: Tady nastal první kámen úrazu, ředitel Svoboda rezignoval už 22. 9. a setrvával ve funkci pouze do konce října, já urgovala město o nominaci reprezentanta města. Čekala jsem na vyjádření primátora, osobně se sešla s náměstkyní pro kulturu, vysvětlila jí některé formulace v našich odpovědích, které ji zarážely, doufala jsem, že nemůže-li primátor, pak ona pojede. Nestalo se tak, úlohy se ujal ekonomický náměstek Zrzavecký. Byla jsem mu vděčná. Sešli jsme se spolu dvakrát před odjezdem do Bruselu, 31. 10. a 3. 11., jednání byla velmi otevřená a konstruktivní. Vysvětlili jsme si, co se od odeslání odpovědí týmu změnilo a jak tyto věci zapracovat do prezentace před monitorovacím výborem. U druhé schůzky byl už také nově jmenovaný ředitel Froyda (tzn. musela jsem se zabývat i tím, jak omluvím, že byl dosazen do funkce bez výběrového řízení) a zmocněnec primátora pro záležitosti EU Petr Osvald. Za tým EHMK jsem k přípravě využila prezentací a filmu z Fóra pro kreativní Plzeň, fotografií z akcí, ladila překlady. Město žádný další podklad nedodalo, pan náměstek byl připraven odpovídat na otázky a potvrdit podporu města projektu EHMK. Atmosféra byla příjemná, mnoho věcí nám to pomohlo si navzájem vyjasnit.

  3) Jednání s monitorovacím výborem v Bruselu. Za přísných pravidel probíhá jednání expertů, kteří tvoří zahraniční část poroty udělující titul EHMK, zástupců Evropské komise, DG Culture a zástupců EHMK i garanta projektu za stát, ministerstva kultury ČR. Na prezentaci bývá určena hodina. Dále probíhá diskuse se členy výboru, experti kladou konkrétní otázky členům týmu EHMK, zástupcům města i MK ČR. Pak jedná výbor za zavřenými dveřmi cca 30 minut. Pak pozve delegaci ČR zpět a sdělí své závěry, návrhy a doporučení.

  YK: 9. listopadu proběhlo toto jednání v Bruselu. Za tým jsem vedla prezentaci jako umělecká ředitelka, pomáhal mi a doplňoval mne bývalý ředitel Svoboda (monitoring se týkal jeho působení) a začlenili jsme i nového ředitele v pasáži týkající se perspektiv financování. Měli jsme hodně materiálů k roční práci týmu, nestihla jsem ani odprezentovat vše. Následné otázky vyústily v moment, kdy výbor znejistil, zda je opravdu město připraveno tak náročný projekt realizovat. Cítil velké nepochopení významu projektu, nejasnosti ve financování a dokonce jedna členka výboru přímo navrhla: Pokud nejste schopni v tak náročné situaci obstát a víte to, raději to řekněte nyní, můžeme vám titul ještě odebrat. Reakce pana Osvalda byla pro mě šokující (ve smyslu „tak nám ten titul vemte a dejte ho třeba do Řecka“), ale naštěstí uvedl věci na pravou míru ekonomický náměstek Zrzavecký a deklaroval připravenost města v projektu obstát. (Znepokojena těmito zkušenostmi jsem ihned po návratu informovala osobně pana primátora a ten slíbil, že příštímu monitoringu bude již osobně přítomen, přinejmenším aby se předešlo podobným faux pas.) Po poradě výboru se nás předsedající mimo jiné zeptal, zda bychom uvítali návštěvu expertů v ČR ke konzultacím postupů odpovídajících EHMK. Všichni jednoznačně řekli ano.

  4) Monitorovací zpráva. Do 4 týdnů se Evropská komise snaží zpracovat písemnou monitorovací zprávu, kterou zašle týmu EHMK s tím, že je na něm, zda ji zveřejní. To platí jen u tohoto prvního neformálního monitoringu, zprávu z obou dalších už zveřejní komise bez ohledu na přání týmu či města.

  YK: Zpráva přišla 12. 12. 2011, den na to jsem byla pozvána na správní radu a tam proběhla velmi otevřená a příjemná diskuse o výsledcích. Výsledky práce týmu jsou v této zprávě hodnoceny velmi kladně. Obsahuje několik důležitých doporučení, např. že dobré vztahy a důvěra mezi orgány státu, města a týmem EHMK jsou zásadní pro úspěch celého projektu. Dále že výbor „má vynikající dojem z kvality členů projektového týmu, včetně umělecké ředitelky, je však znepokojen nejistotami ohledně jejich pracovně-právního postavení. Nestabilita v uměleckém týmu by mohla zásadně ohrozit schopnost realizovat projekt, který byl základem přihlášky města do soutěže. Výbor proto vyzývá město, aby co nejrychleji provedlo veškeré kroky, které zajistí uměleckému týmu potřebnou stabilitu“. V závěru zprávy se uvádí: Výbor rád nabízí svou podporu a pomoc… v této souvislosti žádá, aby byl informován o situaci v oblasti financí a personálního zabezpečení do konce ledna 2012. Výbor by také chtěl vyslat jednoho ze svých členů na návštěvu do Plzně, společně s Evropskou komisí, a to na počátku roku 2012, s cílem projednat s klíčovými osobnostmi na místní a celostátní úrovni otázky, které je třeba vyřešit k tomu, aby Plzeň v roce 2015 realizovala projekt EHMK pro Českou republiku tak úspěšně, jak si tento titul Evropské unie zasluhuje.

  Tolik fakta o monitorovacím procesu.

  Seznámíte-li se s těmito skutečnostmi, tak jistě chápete, že první z důvodů pro mé odvolání, který uvádí nový ředitel Froyda, tj. že „způsob zpracování monitorovací zprávy je závažným porušením smlouvy a principu loajality“, považuji za nehoráznost. Nebo snad město odvolá všechny, co se do monitoringu zapojili a naplnili jeho obsah?! Ještě více alarmující je jeho další prohlášení, že „obsazování pracovních pozic nemůže řešit přihláška. Není to právně závazný dokument.“ Velmi se mýlí, přihláška je zmíněna jako závazný dokument i v zakládací listině společnosti Plzeň 2015 a její dodržování je podmínkou pro udělění Ceny Meliny Mercouri ve výši 1,5 mil. eur, a to po třetím monitoringu v roce 2014.

  Froydovi se nelíbí také to, že ve zprávě je uvedena nepřipravenost některých významných kulturních institucí města a kraje akceptovat evropskou dimenzi a poskytnout zázemí pro realizaci zajímavých projektů. „Po svém nástupu jsem se sešel s naprostou většinou ředitelů a přesvědčil se, že mají připraveny významné projekty mezinárodní úrovně a chtějí spolupracovat. Bohužel nikdo z vedení projektu s nimi nespolupracoval,“ reaguje Froyda.

  Tento „argument“ je stejně vykonstruovaný, jako předchozí. Froyda se po svém nástupu urychleně scházel s řediteli institucí, aniž by přizval programovou manažerku, což je pro případ jednání o programové vizi v rozporu s přihláškou i strategií deklarující autonomii práce uměleckého týmu. Hledal pouze spojence pro mé odvolání a nepochybuji, že u některých institucí, které skutečně nesplňují náročné požadavky na evropskou dimenzi, je také našel. Zároveň chci říci, že jsou v Plzni instituce mimořádných kvalit a významu, především Západočeská galerie a Plzeňská filharmonie, s nimiž máme úzkou spolupráci, jednali jsme i s ředitelem Národního památkového ústavu, velmi dobré vztahy jsem měla při přípravě prezentace pro jury s ředitelkou Muzea loutek. Možná ty, co znají mé největší odpůrce v Plzni, překvapí, že jsem sama nabídla atraktivní spolupráci šéfovi baletu Divadla J. K.Tyla a ten byl nadšen.

  Resumé:

  Dosazení Tomáše Froydy, řídícího zároveň Divadlo Alfa a studujícího MBA, se mohlo zdát i některým politikům vhodným řešením rezignace Milana Svobody. Bohužel realita se jeví jinak. EHMK je projekt, který daleko přesahuje zkušenosti kohokoli z nás, je možné ho úspěšně naplnit pouze v atmosféře důvěry a v týmové práci. Ta je ovšem Froydovi na hony vzdálená, uplatňuje direktivní metody řízení a není proto vůbec ochoten akceptovat autonomii uměleckého vedení. Výběrové řízení mohlo tyto věci odhalit včas, to by se ovšem také správní rada musela řídit sliby z přihlášky. Situace je velice vážná, důvěra v týmu na bodu mrazu, provinční pomlouvání mé osoby neakceptovatelné.

  Řada je podle mého názoru na městu. Velmi si vážím primátora, s jeho vzděláním a vztahem ke kultuře má šanci leccos napravit, měl by se podle zkušeností z jiných EHMK osobně postavit do čela správní rady, požádat MK ČR o nominaci jeho zástupců a koordinovat v novém složení v úzké spolupráci s experty z Bruselu další kroky tak, aby město mělo šanci v roce 2015 obstát. Je to složitý proces a každý měsíc zdržení je znát.

  V zastupitelstvu a na radnici jsou i další rozumní lidé, o které se tým EHMK může opřít. A pokud jim má osoba nějak vadí, resp. je-li pravdou, že se mě chtějí za každou cenu zbavit, nabízím jim jeden skutečný důvod k mému odvolání:

  Detailně znám pravidla a praxi EHMK, vedla jsem Plzeň v prezentaci do 1. i 2. kola, konzultovala s největšími experty včetně Roberta Palmera. Slíbila jsem za město mezinárodní jury, že budeme dodržovat pravidla, a tedy i přihlášku, že sliby kandidatury budeme plnit. Zjevně jsem to nedokázala zabezpečit.

  Praha, 18. 1. 2012


  Komentáře k článku: Dovedla jsem Plzeň k prestižnímu titulu

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Do DN přišlo toto pozvání (přetiskujeme v plném znění):

   Tým Plzeň 2015
   zve na veřejnou diskusi na téma Divadlo – Co se stane, když nebude?, která se vysílá v přímém přenosu ve čtvrtek 26. 1. od 18h z budovy Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru. Jde o cyklus pravidelných debat na témata týkající se kultury, které pořádá Plzeň 2015 o.p.s. ve spolupráci s ČRo Plzeň.
   Pozvání do diskuse přijali:
   * Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně
   * Mgr. Tomáš Froyda, ředitel Plzeň 2015, o.p.s., ředitel Divadla Alfa
   * Mgr. Michal Vozobule, zastupitel za TOP 09
   * doc. MgA Jan Burian, ředitel DJKT
   Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete do publika přijít a vnést Vaše náměty. Nově je také možné otázky do diskuze psát na facebook stránku Diskuze 2015 nebo formou SMS v průběhu diskuzního dne na telefonní číslo +420 605 558 888.

   Pozvánku můžete volně šířit dál mezi své známé a kontakty, vyvěsit na webových stránkách apod. Přímý přenos debaty můžete sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň nebo online na http://www.rozhlas.cz/plzen/studio?cam=2

   Za tým Plzeň 2015
   Alena Čechová, Plzeň 2015, o.p.s. /Pilsen 2015
   http://www.plzen2015.eu

   23.01.2012 (2.41), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,