Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2024

ročník 33
20. 2. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Ani jeden divadelník…

  Seznam osobností, které včera na Pražském hradě vyznamenal prezident Václav Klaus při příležitosti státního svátku 28. října 2012.

  Řád Bílého lva

  brigádní generál Alexandr Beer
  …………………………………………………………………..
  Generál Alexandr Beer v roce 1942 vstoupil do formující se československé jednotky v Buzuluku. Účastnil se bitvy u Sokolova, bojů o Kyjev, Bílou Cerkev, karpatsko-dukelské operace a jako zástupce velitele tankového praporu se podílel na osvobození Ostravy a Prahy. V bojích byl několikrát zraněn a za své hrdinství obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání.
  Aktivně působí v Československé obci legionářské, jejímž byl dlouholetým místopředsedou. Letos se dožil 95 let, stále aktivně působí na veřejnosti a především pak mezi mládeží. Svým veřejným vystupováním přispívá k udržování a šíření odkazu národního odboje.
  major Vasil Korol
  …………………………………………………………………..
  Major Vasil Korol uprchl po nacistické okupaci Československa do Sovětského svazu. Tam byl zatčen a prošel útrapami sibiřských pracovních táborů. V roce 1943 byl propuštěn a vstoupil do řad československé armády. Jako dělostřelec se účastnil bojů u Kyjeva, Bíle Cerkve a řady dalších bitev.
  Během karpatsko-dukelské operace přišel v boji o pravou ruku. Za své hrdinství byl vyznamenán mnoha vojenskými vyznamenáními. Po válce byl v roce 1949 z armády propuštěn. Přestože letos oslaví devadesáté narozeniny, je tále aktivním členem Československé obce legionářské.

  Řád T. G. Masaryka

  Leopold Färber
  …………………………………………………………………….
  Leopold Färber pochází ze smíšené židovsko-křesťanské rodiny. Za války velká část jeho blízkých zahynula v koncentračních táborech, on sám jako chlapec dělal spojku domácím odbojářům a zachránil řadu lidí. Po válce se nesmířil s novou totalitou a založil ilegální odbojovou skupinu. Za letákovou akci byl v roce 1948 odsouzen na 16 let žaláře.
  Po podmínečném propuštění v roce 1958 pracoval jako dělník a aktivně působil v disentu. Věnoval se především dokumentaci odbojového hnutí proti nacismu a komunismu a shromáždil unikátní sbírku svědectví, písemných a zvukových dokumentů, které jsou neocenitelným pramenem pro studium našich nedávných dějin. Je stále činný v Konfederaci politických vězňů.
  Monsignor Karel Jaroslav Fořt
  …………………………………………………………………….
  Monsignor Karel Fořt byl za války za svou aktivitu ve skautském hnutí vězněn nacisty a prodělal totální nasazení. Po válce po studiu teologie působil jako kněz na Šumavě, odkud se mu v roce 1950 podařilo před hrozícím zatčením uprchnout na Západ.
  Působil nejprve jako misionář v Alžírsku a poté od roku 1956 v české misii v Mnichově. Stal se vedoucím duchovní služby pro Čechy v SRN. Po roce 1968 všestranně pomáhal nové vlně emigrantů jak po stránce duchovní, tak existenční. Až do roku 1997 vedl náboženskou redakci Radia Svobodná Evropa.
  pplk. Jaromír Jarmara
  …………………………………………………………………….
  Jaromír Jarmara sloužil v době převzetí moci komunisty v roce 1948 jako pohraničník. Jako věřící člověk komunismus odmítal a byl napojen na vojenskou odbojovou skupinu Praha – Žatec, která připravovala ozbrojené akce proti režimu.
  V roce 1948 byl zatčen a u soudu mu původně navržený trest smrti byl změněn na doživotí. Deset let strávil na Borech, v Leopoldově a ve Valdicích. Pronásledována byla na svobodě také jeho manželka. I po propuštění byl režimem všemožně perzekvován. Přes svůj vysoký věk je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.
  JUDr. Josef Plocek
  …………………………………………………………………….
  Josef Plocek zakusil pronásledování oběma totalitami, které v uplynulém století ovládly Československo. Během německé okupace byl jako student vyloučen z gymnázia a po válce jej komunistický režim za spolupráci na odeslání dopisu o stavu tehdejšího církevního a náboženského života u nás do Vatikánu zatkl a odsoudil jako „vatikánského špióna“ k 13 letům žaláře.
  Prošel věznicemi a uranovými doly na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku. I po amnestii v roce 1960 byl nucen žít pod trvalým dohledem StB a byl všemožně pronásledován. Je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.
  RNDr. Hubert Procházka, CSc.
  …………………………………………………………………….
  Hubert Procházka byl jako student gymnázia členem ilegální skautské protikomunistické odbojové skupiny, která vydávala a distribuovala ilegální tiskoviny. Pomáhal udržovat písemnou komunikaci mezi vězněnými duchovními a obsluhoval radiové spojení pro americké agenty.
  V roce 1952 byl zatčen a odsouzen k 11letému trestu vězení za velezradu a špionáž. Věznění a práce v uranových dolech se podepsaly na jeho zdraví. Je místopředsedou Konfederace politických vězňů. Zasloužil se o přiznání zdravotního rizika pro bývalé politické vězně oběti uranových dolů. Od roku 2006 zastupuje KPV ČR v Mezinárodní asociaci bývalých politických vězňů a obětí komunismu.
  Drahomíra Strouhalová
  …………………………………………………………………….
  Drahomíra Strouhalová se jako dvacetiletá zapojila do protikomunistického odboje. V roce 1950 byla zatčena a za ukrývání osob prchajících na Západ a spolupráci s odbojovou skupinou napojenou na britskou tajnou službu byla odsouzena na 15 let vězení. Zlomit ji nedokázalo ani osm let, které v žalářích do svého propuštění strávila.
  V roce 1968 se stala členkou K-231 a po roce 1989 aktivní členkou Konfederace politických vězňů. Její veřejná aktivita přispívá k zachování a šíření odkazu protikomunistického odboje v naší společnosti.

  Medaile Za hrdinství

  MUDr. Rudolf Zvolánek
  …………………………………………………………………….
  Dne 9. března 2011 Rudolf Zvolánek svou odvahou, duchapřítomností a profesionalitou zachránil život těžce zraněného muže, který byl vtažen úzkým otvorem do mísícího zařízení na plasty.
  Poté co selhaly pokusy záchranářů zraněného vyprostit, neváhal jej operovat a amputovat mu zraněnou končetinu přímo uvnitř stroje, kam za ním pronikl. Díky tomu bylo možné zraněného uvolnit a následně převézt do nemocnice. Pacient byl zachráněn a po dlouhém léčení může nyní žít normálním životem.

  Medaile Za zásluhy

  Prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc.
  …………………………………………………………………….
  Profesor Ladislav Bařinka je přední český plastický a rekonstrukční chirurg. Je autorem řady nových chirurgických metod, operačních postupů a patentů. Vedle Brna, kde dlouhá léta vedl Kliniku plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici U svaté Anny, působil i v USA, Velké Británii, Rakousku a Sýrii. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla a zasloužilým pedagogem, který vychoval tři generace plastických chirurgů. Letos se dožil 85 let.
  Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.
  …………………………………………………………………….
  Profesorka Gabriela Basařová je významnou vědeckou a pedagogickou osobností v oblasti potravinářské chemie a pivovarnictví. Dlouhá léta byla ředitelkou Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze a v letech 1982 – 1997 vedla Ústav kvasné chemie a bioinženýrství na VŠCHT v Praze, kde vychovala řadu vynikajících odborníků, kteří působí v mnoha zemích světa. Za své rozsáhlé dílo v oboru pivovarnictví, sladařství a kvasné chemie a působení v řadě odborných společností si získala ve svém oboru vysoké uznání.
  Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
  …………………………………………………………………….
  Profesor Jiří Drahoš je významná osobnost české vědy v oboru chemie a organizátor vědeckého života. Jeho úspěšná vědecká dráha je spojena s Ústavem teoretických základů chemické techniky ČSAV, který až do roku 2003 jako ředitel vedl.
  Jeho vědecké dílo si získalo mezinárodní ohlas, je držitelem řady vědeckých ocenění a spoluautorem několika našich i zahraničních patentů. Je členem mnoha odborných společností a vědeckých institucí u nás i ve světě. Od roku 2008 je předsedou Akademie věd České republiky, o jejíž transformaci a rozvoj se významně zasloužil.
  Ota Filip
  …………………………………………………………………….
  Ota Filip je významný český exilový spisovatel, autor rozsáhlého románového a publicistického díla psaného česky i německy, které obohatilo českou i německou literaturu. Po maturitě vystřídal mnohá zaměstnání. V roce 1970 byl odsouzen za podvracení republiky a po propuštění z vězení se v roce 1974 vystěhoval do SRN. Působí jako publicista a komentátor v předních německých denících, je držitelem mnoha prestižních ocenění a stal se členem Bavorské akademie věd a umění.
  Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
  …………………………………………………………………….
  Profesor Václav Havlíček je profesorem teoretické elektrotechniky a významným představitelem technických věd v naší zemi. Úspěchů dosáhl jako výzkumný pracovník v oboru elektrotechniky i jako pedagog. Jeho profesní dráha je spojena s Českým vysokým učením technickým, jehož je od roku 2006 rektorem.
  Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, řady patentů a originálních technických řešení a držitelem mnoha odborných ocenění. Do loňského roku působil jako místopředseda České konference rektorů vysokých škol.
  Prof. Marek Kopelent
  …………………………………………………………………….
  Profesor Marek Kopelent je významný český hudební skladatel, klavírista, publicista a organizátor hudebního života. Od 60. let vzbudila jeho tvorba v oblasti vážné hudby pozornost a ohlas u nás i zahraničí. V období normalizace byl z politických důvodů perzekvován a umlčován.
  Od roku 1991 působí jako profesor skladby na pražské AMU, byl členem mnoha porot v mezinárodních skladatelských soutěžích, organizátorem mezinárodních skladatelských kursů a držitelem prestižních uměleckých ocenění. Letos se dožil 80 let.
  Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
  …………………………………………………………………….
  Profesor Jiří Raboch je vynikající český psychiatr, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze. Od roku 1996 je předsedou České psychiatrické společnosti a čestným členem Světové psychiatrické společnosti. Je autorem více než 500 vědeckých prací ve svém oboru, zasloužilým pedagogem a držitelem řady odborných ocenění. Významně se angažuje v mezinárodní vědecké spolupráci.
  Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.
  …………………………………………………………………….
  Profesor Lumír Sommer je vědeckou osobností v oboru anorganické analytické chemie. Věnuje se optickým analytickým metodám, spektrofotometrii a atomové spektrometrii. Je profesorem na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně. V letech 1989-91 byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Působil na zahraničních univerzitách a za své rozsáhlé vědecké dílo obdržel řadu prestižních odborných ocenění.
  kpt. ing. Barbora Špotáková
  …………………………………………………………………….
  Barbora Špotáková je vynikající česká sportovkyně a osobnost naší lehké atletiky. Ve své disciplíně – hodu oštěpem – získala dvakrát zlatou olympijskou medaili – na LOH v letech 2008 a 2012. V roce 2007 se stala mistryní světa, na následujících dvou světových šampionátech získala stříbrnou medaili.
  Od roku 2008 je držitelkou světového rekordu v hodu oštěpem. V témže roce byla vyhlášena nejlepší sportovkyní ČR a šestkrát se stala naším nejlepším atletem roku. Svými sportovními výkony a přístupem k reprezentaci je velkým vzorem pro mládež a sportovce.
  Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
  …………………………………………………………………….
  Profesor Miroslav Šťastný je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti parních turbín a turbostrojů. Ve svém oboru působí jako profesor na ČVUT a Západočeské univerzitě v Plzni. Významnou měrou se podílel na vývoji parních turbín různých typů včetně turbín pro jaderné elektrárny.
  Je držitelem 12 českých a dvou evropských patentů. Za vyřešení problému vysokofrekvenčních vibrací parních potrubí a regulačních ventilů parní turbíny sekundárního oběhu Jaderné elektrárny Temelín získal ocenění Česká hlava. Je členem mnoha mezinárodních odborných společností. Letos se dožil 80 let.
  PaeDr. Ivo Viktor
  …………………………………………………………………….
  Ivo Viktor je jednou z nezapomenutelných osobností československého fotbalu. Legendární brankář odehrál v reprezentačním dresu v letech 1966-1977 63 mezistátních zápasů, z toho 17 jako kapitán mužstva.
  Byl brankářem týmu mistrů Evropy z roku 1976 a byl zvolen nejlepším brankářem tohoto mistrovství. V témže roce byl v anketě o nejlepšího fotbalistu Evropy třetí. Jeho jméno je spojeno s Duklou Praha, s níž opakovaně získal ligový titul i Československý pohár. Pětkrát byl zvolen fotbalistou roku. Letos se dožil 70 let.
  Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
  …………………………………………………………………….
  Profesor Petr Wittlich je významný český historik umění, profesor Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Je autorem řady odborných publikací, které si získaly velký ohlas u odborné veřejnosti i širokého publika čtenářů.
  Předmětem jeho zájmu je moderní umění, především česká secese, české sochařství a díla některých velkých osobností českého a světového výtvarného umění. Své odborné práce využívá i k popularizaci výtvarného umění a kultury a vyslovuje se k ochraně památek a kulturního dědictví. Letos se dožil 80 let.

  Medaile Za zásluhy (in memoriam)

  MUDr. Vladimír Koza
  …………………………………………………………………….
  MUDr. Vladimír Koza byl světově uznávaný český hematolog a odborník na transplantaci kostní dřeně. Od roku 1979 působil ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde na počátku devadesátých let zahájil program transplantací a založil Český národní registr dárců kostní dřeně, který eviduje více než 40.000 dobrovolných dárců.
  Byl členem řady českých i zahraničních odborných společností a organizátorem mezinárodní vědecké spolupráce. Jeho odborná, organizační a osvětová práce pomohla vytvořit medicínské pracoviště světové úrovně a program, díky nimž se podařilo zachránit mnoho životů a dát naději tisícům dalších. Zemřel letos 17. června ve věku nedožitých 58 let.
  • Autor:
  • Publikováno: 29. října 2012

  Komentáře k článku: Ani jeden divadelník…

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Který z významných žijících českých divadelníků
   kladl po roce 1948 odpor komunistům nebo se k nim alespoň nedal?
   Snad někdo žijící v exilu? H. Haas, J. Voskovec, manželé Pravdovi – všichni jsou mrtví.
   Doma o nikom nevím. A. Sedláčková, V. Burian, B. Hodek, O. Nový, A. Radok, V. Renč – všichni jsou mrtví.
   Žije Soňa Červená, ale nevím, zda již vyznamenána nebyla.

   30.10.2012 (5.39), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Za prvé
   nejsou ony ceny a vyznamenání pouze za protikomunistický postoj, ale – myslím že by měly být a jsou – i za dlouholetou činnost vysoké úrovně, posouvající daný obor a reprezentující Česko. V podstatě jde o nejvyšší státní vyznamenání, a tedy především společenské uznání.
   Soňa Červená jistě mezi vhodné kandidáty patří (na netu jsem nenašel, že by Medaili za zásluhy či Řád TGM získala – viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nositel%C5%AF_Medaile_Za_z%C3%A1sluhy resp. http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-vyznamenani/rad-t-g-masaryka/seznam-vyznamenanych.shtml) a jsou jistě další. Třeba – z těch, co jsem mezi vyznamenanými nenašel – Ivan Vyskočil, Ladislav Smoček, Ctibor Turba, Jan Schmid, Josef Krofta, Petr Oslzlý, Bořivoj Srba… Ale třeba i Bolek Polívka, abych uvedl i herce, zpěvačka Dagmar Pecková či tanečník Piny Bausch Jan Minařík, který dokonce – nemýlím-li se – nemá ani Cenu Thalie.
   Samozřejmě v umění nejde o vyznamenání a ceny, v rámci společenského uznání a prestiže oboru i oněch osobností však tyto rituály o čemsi podstatném vypovídají.

   30.10.2012 (14.58), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Právě proto,
   že „v podstatě jde o nejvyšší státní vyznamenání, a tedy především společenské uznání“, by měli být první „na forhontě“ ti z předních umělců, kteří navíc osvědčili občanskou statečnost. Ta se před Listopadem projevovala tím, že dotyčný kladl režimu odpor nebo přinejmenším s ním nekolaboroval, v nomenklaturních funkcích, spoluprací s StB, funkcionařením, popř. i členstvím v KSČ a jejích satelitních organizacích, včetně SČDU.
   Z Tebou uvedených jmen tomu, pokud vím, odpovídají Ivan Vyskočil, Ladislav Smoček, Ctibor Turba, Petr Oslzlý a Bolek Polívka. Přidal bych i B. Hybnera, V. Martince, K. Makonje, V. Chytilovou, P. Jurkoviče, J. Pavlicu, Jiřího Tichotu, E. Tálskou, P. Matáska, M. Malinu, ak. arch. Masáka, A. Kroba, A. Švehlíka, D. Kolářovou, M. Kubišovou, J. Suchého a d. (nevím, jestli to někdo z nich už nedostal).

   30.10.2012 (15.48), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   No vidíš,
   kolik jsme jich bez velkého přemýšlení našli (byť někteří – Chytilová /1998/, Kubišová či Suchý /oba 1995/ – již ona vyznamenání dostali od minulého presidenta).

   30.10.2012 (16.16), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Další – vždy za celoživotní dílo a statečné postoje:
   Jiří Ornest, J. Štěpnička, J. Štěpánková, H. Smrčková, Jan Pilař (1933!, loutkář), V. Helšus, M. Klíma, J. Borna, J.A.Pitínský.

   31.10.2012 (0.36), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  6. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Jan V. Dvořák in memoriam

   31.10.2012 (0.38), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  7. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Petře,
   nechejme to na dalším presidentovi či presidentce. Tipů – jak vidno – bychom měli dost, byť s některými Tvými bych polemizoval. A souhlasím s Josefem Hermanem, že vo metály v kumštu nejde.
   🙂

   31.10.2012 (3.57), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  8. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Jistou možnou komplikaci
   naznačuje v dnešních LN J. Machalická: Jsou lidé, kteří by z rukou exkomunisty, který z čirého oportunismu vlezl do KSČ, čyři roky po zavraždění J. Patočky pomocí výslechů, pár let před zavražděním Pavla Wonky v komunistickém kriminálu, metál nepřijali.
   Ztotožňuji se s nimi, jakkoli mi žádný metál nehrozí :-).
   Mezi těmi, co jsme dosud vyjmenovali, bych takovou reakci očekával u Ivana Vyskočila, Ctibora Turby, Petra Oslzlého, B. Hybnera, V. Martince, K. Makonje, P. Jurkoviče, J. Pavlici, Jiřího Tichoty, E. Tálské, P. Matáska, M. Maliny, ak. arch. Masáka, A. Kroba, A. Švehlíka, D. Kolářové, Jiřího Ornesta, H. Smrčkové, M. Klímy, J. Borny, J. A. Pitínského.
   Je ovšem možné, že případné mravní skrupule u některého z nich přeceňuji.

   31.10.2012 (9.51), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  9. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Opět tlačíš vůz před kozou, Petře.
   Jméno nového presidenta či presidentky ještě není známé, a ty už ho/ji lustruješ. Vyčkejme času, pak se pusťme do zápasu.
   🙂

   31.10.2012 (11.56), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  10. Libor Vodička

   Avatar

   Vážený pane Pavlovský,
   po nedávné zkušenosti jsem opět sem zabrousil a zírám. Tak Vy nejen, že se vyslovujete se zvláštním až magicky působícím přesvědčením k věcem, o nichž očividně mnoho nevíte, ale ještě i kádrujete, a to docela nevkusně… A tak si říkám: nenarodil Vy jste se také v kině?

   31.10.2012 (16.18), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Petr Pavlovský

    Petr Pavlovský

    Jestli jste si nevšimli,
    citoval jsem a aplikoval článek J. Machalické, který měl na mysli J. Fischera, pravděpodobného vítěze přímých voleb. Buďte tedy tak laskavi a polemizujte s ní, a ne se mnou, který s ní „jenom“ souhlasí.

    31.10.2012 (18.18), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  11. Libor Vodička

   Avatar

   Podíváme-li se
   na chronologii příspěvků a „myšlenek“, pak je zjevné, že to tak není. Ovšem i kdyby bylo, jakékoli vytváření seznamů, ať již s jakoukoli motivací, je poněkud divné a v hodně nepěkné tradici, nemyslíte?

   31.10.2012 (20.19), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Petr Pavlovský

    Petr Pavlovský

    SEZNAM, není sprosté slovo. Ovšem něco jiného je „seznam Židů a židovských míšenců v české kultuře“, něco jiného je poválečný seznam kolaborantů s nacisty a ještě něco jiného je registr MV ČR, který vydává lustrační osvědčení.
    Na některém z nich byste mě mohl i najít, proti figurování v jiném to osvědčení mám, protože po rekonkursech, které v roce 1994 na všech vysokých školách ČR proběhly, se negativním lustračním osvědčením museli vykázat všichni VŠ funkcionáři od vedoucích kateder nahoru :-).
    Všichni jsme, alespoň potenciálně, na nějakých seznamech (např. na seznamu voličů), my, věřící, spoléháme ale hlavně na ten SEZNAM NAHOŘE. Na tom si zakládáme a v něj doufáme!

    01.11.2012 (5.59), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  12. Rudo Leška

   Rudo Leška

   Len pre info –
   Soňa Červená žiaden rad doposiaľ neobdržala (ak nepočítam metál od Bessera), hoci pre reprezentáciu českej kultúry v cudzine urobila vskutku dosť.

   31.10.2012 (20.44), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  13. Libor Vodička

   Avatar

   Pane Pavlovský, ano máte pravdu: SEZNAM není sprosté slovo, na tom se snadno shodneme. Ale nezlobte se na mne, vytvářet veřejně seznam umělců, kteří jsou vhodnými adepty na ocenění prezidentem republiky a vnášet do toho politické konotace, jestli byli členy té (a brzy k tomu totiž s takovou přibude i to, jestli té či oné strany), je tradice blbá, nevkusná a myslel bych si, že kromě extrémistů typů A. Bartoše, se s ní již nesetkáme. Ale já se – narozdíl od Vás – velmi často mýlím, jako i v tomto případě. 🙂 Přeji Vám pěkný den!

   01.11.2012 (11.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  14. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Jsem ročník 1944, (spolek Hidden Child), kdežto ta „tradice“, o které píšete, začíná, pokud vím, nejpozději v květnu 1945. Nemám s tím tedy nic společného a dodnes mám, jako mj. historik, o některých Malých dekretech vážné pochybnosti, nehledě na svévolné kauzy třídní nenávisti, jejichž obětí byli už tenkrát např. divadelní podnikatelé jako V. Burian, E. Švandová, O. Nový nebo A. Sedláčková, kterým komunisté ukradli jejich divadla, mnohdy už před Vítězným únorem.
   Na druhé straně poválečné seznamy členů Vlajky, Národního souručenství, Hlinkovy gardy, neřku-li členů NSDAP, nepovažuji za nic špatného, ba právě naopak. Do této „tradice“, patří ale po mém soudu, i dnešní seznamy pracovníků a spolupracovníků StB, členů Lidových milicí a pod.
   Komunisté užívali kdysi roztomilý bonmot: „Svůj kádrový posudek si každý píše sám“. Bylo to tehdy dost hnusné, až krvelačné, ale dnes už, chvála Bohu, nejde o kriminály, už jde jenom o ty symbolické „metály“.
   Je potom přirozené, že své oprávnění k zařazení do seznamu potenciálních laureátů dnešních vyznamenání, si každý „napsal sám“. Před svou minulostí nikdo neunikne a mnozí ani nechceme uniknout; nestydíme se za ni. Někteří mají i důvod být na ni hrdi, ať už tu medaili dostanou, nebo ne!.

   01.11.2012 (16.32), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,