Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky.

Vážení kolegové… /ad stávková pohotovost v ND/

K aktuální situaci v pražském Národním divale se nám podařilo získat vyjádření vedení Národního divadla a následující reakce předsedy ZO Unie profesionálních zpěváků ČR Jakuba Hrubého.

Repro archiv

Vedení Národního divadla reagovalo na vyhlášení stávkové pohotovosti tiskovou zprávou, zaslanou mluvčím divadla Tomášem Staňkem:

V Národním divadle působí celkem osm odborových organizací. Vedení divadla musí jednat s každou individuálně, protože dohromady nevytvořily společnou odborovou radu. Uzavíráme tedy osm kolektivních smluv, které se skládají ze společné části a profesních příloh pro jednotlivé umělecké profese. Vedení divadla má za to, že je dohodnuto s většinou odborových organizací, a vyzvalo tedy jednotlivé zástupce k podpisu kolektivní smlouvy včetně příloh. Jednání se protahují jen s Unií profesionálních zpěváků, která zastupuje operní sbor. Vedení Národního divadla však nemůže akceptovat návrh profesní přílohy kolektivní smlouvy, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy, jak tomu bylo v minulosti. Vyhlášení stávkové pohotovosti sboru tedy nerozumíme, neboť většina problémů týkajících se 90 % zaměstnanců Národního divadla je dávno vyřešena.

///

Repro archiv

Reakce UPS ČR na tiskovou zprávu ND zaslanou mluvčím divadla Tomášem Staňkem:

V rámci kolektivního vyjednávání byla uzavřena dohoda mezi vedením a odborovými organizacemi, že bude uzavřena jedna střešní kolektivní smlouva spolu s profesními přílohami jednotlivých složek. Tak tomu bylo v ND vždy po dobu existence kolektivní smlouvy. V rozporu s touto dohodu vyzval ředitel Jan Burian včera odborové organizace k uzavření střešní kolektivní smlouvy bez profesních příloh. V ND se tedy neuzavírá 8 kolektivní smluv, jak je uvedeno v tiskové zprávě.

Národní divadlo uvádí cituji: Vyhlášení stávkové pohotovosti sboru tedy nerozumíme, neboť většina problémů týkajících se 90% zaměstnanců Národního divadla je dávno vyřešena.

Dle informací kolegů k dnešnímu dni jsou finálně dohodnuty přílohy činohry a baletu. Další dvě přílohy orchestrů a sborů dojednány nejsou.

Většina problémů týkajících se 33% zaměstnanců Národního divadla je dávno vyřešena, tak zní realita.

Z dosavadních jednání s ZO Unie sboru nevyplynuly žádné připomínky, které by poukazovaly na rozpor návrhu s právními předpisy. Jak bylo konstatováno již ve vyhlášení stávkové pohotovosti, vedení ND na jednání se ZO Unie sboru rezignovalo. Jednání se neprotahují z důvodů na straně odborové organizace.

ZO Unie vyhlásila stávkovou pohotovost z důvodu v textu vyhlášení uvedených, tedy vyzvalo vedení ND k zahájení jednání s cílem dosažení uzavření profesní přílohy kolektivní smlouvy sboru v co nejkratším čase.

Jakub Hrubý, předseda ZO Unie profesionálních zpěváku v ČR

///

Taktické cvičení „Národní divadlo zase hoří!“ (2. polovina XX. století) FOTO archiv HZS hl. m. Prahy / R. Krahulí

Stanovisko vedení Národního divadla ke stávkové pohotovosti vyhlášené Unií profesionálních zpěváků

Vážení kolegové,

předseda Unie profesionálních zpěváků Jakub Hrubý dnes oznámil stávkovou pohotovost členů operního sboru ND. Důvodem je údajná nekomunikace ze strany vedení a absence kolektivní smlouvy.

V Národním divadle působí celkem osm odborových organizací. Vedení divadla musí jednat s každou individuálně, protože dohromady nevytvořily společnou odborovou radu. Uzavíráme tedy osm kolektivních smluv, které se skládají ze společné části a profesních příloh pro jednotlivé umělecké profese. Vedení divadla má za to, že je dohodnuto s většinou odborových organizací a vyzvalo tedy jednotlivé zástupce k podpisu kolektivní smlouvy včetně příloh. Jednání se protahují jen s Unií profesionálních zpěváků, která zastupuje operní sbor ND. Vedení Národního divadla však nemůže akceptovat návrh profesní přílohy kolektivní smlouvy, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy, jak tomu bylo v minulosti.

Mezi vedením ND a odbory operního sboru ND (Unie profesionálních zpěváků) nepanuje shoda na formulování pracovní doby, počtu „povinných“ uměleckých výkonů v rámci pracovního úvazku.

V profesní kolektivní smlouvě s orchestry jsou uvedeny (stejně tak jako měli dosud v pracovních smlouvách) počty výkonů. Do výkonu se započítává zkouška a představení. Dále se do pracovní doby započítává domácí příprava (hraní na hudební nástroj)  a starost o nástroj.

V této konstrukci se shlédl sbor ND a chce také do KS zakotvit počet výkonů – ale v případě sborů je to zcela jiná situace než u orchestrů. Plnému úvazku (40 hodinová týdenní pracovní doba) by odpovídal daleko větší počet výkonů, než si pan Hrubý představuje. Takže představa mít 22 výkonů jako orchestry není reálná a neodpovídá ani polovině pracovního úvazku – jedná se o jiný druh práce. Pan Hrubý v  tom vidí diskriminaci.

Posuďme sami, zda jsou další požadavky sboru realistické:

jeden volný víkend v každém měsíci v době divadelní sezony od pátku do neděle, navíc volno 1x v rámci sezony (zpravidla leden/únor) 5 dní bez zkoušek a představení, požadují max. 30 výkonů za měsíc jako plný pracovní úvazek (tzn. max. 120 hodin).

V žádném operním domě v ČR nemají sbory stanovený počet výkonů, sbory pracují v souladu se zákoníkem práce a potřebami svého zaměstnavatele. Sólisté Opery také nemají stanovené počty výkonů. Počet zkoušek a počet představení je dán provozními potřebami divadla.

Do března 2017 vedl jednání s J. Hrubým umělecký ředitel P. Kofroň, od března vede jednání s odbory ředitelka Opery S. Hroncová společně s právníkem, šéfsbormistrem, hudebním ředitelem a personalistkou Opery ND. Jednání proběhla 10. 3., 22. 3. a 26. 4. 2017. Jednání s odbory Sboru Státní opery proběhly (zástupce M. Svoboda) 25. 4. a 1. 6.. Dohoda zněla, že další jednání proběhnou za účasti obou odborů Sboru ND a SO, aby se přílohy dořešily nejpozději do konce června. Vedení Opery vede paralelně jednání o přílohách ke kolektivním smlouvám i s dalšími předsedy odborů. 9. 6. proběhne společné jednání Opery s předsedy odborů Orchestru ND a SO.

Vedení ND věnuje otevřené komunikaci velkou pozornost, ředitel prof. Jan Burian pravidelně obchází jednotlivá pracoviště a pořádá setkání se zaměstnanci, koncepce ředitele byla a stále je transparentně zveřejněna na webu, zaměstnance každý měsíc informujeme prostřednictvím interního magazínu. Ředitel ND zřídil kontaktní email napisterediteli@narodni-divadlo.cz.

Vedení Opery se o stanovisku předsedy odborů Sboru ND vyhlásit stávkovou pohotovost dozvědělo z médií, vzniklé situaci nerozumí, s odbory i zástupci uměleckých rad a vedoucími uměleckých těles se jedná korektně a průběžně. Dnes večer se uskuteční první premiéra opery R. Wagnera Lohengrin, ve které společně vystoupí oba sbory Opery ND a SO a ze strany pana Hrubého je nanejvýš nekorektní a neloajální vůči kolegům vytvářet napětí před tak náročnou premiérou.

Není pravda, že má operní sbor pro stávkovou pohotovost podporu ostatních souborů ani ostatních odborových organizací Opery ani dalších souborů ND. I přesto jsme připraveni trpělivě jednat s každým.

Vážení kolegové,

přejme si dnes večer úspěch při premiéře Lohengrina. Zlomme vaz!

08. 6. 2017 /16:12/

Tomáš Staněk, tiskový mluvčí ND

///

Repro archiv

Vážení kolegové,

ke stanovisku vedení Národního divadla si dovoluji sdělit následující.

Dle dohody mezi vedením a odborovým organizacemi mělo dojít k podpisu tzv. střešní kolektivní smlouvy společně se všemi profesními přílohami. Dopisem ředitele Buriana, který byl doručen odborovým organizacím dne 7.6.2017, byla doručena všem odborovým organizacím střešní kolektivní smlouva se žádostí o její urychlený podpis s tím, že profesní přílohy budou sjednány následně, dodatečně. Na základě čeho se tedy vedení ND domnívá, že je dohodnuto s většinou odborových organizací, mi není známo. Tím došlo bez předchozího souhlasu k porušení zmíněné dohody o podobě kolektivní smlouvy. Neboť profesní přílohy již nebudou součástí kolektivní smlouvy a nemohou být tedy ani jejími přílohami. Dle mých informací není k dnešnímu dni dojednána tudíž ani podepsána profesní příloha sboru SO, orchestru ND, orchestru SO a příloha sboru ND.

Dále sděluji, že na žádném z dosavadních jednání mezi vedením opery a ZO Unie nedošlo k vznesení námitky protiprávnosti konkrétních navrhovaných ustanovení profesní přílohy sboru ND. Tedy poznámka o zamezení protiprávnosti není na místě.

Z konstrukce vysvětlení vedení ND, proč není možno akceptovat počty výkonů u sborů ve stejné logice jako u orchestrů, nevyplývá pro tuto údajnou nemožnost jediný pádný argument. O jiný druh práce se jistě jedná, nicméně konstatování, že do výkonu orchestru se započítává zkouška, představení a domácí příprava, což je u sboru dle názoru vedení ND vyloučeno, není podepřeno jediným důvodem. Dle názoru ZO Unie se jedná v obou případech o umělecký výkon člena souboru, sboru a vykazuje mnoho společných znaků, jak předpokládá např. i Katalog prací.. Vedení ve svém stanovisku sice tvrdí, že se jedná o jiný druh práce a proto nelze vymezit obsah výkonu stejným způsobem, ale další argumentace již spočívá v tom, že navržený počet výkonů ( 22) je nízký. Pokud by dle názoru vedení ND tedy odpovídal plnému úvazku vyšší počet výkonů, bylo korektní tento návrh vznést v rámci kolektivního vyjednávání a následně o něm diskutovat.

ZO Unie přistoupila ke stávkové pohotovosti jako krajnímu prostředku, jak se i konstatuje i v textu vyhlášení. Vedení opery po předložení posledního návrhu profesní přílohy sboru ND ( ze strany ZO Unie) zcela rezignovalo na komunikaci a do dnešního dne není sjednán z důvodu na jejich straně ani termín dalšího jednání. Je tedy překvapující, že v dnešním stanovisku k vyhlášené stávkové pohotovosti bylo vedení ND schopno formulovat obratem relativně podrobně připomínky k návrhu profesní přílohy. Pokud by tento přístup nemusel být vynucen až stávkovou pohotovostí,bylo by to jistě ku prospěchu obou stran kolektivního vyjednávání. Nepovažuji  za vhodnou formu vznášet připomínky k jednotlivým bodům přílohy KS ze strany vedení ND formou elektronické komunikace rozeslané do e-mailových adres všech zaměstnanců ND, přesto jsem nucen reagovat shodnou formou a vyjádřit se podrobněji ke vzneseným tvrzením.

S ohledem na komplikovanost této problematiky nepovažuji za vhodné se v tomto vyjádření dále podrobněji zabývat obsahem a počtem výkonů a dalšími jednotlivými navrhovanými body profesní přílohy. Očekávám, že vedení ND či vedení Opery učiní v nejbližších dnech takové kroky, aby kolektivní vyjednávání bylo opět obnoveno a předloží konstruktivní protinávrhy. ZO Unie vítá prohlášení vedení ND o připravenosti k jednání.

Dále bych požádat, aby jakákoliv stanoviska či jiné písemnosti ZO Unie nebyla personifikována tak, jak to činí text e-mailového sdělení vedení ND – cit.: ..“Pan Hrubý v tom vidí diskriminaci“ apod. Zastupuji ZO Unii jako předseda a činím právní jednání za tuto odborovou organizaci a jejím jménem.

Na závěr ještě poznámka – dopis řediteli Národního divadla o vyhlášení stávkové pohotovosti byl odeslán dnes v ranních hodinách elektronicky do sekretariátu ředitele a v 10 hodin fyzicky na podatelnu ND.

 Srdečně zdravím

Jakub Hrubý, předseda ZO Unie profesionálních zpěváků ČR

8. června 2017

///

Více na i-DN:

Vyhlášení stávkové pohotovosti v ND

  • Autor: DN
  • Publikováno: 09. června 2017

Komentáře k článku: Vážení kolegové… /ad stávková pohotovost v ND/

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 13/2017

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


27. 6.–4. 9. 2017

Číslo 13/2017 (27. 6.–4. 9. 2017)

Obsah čísla 13/2017

Slovo ...

Divadelní sezona končí

Divadlům i Divadelním novinám, které...

Sukces měsíce

Lazebník sevillský

Hudba Gioacchino Rossini, libreto Cesare...

Dotazník

Mathias Straub

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Praha je nejvýznamnějším...

Hlavní město Praha (HMP) je už...

Fejeton

Plavba na vlnách imaginace

Liberec, 14. června, devět hodin...

Názor

Glosa

Ke grantové politice

V 10. čísle Divadelních novin mne...

Anketa

Cena Josefa Balvína za sezonu...

Cenu Josefa Balvína za sezonu 2016/2017...

Kritika

Kapitálová škola hrou

Michal Dočekal, ředitel Činohry...

Žižkovy voči…

Proč jsem se jen, já osel, nevymlouval...

Život toužících žen

Protože Petru Hůlovou soustavně čtu,...

Nesnesitelná přesycenost...

Ve čtvrtém patře Divadla pod...

Calembour natřikrát

Znáte čokoládu Studentská pečeť?...

Když Čapek potkal Havla

Výrazné didaktické úmysly...

Kouzelný cirkus bratří...

Nejnovější inscenace Deadtown je v...

Dělat operní legraci je...

A pořádná dřina, protože se...

Kar za bolavé duše

První hru Natalie Kocab můžeme číst...

Jen panda je černá a bílá...

Režisér Michal Hába miluje...

Inspirativní střípky z...

Už je to dvacet let, co Arnošt...

Bayreuthský Lohengrin v...

Dílo Richarda Wagnera je velkolepé,...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 13/2017...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Bouřlivá divadelní Ostrava

V moravskoslezské metropoli proběhl na...

Rozhovor

Miroslav Hanuš: Ptali se mě,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Filip Nuckolls: Ztratili jsme...

Rozhovor s režisérem a scenáristou...

Kauza

Kontext

Koncepce kulturní politiky...

Pražští zastupitelé schválili...

Pokus o dada 21. století...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Vybočení z řady aneb...

Úvahy rozhlasové

Burza

Vážení kolegové, milí...

Herecká asociace informuje

Podoby – Jak přeříznout...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Studio Ypsilon Praha

Do divadla zadním vchodem

Divadelní tipy redaktorů DN...

Josef Herman O prázdninách se hraje...

Zahraničí

Mozart v bažinách

Únos ze serailu je na jevišti...

Mezi elegancí a barbarstvím

Stručný obsah příspěvku zde není...

Kam kráčíš, Polsko?

Jiří Havelka koncem loňského roku...

Zemřeli

Zemřeli

Eduard Dřízga / Andrej Maťašík /...

Za Pavlem Kohnem

(14. října 1929 Praha – 18. června...

Výročí

Výročí 16. července –...

Novák Josef, režisér (16. 7. 1942)...

Paměti, záznamy, deníky

JAMU sedmdesátiletá (III)...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Jiří Suchý & Jiří Šlitr:...

Skripta, paměti, či sumář...

Když se kniha jmenuje prostě O...

Obrazem

Stimulovat pouliční scénu

Snímek Zdeňka Velena pochází ze...

Fagi a divadlo

Expert – nadějné vyhlídky

Příloha

Když máš v ruce...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 13/2017Obsah,