Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2019

ročník 28
11. 6.–24. 6. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Zpráva Monitorovacímu výboru Plzně 2015

  PŘÍPRAVNÝ DOKUMENT PRO POVÝBĚROVÉ SETKÁNÍ PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015

  ÚVOD

  Rozhodnutí, kterým se určuje Evropské hlavní město kultury, zároveň stanovuje monitorovací období mezi jmenováním města Evropským hlavním městem kultury a samotným zahájením projektu. Monitorovací a poradní výbor má za úkol dohlížet na realizaci cílů a kritérií akce a poskytovat Evropským hlavním městům kultury podporu a poradenství. Schází se dvakrát – aby přispěl radou a provedl revizi příprav na akci za účelem pomoci městům vyvinout kvalitní program se silným evropským rozměrem. Také dohlédne, aby byly dodrženy závazky učiněné v období soutěže o titul. První schůzka monitorovacího výboru proběhne dva roky před začátkem akce: na podzim 2012 pro titul 2015; druhá schůzka bude naplánována na dobu 8 měsíců před začátkem akce, tedy na jaro 2014. Zkušenosti a zpětná vazba od Hlavních měst kultury ovšem naznačují, že rozsah a cíle akce jsou takové, že jmenovaná města vyžadují odborné vedení a konzultace mnohem dříve než se poprvé „formálně“ sejde monitorovací výbor. Jinak riskují, že při přípravách plýtvají drahocenným časem. Komise proto vybízí zástupcům měst Mons a Plzeň, aby se setkali s Monitorovacím a poradním výborem podobně jako při oficiální monitorovací schůzce, ovšem na dobrovolné a neformální úrovni, a tak se vyhnuli nebo snáze vyřešili hlavní problémy, se kterými by se v období po jmenování Evropskými hlavními městy kultury mohli setkat. Tato schůzka je naplánována do Bruselu na 9.11.2011.
  Ve snaze pomoci Plzni 2015 co možná nejvíce v rámci schůzky samotné, Monitorovací výbor navrhuje, aby tým města zodpověděl následující otázky, které byly vypracovány na základě doporučení předložených Porotou EHMK během soutěže o titul.

  Na závěr této schůzky výbor zformuluje body, kterým bude věnována prioritní pozornost během první „oficiální“ monitorovací schůzky koncem roku 2012. Dokument, který výbor vydá, bude doručen delegaci reprezentující Plzeň během setkání následujícího po udělení titulu, nebude však zveřejněn.

  1. Nástin příprav akce EHMK
  – Popište prosím pokrok učiněný během příprav od chvíle udělení titulu.
  1 Rozhodnutí 1622/2006/EC Evropského parlamentu a Rady EU: http://ec.europa.eu/culture/our-programmesand-actions/doc413_en.htm
  Město Plzeň založilo hned na podzim 2010 společnost Plzeň 2015, o.p.s. (21.10.2010 oficiálně zaregistrována) a vyčlenilo pro ni finance. Umožnilo tak kontinuitu práce vítězného týmu. Zachováno zůstalo i složení původního Kreativního týmu, který vytvořil základ pracovních skupin odpovídajících za zpracování podkladů pro Strategii společnosti Plzeň 2015.

  Tým realizoval v roce 2011 (do září) své profilové akce plánované na každý rok:
  – Den Evropy /9.květen/ věnovaný tentokrát praxi EHMK s vysokou mezinárodní účastí
  – Den Meliny Mercouri /18. červen/ věnovaný letos studentům
  – 5 P pro Plzeň – 1. výročí vítězství /8. září/. U příležitosti 1.výročí zisku titulu bylo otevřeno nové sídlo společnosti v centru města (Věž), výstava Plzeňské ikony tentokrát věnovaná mužům a do programu byli zapojeni místní umělci a pražští designéři. /8. září příprava vernisáže Plzeňské ikony před novým sídlem – Věží/Strategie společnosti Plzeň 2015 (o rozsahu více než 100 stran) byla dokončena v létě 2011 a bude předložena městu na podzim, následně bude představena kraji a veřejnosti.
  Paralelně zpracovali Milan Svoboda (ředitel) a Yvona Kreuzmannová (umělecká ředitelka) v souladu s přihláškou podklady vládě ČR, ta doporučila udělit titul Plzni v souladu s doporučením jury v listopadu 2010 a ministr kultury se osobně účastnil Rady ministrů kultury 19.5.2011, kdy byl titul Plzni schválen. Poté předložil ministr kultury vládě České republiky návrh na neinvestiční podporu projektu Plzeň 2015 (zpracovaný opět oběma řediteli společnosti, M.Svobodou a Y.Kreuzmannovou dle instrukcí MK ČR). 8. srpna 2011 vláda ČR schválila tento návrh na dotaci 100 mil. Kč (cca 4 mil. Eur) na léta 2012 – 2015 z rozpočtu MK ČR (bohužel bez navýšení zdrojů rezortu). Výše této dotace odráží současnou ekonomickou situaci ČR, neznamená to však, že reálně vystihuje potřeby projektu. Rovněž vládou schválený harmonogram poskytování dotací neodpovídá potřebám projektu a bude předmětem dalších jednání (ze zkušenosti jiných EHMK jednoznačně vyplývá, že je potřeba zásadní navýšení rozpočtu s ohledem na organizační zajišťění programu již rok předem, tzn. roku 2014). Návrh na investice ministr prozatím vládě nepředložil s poukázáním na nutnost maximálně využít evropských fondů.
  Plzeň 2015, o.p.s. vstoupila za první rok své činnosti do několika mezinárodních projektů, které se ucházejí o prostředky z evropských fondů, např. výzkumný projekt Transformation s Relais Culture Europe (7. rámcový program), Cross innovation v rámci meziregionální spolupráce, zapojila se do programů Youth in Action – Shape Youth – network European
  Innovative Partners, EU Culture s Dédale, spoluvytvořila projekt Další vzdělávání v oblasti cestovního ruchu v Plzeňském kraji (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Dále jedná s ostatními EHMK o zapojení do jimi připravovaných projektů atd.. Úspěch již zaznamenala v případě projektu Impuls 2015 (přeshraniční spolupráce) a dále v úzké spolupráci s českými držiteli podpory v programu EU Culture – nabízí stipendia, rezidence a další formy zapojení do evropských projektů v rámci různých výzev (od podzimu 2011 M4M, dále Parkinprogress, výzvy ECoCs) a vytváří tak databázi zájemců o evropskou kulturní spolupráci v rámci Plzeňského kraje.
  Detailně byla s Kreativním týmem rozpracována metodika tvorby programu 2015 včetně postupů vůči domácím aktérům (zodpovídá Šárka Havlíčková, hlavní programová manažerka) a evropské dimenze a zapojení mezinárodních expertů do Umělecké rady (zodpovídá Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka).
  Po celou dobu probíhá intenzivní komunikace s veškerými cílovými skupinami, byla uzavřena dohoda o spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň a se Západočeskou univerzitou, postupně jsou kontaktováni k osobním jednáním všichni, kdo se zapojili do kandidatury a prostřednictvím profilových akcí a webu informujeme o dalších možnosteh spolupráce a
  zapojení se do projektu Plzeň 2015. V jednání jsou další konkrétní partnerské a mediální spolupráce. K šíření lepšího povědomí o EHMK pořádá společnost Plzeň 2015 i další veřejné akce, např. První jarní den, veřejné diskuse k palčivým tématům včetně pravidelných hodinových debat v Českém rozhlase, satelitní diskusi prestižní konference Forum 2000
  poprvé v Plzni /12. 10. 2011/ a chystá Forum pro kreativní Plzeň /31. 10. 2011/.
  Reprezentanti společnosti Plzeň 2015 se aktivně účastní zahraničních akcí a prezentují projekt na národní i mezinárodní scéně, zároveň probíhají jednání s dalšími rezorty a jejich institucemi, především MZV ČR a představiteli jeho zastupitelských úřadů a Českými centry, dále Czech tourism (MMR ČR) atd. Aktivní účast na evropských konferencích a v networcích (Culture Action Europe, ECoC network, IETM, Les Rencontres, European Cultural Congress, A Soul for Europe atd.) pomáhá šířit povědomí o projektu Plzeň 2015 i vyměňovat si zkušenosti.
  Na úrovni města byla vytvořena koordinační skupina pro EHMK spadající přímo pod kancelář primátora. Primátor města Plzně Martin Baxa oslovuje významné osobnosti (ministr kultury, hejtman Plzeňského kraje, rektor Západočeské univerzity, biskup plzeňský, představitelé významných nadnárodních firem, představitelé významných evropských institucí – konkrétně Rady Evropy, Evropské komise) k podpoře EHMK formou členství v Honorary Boardu projektu. V tomto ohledu se projekt rozbíhá uspokojivě, ale pro lepší pochopení evropských souvislostí projetku EHMK (viz kritérium EU: evropská dimenze) zůstávají velké rezervy ve spolupráci s mezinárodními experty a jejich propojení nejen s týmem Plzeň 2015, ale zároveň se všemi relevantními aktéry (politická reprezentace města i městské orgány a organizace). /Primátor Baxa sleduje prezentaci nového vizuálního stylu na fasádě nového sídla EHMK./ Zástupci společnosti Plzeň 2015 úzce spolupracují s Odborem kultury města Plzně (včetně členství v grantových komisích a evaluace Programu rozvoje kultury na léta 2009 – 2019 a jeho grantových schémat), Odborem prezentace a marketingu (pracovní skupina pro cestovní ruch, projednání návaznosti strategií a vizuálního stylu apod.), Útvarem pro koordinaci evropských projektů i dalšími orgány a organizacemi města. Právě v této oblasti by spolupráce s mezinárodními experty velmi cenná, jak vyplynulo i z ECoC meetings.
  V oblasti práce s dobrovolníky byl založen Klub strážných andělů, do kterého se hlásí stále více dobrovolníků a podporovatelů projektu a probíhá registrace společnosti v rámci Evropské dobrovolnické služby.

  Společnost má relativně malý tým, který se v létě 2011 ustálil na 5 plných úvazcích:  M. Svoboda – ředitel, P. Holcová – asistentka, M. Krejsová – manažerka pro fundraising, P. Šimon – manažer pro doborovolníky a vybrané projekty mezinárodní spolupráce s Bavorskem a Monsem, M. Reifová – koordinátorka pro PR a marketing, 7 osob pracuje na částečné úvazky: Y. Kreuzmannová – umělecká ředitelka zodpovídající za synergii programu, komunikace a mezinárodních vztahů, Š. Havlíčková – hlavní programová manažerka pro Plzeň – město, D. Haubertová – manažerka pro PR a marketing /předpokládaný odchod na mateřskou dovolenou v lednu 2012/, E. Kraftová, S. Rychlíková a P. Klement – koordinátoři pro kreativní tým, A. Hacaperková – koordinátorka pro EU fondy.

  Další externisté:
  K. Melenová – programová manažerka pro region a Světovar, A. Brabcová – manažerka pro participaci a vedoucí zpracovatelského týmu Strategie
  společnosti a dále členové Kreativního týmu. Devět osobností Kreativního týmu je z Plzně a představují široké spektrum od neziskovek po instituce.

  Nezávislí: Jiří Boudník – architektura a design, Roman Černík – performing arts, Vilém Dubnička – divadlo, Ida Kaiserová – komunitní práce,

  Západočeská univerzita – Ústav umění a designu: Josef Mištera, Petr Klíma

  Městské kulturní instituce: Tomáš Froyda /divadlo Alfa – loutkové/ a Lenka Kavalová /Plzeňská filharmonie/,

  Odbor kultury města Plzně: Květuše Sokolová.

  Dobrovolníci, stážisté: Alena Čechová – up-date webových stránek, Petra Ciprová – evaluace a monitoring, Martin Mutschler – koordinace pro program a mezinárodní vztahy

  Tým pracuje velmi intenzivně a věří, že od ledna 2012 dojde k zásadnímu posílení týmu v klíčových oblastech (programová příprava včetně participace, mezinárodní vztahy, PR a marketing, finanční management a evaluace). Nečekaná rezignace ředitele společnosti, kterou přednesl Správní radě 22. 9. 2011 a kterou SR přijala s dohodou o ukončení jeho pracovní smlouvy pravděpodobně k 31.10.2011, vnáší prvek nestability do tvorby a udržitelnosti týmu. Bude velmi záležet na způsobu (včetně dodržení souladu se strategií společnosti), rychlosti vypsání a výsledku výběrového řízení na tuto pozici. Paralelně bude třeba vypsat výběrová
  řízení na nezbytné doplnění týmu.

  Jaké jsou současné a potenciální hlavní silné a slabé stránky příprav projektu? Jakým způsobem se chystáte překonat vzniklé obtíže?

  Silné stránky:

  – podpora města včetně financování mzdových a provozních nákladů a
  poskytnutí nového sídla v centru města
  – zájem o spolupráci ze strany MZV (Česká centra, velvyslanectví, Expo atd.) a Czech tourism

  – kontinuita práce týmu z období kandidatury, znalost problematiky EHMK ze strany uměleckého vedení a manažerů programu a participace, což je nezbytná podmínka pro dodržení umělecké vize z období kandidatury města

  – dokončení Strategie společnosti Plzeň 2015, na níž se participativně účastnilo více než 20 členů týmu (včetně kreativního) v rozsahu svých odborností – což napomáhá identifikaci týmu s cíli projektu a programovou vizí přihlášky

  – silný potenciál týmu pro kreativní a flexibilní řešení, vysoká samostatnost a osobní nasazení a ochota spolupracovat

  – vysoká identifikace členů kreativního i výkonného týmu s projektem, kterou lze doložit vysokým počtem odpracovaných dobrovolnických hodin
  v souvislosti s úkoly přesahujícími náplně činnosti v rámci projektu (např.
  úprava prostor nového sídla společnosti, práce na Strategii, její prezentaci,
  mezinárodní networking atd.)

  – kontinuita profilových akcí společnosti z období kandidatury, které vytvářejí tvář projektu – např. Den Evropy, Den Meliny Mercouri, Plzeňské ikony

  – rychlé zapojování se do mezinárodních projektů a evropských sítí

  – nastartování přímé spolupráce s veřejnou správou (Odbor kultury, OPM,
  ÚKEP – Útvar koordinace evropských projektů města Plzně)

  – zlepšení podmínek pro pracovníky, kteří dojíždějí z Prahy či jiných měst,
  poskytnutím společného bytu v centru města od října 2011

  – zájem řady NNO, části institucí a osobností spolupracovat a zapojit se do
  příprav EHMK

  – kvalita plzeňského potenciálu NNO vyšší, než bylo očekáváno v době kandidatury

  – zájem značného počtu NNO i konkrétních osob (cca 60) o projekt Světovar

  – zájem některých místních občanských aktivit o spolupráci s týmem EHMK
  v problematických otázkách (důvěra v odbornou nezávislost týmu může
  napomoci vytvářet platformu pro kultivovaný dialog a budování důvěry mezi politiky a odborníky)

  Slabé stránky:
  – nízké povědomí veřejnosti (místní i celonárodní) a vyšší politické reprezentace o šíři a dopadech projektu
  – nedůvěra řady politiků i na místní úrovni vůči EHMK, tlak na veřejně
  viditelnou činnost společnosti (akce) již v přípravné fázi projektu
  – pasivita Plzeňského kraje (před volbami v roce 2012) bez projevené ochoty ke kofinancování projektu
  – nezájem státu o podporu investic do kulturní infrastruktury Plzeňska
  – finanční krytí projektu – pro proces přípravy by bylo zapotřebí alokovat podle zahraničních zkušeností (ohrožení kvality programu) více prostředků v roce 2014 (než je v usnesení vlády z 10.8.2011) z důvodu intenzivní přípravy akcí, které vrcholí v roce 2015
  – v oblasti přípravy programu nepřipravenost některých významných
  kulturních institucí města či kraje akceptovat evropskou dimenzi a
  poskytnout zázemí pro realizaci zajímavých projektů, nízká schopnost otevřít se novým impulzům, popř. obava ze ztráty dominantní pozice
  – nedostatečná komunikace projektu vůči veřejnosti způsobená nutností nejprve zformovat organizaci a zpracovat její Strategii
  – možnost plných pracovních úvazků pouze pro 5 členů týmu, zbytek včetně hlavních manažerů a umělecké ředitelky má pouze částečné úvazky

  Hrozby:
  – nedostatečné pochopení potenciálu projektu pro strategický rozvoj města a popř. i regionu
  – negativní dopady nového rozpočtového určení daní, které mezi čtyřmi
  největšími městy ČR nejvíce poškozuje Plzeň, může přinést řadu
  nepředvídatelných důsledků při tvorbě nových střednědobých výhledů
  rozpočtů (jedná se o snížení rozpočtu města cca o 20%)
  – neochota delegovat na společnost kompetence, které jsou nezbytné pro
  naplnění pozitivního potenciálu projektu, neochota akceptovat nezávislost
  uměleckého vedení a programového managementu, které jsou zakotveny
  v metodologii projektu ze strany EU
  – využití projektu pro propagaci politických cílů (zejména před volbami) díky
  možnému nepochopení statutu nezávislosti a apolitičnosti projektu EHMK
  – tlak na viditelné výsledky během přípravy a neochota přijmout komplexnost projektu a z toho vyplývající vůle transformovat projekt v lokální festival bez evropského rozměru nebo velkolepé zábavné show, které se míjejí s podstatou projektu EHMK
  – neochota spolupracovat z důvodu domnělé konkurence ze strany některých organizací zřizovaných městem
  – chybějící studie udržitelnosti provozu u zásadních staveb a energetické
  náročnosti u infrastrukturních projektů – zvýšené náklady na provoz budov po dokončení staveb mohou zcela přesáhnout možnosti města/kraje a zlikvidovat tak jejich ostatní kulturní nabídku
  – nesjednocený marketing společnosti s městem – jedná se o dlouhodobý
  proces, který v případě nejednotné strategie může poškodit image města
  – podcenění evropského rozměru komunikace i tvorby programu a důraz na
  lokální rozměr

  – neochota novinářů publikovat dobré/pozitivní zprávy
  – nedostatečná profesionalizace týmu EHMK plynoucí mj. z chronického
  personálního poddimenzování týmu, která může negativně ovlivnit kvalitní
  prezentaci projektu EHMK navenek, včetně přípravy projektu
  – nedůvěra města/kraje v tým Plzeň 2015.

  Jakým způsobem se chystáte překonat vzniklé obtíže?

  Obtíže chceme překonávat
  – srozumitelným představováním Strategie činnosti společnosti,
  – řadou osobních jednání a přesvědčováním konkrétních politiků i ostatních
  občanů o přínosech projektu EHMK,
  – vysokou profesionalizací práce týmu
  – snahou ovlivnit tvorbu strategie České republiky pro další programovací
  období od roku 2014 ve prospěch kreativní ekonomiky,
  – hledáním všech dostupných možností spolufinancování projektu ze zdrojů
  ESF, ERDF, privátních atd.
  – v roce 2012 zprovozníme nové webové stránky s atraktivním designem
  v novém vizuálním stylu a interaktivními prvky, zaměříme se na lepší a širší
  komunikaci

  Co by Vám pomohlo při přípravách projektu?

  – pochopení politické reprezentace města, regionu a nejvyšších představitelů státu v otázce zásadního významu projektu EHMK pro město, kraj a celou ČR včetně jeho potenciálu pro strategický a udržitelný rozvoj
  – zajištění finančních prostředků pro rozšíření výkonného programového týmu včetně participace a týmu pro mezinárodní vztahy a komunikaci, finanční management a evaluaci již v roce 2012 – akceptování specifik práce programového týmu a tedy i více flexibilních externích smluv (OSVČ), které umožní přitáhnout zájem silných a uznávaných osobností
  – rychlé a transparentní výběrové řízení na nového ředitele společnosti
  zohledňující nároky na vysoké manažerské schopnosti bez politizace výběru
  – podpora investic s nízkonákladovými provozy na všech úrovních veřejné
  správy (jedná se i o městské části a region)
  – postupné zajištění nákladově nenáročné infrastruktury pro absorpci
  programu EHMK 2015 na území města i plzeňského regionu (analýza
  prostorových možností a rozhodnutí o drobných investicích)

  – stanovení Plzeňska prioritou pro čerpání prostředků z programů financovaných z ESF a ERDF na národní i evropské úrovni (např. po vzoru Slovenska, které pro EHMK vytvořilo samostatný operační program)Do jaké míry nacházíte podporu při realizaci projektu u místní samosprávy?
  – projekt EHMK se těší velkému zájmu a podpoře ze strany primátora
  – představitelé koaličních stran zastoupených v Radě města jsou v kontaktu s vedením společnosti a postupně část z nich získává důvěru v přínosy projektu EHMK, jedná se ovšem o dlouhodobý proces
  – město má většinu zástupců ve SR a DR, tyto orgány schválily navrženou
  Strategii společnosti 22.9.2011 a náměstkyně pro kulturu ji předloží
  v listopadu zastupitelstvu
  – opozice v zastupitelstvu se zdá být projektu EHMK spíše příznivě nakloněna, na krajské úrovni bude teprve představena strategie po sérii dílčích jednání a lze předpokládat užší spolupráci od roku 2012, což ale závisí na výsledku krajských voleb
  – se starosty městských částí dochází k dílčím jednáním

  2. Řízení a struktura

  Pro zajištění úspěšného průběhu projektu EHMK je zásadní vytvoření funkční struktury řízení projektu.

  – Popište, jak Vaše město formalizovalo organizaci projektu od udělení titulu. Uveďte detaily zapojení místní, regionální a státní správy ve struktuře Vašeho managementu.

  Vhodnou formou pro znázornění struktury přípravného týmu a managementu je diagram. Město založilo autonomní společnost Plzeň 2015 a má své zástupce ve Správní a dozorčí radě. Ve Strategii společnosti je navíc jasně definována autonomie uměleckého vedení projektu Plzeň 2015 a tvorba horizontální struktury managementu (nikoli direktivní řízení organizace). Pro zabezpečení vzájemné informovanosti a úzké spolupráce s městem funguje Koordinační skupina. Společnost svou strukturu charakterizuje jako organickou, buněčnou, neustále komunikující všemi směry. Taková struktura klade vysoké nároky na interní i vnější
  komunikaci, proto společnost hledá nové formy propojení práce týmu s městem (účast koordinátora z kanceláře primátora na poradách týmu, členství pracovnice odboru kultury Magistrátu města Plzně v Kreativním týmu, účast zástupce společnosti Plzeň 2015 v pracovní skupině pro cestovní ruch, kterou zřídil Odbor prezentace a marketingu města, projednání realizace projektů podpořených z fondů EU, např. Plzeň výtvarná s ÚKEP – Útvar koordinace evropských projektů apod.).
  Člen kreativního týmu Arch. Jiří Boudník se pokusil vizuálně znázornit strukturu společnosti, což je velmi složité s ohledem na neustálý vývoj:
  Obrázek bude doplněn po pondělní schůzce…

  – Vysvětlete prosím obzvlášť, do jaké míry je řízení Vašeho roku EHMK nezávislé na řídících/vládních strukturách?

  Město respektovalo vítězný tým, který tvoří základ personálního obsazení EHMK. Tato situace se poprvé narušuje rezignací ředitele o.p.s. Doposud o.p.s. fungovala autonomně v týmové práci řízené ředitelem a uměleckou ředitelkou o.p.s. Bude velmi záležet na tom, jak bude obsazena pozice ředitele – statutárního orgánu o.p.s. Ředitele jmenuje Správní rada
  (členy SR jsou zástupci města, kraje a univerzity). Předpokládáme, že tak učiní na základě výběrového řízení, v jehož komisi bude zastoupeno umělecké vedení a management týmu spolu s nezávislými odborníky.
  Porota ve své zprávě zdůraznila význam udržení rovnováhy mezi vedením města (zastupitelstvem a radními), jeho dlouhodobou strategií a kulturní politikou na straně jedné a týmem EHMK a managementem projektu a jeho uměleckou vizí na straně druhé. Také zmínila, že dohlédne, aby tato vyváženost nebyla v budoucnu narušena žádnou potenciální změnou politické konfigurace ve vedení města, a aby byl projekt realizován
  v plánovaném rozsahu.

  – Připravila už Plzeň strategii pro řešení této otázky?

  Ano, mj. i proto předložila Plzeň 2015 Radě města a zastupitelstvu Strategii své činnosti, kde přesně definuje vazby na orgány a závazné dokumenty města. Do této práce přímo zapojila pracovníky magistrátu (odbor kultury a koordinátor pro EHMK v kanceláři primátora). Příznivý je časový harmonogram místních voleb, jelikož příští volby proběhnou na podzim
  2014, kdy už bude program 2015 uzavřen a vytištěn, nemělo by tedy dojít k ohrožení umělecké vize projektu, bude-li strategie městem schválena nebo přinejmenším vzata na vědomí (listopad 2011). Vymáhání tohoto závazku není „de iure“ v možnostech společnosti.

  – Kdo vede umělecký tým? Kdo vede management?

  Umělecká ředitelka Yvona Kreuzmannová, která obhajovala projekt a vytvořila s kreativním týmem jeho uměleckou vizi v 1. i 2.kole kandidatury. Pracovala pro Plzeň po celou dobu jako externí expert v průměrném rozsahu 120 hodin měsíčně. Tento typ smlouvy jí však vedení o.p.s. neprodloužilo (město odmítlo udělit výjimku pro uzavírání „dodavatelských“ smluv), proto od 1. srpna podepsala pouze do konce roku 2011 Dohodu o pracovní činnosti limitovanou maximálním počtem 80 hodin měsíčně, ostatní práci vykonává pro Plzeň 2015 dobrovolnicky (rozsah její práce pro Plzeň se pohybuje mezi 120 a 150 hodinami měsíčně,
  s ohledem na závazky v Praze, které minimalizovala). Ředitelem společnosti Plzeň 2015 byl po celý první rok Milan Svoboda, který vedl management i ve 2.kole kandidatury, ovšem koncem září rezignoval na svou funkci.
  /Umělecká ředitelka Y.Kreuzmannová s kolegy ze Stavangeru, Linze, Ruhru a Pecse v Den Evropy/

  – Jaké jsou pracovní metody týmu? Zahrnují zapojení externích odborníků?

  Tým pracuje na projektové bázi s vysokou účastí externích odborníků. Strategie činnosti počítá s širokým okruhem odborníků zapojovaných různými formami v procesu příprav (odborní konzultanti, artistic coaching, Umělecká rada atd.). Počítáme s maximálním zapojením jak místních osobností, tak na národní a mezinárodní úrovni. Velmi zásadní proto
  bude respektování specifik práce programového týmu vhodným nastavením smluv s jednotlivými experty (respekt k autorskému přínosu osobností a nutnosti flexibilních podmínek jejich angažmá – z pohledu veřejné správy má společnost neobvyklé množství externích smluv, které ovšem vyplývají z povahy realizace projektu, neodpovídají standardnímu formátu běžné městské instituce).

  – Je tým již stabilní? Jak se bude dál rozvíjet?

  Základ kreativního týmu je stabilizován a bude nadále rozšiřován. Organizační a finanční vedení bude možné řešit po výběrovém řízení na nového ředitele o.p.s. Do konce roku proběhnou výběrová řízení na posílení oblastí přípravy programu, participace, mezinárodních vztahů, PR a marketingu, a to pokud možno s nástupem od 1.1.2012. Důležité budou finanční možnosti a nastavení smluv pro angažování většího počtu osob. Právě v této oblasti expertního posílení týmu by měla pomoci dotace MK ČR tak, aby město neneslo zvyšující se personální náklady projektu pouze samo.

  – Jaký postup hodláte zvolit pro výběr projektů, které se stanou součástí programu roku 2015 v Plzni?

  Strategie činnosti definuje několik cest pro zapojení se do programu – viz dále. Hlavní programovou linii s výraznou evropskou dimenzí bude schvalovat mezinárodní Umělecká rada tak, aby koncem roku 2013 byl již zveřejněn první Program 2015 a mohl být komunikován na mezinárodní úrovni. Široké zapojení místních aktérů bude dále garantováno participačním procesem v gesci příslušných manažerů pro jednotlivé
  programové proudy a jimi se prolínající participaci.
  Při výběru projektů do programu roku 2015 bude respektováno tematické členění projektů dle čtyř hlavních programových proudů z přihlášky; (Umění a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny, Příběhy a prameny). Identifikovali jsme devět systémových zdrojů pro tvorbu programu:
  1. Projekty uvedené v přihlášce.
  2. Projekty vzniklé v pracovních skupinách týmu EHMK.
  3. Projekty z otevřených výzev.
  4. Projekty z Banky kreativního kapitálu.
  5. Projekty vzešlé z mezinárodní spolupráce.
  6. Projekty vzešlé z participace.
  7. Projekty ve spolupráci s kulturními institucemi a veřejnou správou.
  8. Projekty z grantových řízení Města Plzně a Plzeňského kraje
  9. Projekty, jimž bude propůjčena značka EHMK.

  Do konce roku 2011 bude provedena analýza realizační připravenosti projektů z přihlášky. Výsledky této analýzy ovlivní a určí kritéria pro další výběr a animaci projektů prostřednictvím otevřených výzev tak, aby se obsahově dotvořila dramaturgie jednotlivých tematických proudů a připravily podmínky pro jejich úspěšnou realizaci.

  3. Geografický rozsah

  – Je geografický rozsah programu stejný jako ve Vaší přihlášce? Je menší nebo větší než rozsah tam uvedený? Pokud ano, definujte region, který Váš program pokrývá.

  Geografický rozsah odpovídá přihlášce, prioritní je město Plzeň a Plzeňský kraj, dále jsou zapojovány přilehlé regiony (včetně příhraničních oblastí, zejména Bavorska) a postupně bude projekt oslovovat osobnosti a organizace celonárodního a nadnárodního významu. Zvláštní pozornost věnujeme spolupráci s oběma kandidátskými městy, která neuspěla – Ostravou a Hradcem Králové.

  4. Financování

  4.1.: Je Váš celkový rozpočet již stanoven? Pokud ne, kdy očekáváte, že ho stanovíte?

  Celkový rozpočet je v současné upřesněn na základě nových skutečností. Mezi ně patří:
  • vláda ČR rozhodla svým usnesením č. 601 ze dne 10. 8. 2011 o spolufinancování projektu EHMK v celkové výši cca 4 milionů Euro tak, že Ministerstvo kultury uvolní ze svého rozpočtu finance v rozsahu 0,8 milionu Euro v letech 2012, 2013 a 2014 a 1,6 milionu Euro v roce 2015;
  • provozní náklady společnosti Plzeň 2015 jsou kryty z rozpočtu města;
  • doposud nebyly dojednány podmínky finanční účasti Plzeňského kraje na financování programové části projektu;
  • náklady na investice jsou plně v kompetenci investorů, u investic Muzeum designu a životního stylu (plánovaný investor Česká republika), nová budova Západočeské galerie (investor Plzeňský kraj) a Greenways nejsou zatím zajištěny prostředky na realizaci;
  • město Plzeň intenzivně pracuje na projektové dokumentaci pro Světovar – 4×4 Cultural Factory a rovněž nové divadelní budovy, proto v tabulce níže uvádíme zatím pouze investice, které byly odsouhlaseny
  • jsou v jednání principy zapojení jednoletých a víceletých grantů města na podporu kultury do financování projektu
  • společnost je velmi aktivní při zajišťování financí z programů EU.
  Je třeba zmínit, že rozpočet bude stále živý, zejména s ohledem na situaci ve veřejných rozpočtech v České republice a na reformní kroky České vlády.
  Poznámka k dále uvedeným tabulkám: Rozpočet je veden v Kč, pro tento report byl použit přepočet 24,6 Kč / 1 Euro odpovídající aktuálnímu kurzu.
  Celkové výdajev rozpočtu (v eurech)
  Provozní výdaje (v eurech)
  Provozní výdaje (v %)
  Investiční výdaje (v eurech)
  Investiční výdaje (v %)
  76 047 154 26 131 911 34 49 915 244 66
  Pozn. Předpoklad vychází jak z přihlášky ve 2.kole (neinvestiční výdaje), tak z reálné přípravy investičních projektů v této chvíli, jde o kvalifikovaný odhad.

  4.2.: Objasněte prosím konečný provozní rozpočet pro projekt EHMK. Vyplňte prosím do níže uvedené tabulky nejnovější údaje.
  a) Celkové provozní výdaje:
  Provozní výdaje (v eurech)
  Programové výdaje (v eurech)
  Programové výdaje (v %)
  Propagace a marketing (v eurech)
  Propagace a marketing (v%)
  Mzdy, režie, administrativa (v eurech)
  Mzdy, režie, administrativa (v %)
  Ostatní (prosím, specifikujte)
  Monitoring a evaluace
  26 131 911 18 376 016 70 3 479 472 13 3 735 772 14 540 650
  2 %

  Můžete vysvětlit, kdy budou tyto prostředky pro projekt zajištěny?

  Zajištění prostředků bude postupné. V tuto chvíli existuje usnesení vlády ČR zaručující cca 4 miliony Euro pro programovou a komunikační část projektu splňující nároky na proces zapojování EHMK do mezinárodních sítí a kritérium evropské dimenze.
  V rozpočtovém výhledu města jsou vyčleněny finance na:
  • provoz společnosti Plzeň 2015 (mzdy, administrativa, služby, nákup materiálu…);
  • čtyřleté granty na podporu kultury 2012 -2015 (tyto prostředky však nejsou už v současné době dostatečné – schází 18,5 % dle analýzy aktuálních potřeb zahrnujících i provoz organizací typu Galerie města Plzně a Plzeňská filharmonie);
  • jednoleté granty na podporu kultury.
  Ostatní zdroje budou získávány postupně, nejzávažnější problém v rozpočtu je, že se dosud nepodařilo dohodnout zapojení Plzeňského kraje ev. jeho grantového systému do financování projektu ani nastartovat systémovou spolupráci s podnikatelským sektorem.
  b) Harmonogram pro čerpání provozních výdajů:
  Harmonogram čerpání Programové výdaje (v eurech)
  Programové výdaje (v %)
  Propagace a marketing (v eurech)
  Propagace a marketing (v%)
  Mzdy, režie, administrativa (v eurech)
  Mzdy, režie, administrativa (v %)
  Ostatní (prosím, specifikujte)
  Monitoring a evaluace
  2011
  670 528
  77 236 15 64 837 10 528 455 79 0
  2012
  2 287 602
  1 427836
  62 162 602 7 595 528 26 101 626
  4 %
  2013
  2 572 561
  1 550 203
  60 203 252 8 717 480 28 101 626
  4 %
  2014
  3 764 634
  1 919 106
  51 813 008 22 878 049 23 154 472
  4 %
  2015
  16 836 535
  13 401 626
  80 2 235 772 5 1 016 260 6 182 927
  1 %
  Po 2015 Zatím nespecifikováno

  Jedná se opět o kvalifikovaný odhad výdajů. Jejich reálné čerpání bude záviset na výši zdrojů příjmů, z nichž je část stále ještě předmětem jednání.

  4.3.: Doplňte prosím do níže uvedené tabulky nejnovější údaje:

  Celkový příjem v rozpočtu (v eurech)
  Z veřejného sektoru (v eurech)
  Z veřejného sektoru (v %)
  Ze soukromého sektoru (v eurech)
  Ze soukromého sektoru (v %)
  76 047 154 73 372 358 96 2 674 797 4
  Příjem z veřejného sektoru V eurech % Částky plánované v Eurech
  Částky zajištěné v Eurech
  Částky disponibilní v Eurech
  Vláda 4 065 041 5 0 4 065 041 0
  Město 47 175 203 62 17 016 260 28 402 439 1 756 504
  Region 5 203 352 7 5 203 352 0 0
  EU 13 443 089 18 516 260 12 926 829 0
  Ostatní 3 485 772 5 3 485 772 0 0

  Pochází hlavní zdroj financí pro rok 2015 od Města/Regionu a Státu a může být a bude potvrzen před schválením ročního rozpočtu?

  Hlavní zdroj financí pochází od města. Je potvrzen v rozpočtovém výhledu do roku 2015. Finance od státu jsou rovněž potvrzeny rozhodnutím vlády ČR a je nutno konstatovat, že oproti ostatním zemím jsou prostředky státu vyčleněné pro EHMK na limitně nejnižší úrovni za posledních 10 let projektu EHMK (4 mil. Eur na celé přípravné i realizační období). Načasování státních dotací není optimální s ohledem na zahraniční zkušenosti
  chybí zásadní posílení rozpočtu rok předem (v roce 2014). Město a kraj zároveň zodpovídají za investice do kulturní infrastruktury (viz dále). Kraj bude pravděpodobně rozhodovat o svém podílu až po volbách v létě 2012.
  /Primátor M.Baxa a první náměstkyně E.Herinková předávají týmu EHMK nové sídlo – Věž/

  4.4 Podle jakého harmonogramu má Plzeň 2015 obdržet své příjmy (prosím, doplňte do níže uvedené tabulky nejnovější údaje)

  a) Příjmy, které mají být použity k pokrytí provozních nákladů
  Zdroje příjmů 2011 2012 2013 2014 2015
  EU 0 121 951 351 626 16 260 0
  Vláda 0 813 008 813 008 813 008 1 626 016
  Město 654 268 1 090 447 1 192 480 1 866 260 5 220 732
  Region 0 40 650 40 650 325 203 4 796 748
  Sponzoři 16 260 32 520 32 520 32 520 2 560 976
  Ostatní 0 121 951 142 276 711 382 2 510 163
  Celkem 670 528 2 287 602 2 572 561 3 764 634 16 836 585
  Během výběrové fáze Porota uvedla, že podíl soukromého sektoru na zajištění financí je poměrně nízký a ve srovnání s finančním plánem uvedeným v přihlášce by měl vzrůst.
  – Podařilo se již Plzni 2015 významněji zapojit soukromý sektor? Vysvětlete prosím podrobněji svoji strategii týkající se sponzorství.
  – Manažerka fundraisingu Marcela Krejsová usilovně oslovuje podnikatelský sektor, ovšem doba tzv. finanční krize zasahuje nejen veřejné finance, ale i soukromou sféru
  – Prostředí v ČR je specifické, není tu ani jeden ryze český peněžní ústav, velké firmy jsou vlastněny zahraničními nadnárodními společnostmi, často s mimoevropským kapitálem, místní manažeři firem disponují velmi nízkými rozpočty na marketing, PR a komunikaci

  – Společenská odpovědnost firem je pro mnohé potenciální partnery nástrojem ke zvyšování vlastní konkurenceschopnosti. Tuto strategii chceme firmám vysvětlovat a získávat pro ni příznivce.
  – V rámci strategie participace hraje podnikatelský sektor klíčovou roli, proto vedeme indiviuální jednání a zároveň se účastníme setkávání v rámci hospodářských komor, byznys snídaní, společenských a kulturních akcí.
  – Pro profilové akce se již podařilo získat sponzory: Plzeňské ikony byly komplexně hrazeny podnikateli, Fórum pro kreativní Plzeň má velký podíl sponzorů apod.
  – Pro zvýšení motivace podnikatelů založíme příští rok Klub 2015 (partnerské, podporovatelské a sympatizující subjekty), uspořádáme konferenci na téma Společenská odpovědnost firem v rámci Fóra pro kreativní Plzeň 2012 a Plzeňské ikony budou nominovány z řad podnikatelů a manažerů jakožto nositelů změny a kreativity
  – Samostatným společným projektem EHMK a podnikatelů je „Ochutnej Plzeň“ – představí restaurace mezinárodní úrovně, které vytipuje široká veřejnost. Zároveň bude i motivací pro ostatní podniky, které bude nutit ke zvyšování jejich úrovně a schopnosti personálu obsloužit zahraničního hosta.
  – Nové formy spolupráce nabídne od roku 2012 „Banka kreativního kapitálu“, jejímž prostřednictvím budou privátním sponzorům nabízeny konkrétní projekty a aktivity či jejímž prostřednictvím si podnikatelé budou moci nakoupit realizace kreativních změn v jejich firmách apod.
  – Podmínkou pro masivnější zapojení podnikatelského sektoru do projektu je podpora ze strany samosprávy, která by měla vyslat jednoznačný signál o strategickém významu projektu a smysluplnosti investic do EHMK
  – V jednání je přímé zapojení několika nadnárodních firem, jejichž vedení osloví primátor města k osobnímu členství v Honorary Board

  Zavázali si místní/státní úřední činitelé město/vládu ohledně „veřejného“ podílu na zajištění financí? Pokud ne, kdy a jak očekáváte, že se k němu město/vláda zavážou?

  Závazek financovat projekt přijalo město i vláda ČR. Vláda ale pouze nařídila MK ČR vyčlenit prostředky v rámci vlastního rozpočtu na neinvestiční podporu projektu. Žádoucí by bylo rozhodnutí ministra financí o navýšení rozpočtu rezortu kultura o adekvátní částku v příštích letech, stanovení priority EHMK pro čerpání dotací od ostatních rezortů (viz
  příklad Finska) a paralelní podpora investic do kulturní infrastruktury ze strany státu.
  Plzeňský kraj se zatím k financování projektu nepřihlásil, jsou nutná další jednání.

  5. Detaily programu

  – Nastiňte aktuálně plánovaný program pro rok 2015.

  Lze předpokládat realizaci více než tisíce projektů, které budou rozvíjeny ve dvou hlavních skupinách: umělecký program a participace. Je počítáno s finanční participací a podporou (ze strany společnosti Plzeň 2015 i města) pro cca dvě stovky projektů zařazených do hlavního programu (Flagship projects, vybrané Artistic coaching projects). Ostatní projekty budou financovány z jiných zdrojů, některým bude nabízena fundraisingová asistence, všem pak možnosti zviditelnění. V této chvíli nechceme předjímat detailní programovou strukturu pro rok 2015, protože budeme při její přípravě tvůrčím způsobem reagovat na invenci subjektů a jedinců, které budeme postupně zapojovat do spolupráce na programu. Přípravou
  programu chceme nastartovat mechanismy, které povedou k dlouhodobě udržitelné kvalitativní proměně plzeňské kulturní nabídky a které by mohly sloužit jako modelový příklad pro jiná města v ČR i EU.

  – Odpovídá profil programu rámcově původnímu programu, jak byl uvedenv přihlášce? Jaké odlišnosti mezi soutěžní přihláškou a programem, který bude skutečně realizován v roce 2015, se mohou vyskytnout? Jaké jsou důvody těchto odlišností?

  Programový profil, ke kterému přípravnými procesy směřujeme, plně odpovídá původní vizi v přihlášce. Bude respektováno tematické členění projektů dle čtyř hlavních programových proudů z přihlášky; (Umění a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny, Příběhy a prameny). Program bude v každém programovém proudu tvořen třemi hlavními typy projektů: Flagship Projects; Artistic coaching projects; Projekty, jimž bude propůjčena značka EHMK. Odlišnosti v programu mohou nastat, pokud se nám nepodaří do konce roku 2013 cíleně zapojit do příprav základní struktury programu nejlepší plzeňské a české kulturní aktéry a veřejnost (s
  jednoznačným požadavkem mezinárodní spolupráce, tj. kritériem evropské dimenze); pak by bylo nutné stimulovat kvalitu programu na místní úrovni vyšším počtem zapojení zahraničních kulturních profesionálů.

  – Můžete specifikovat pokrok, jehož bylo dosud dosaženo v projektech Světovar a Techmania?

  Plzeň 2015 o.p.s. byla pověřena usnesením Rady města Plzně č. 329 ze dne 24.  3. 2011 koordinací přípravy programu 4×4 CF Světovar a jako budoucí provozovatel se bude podílet na přípravě projektové dokumentace pro územní řízení a výběru zhotovitele a přípravě dokumentace pro stavební povolení i prováděcího projektu; a samozřejmě i při realizaci investice. Společnost bude usilovat zejména o zajištění deklarovaných inovací v oblasti nízkonákladového provozu a moderních jevištních technologií a bude garantovat tým expertů na tyto oblasti. V souvislosti s tím bude iniciovat podpůrné činnosti pro zdárnou realizaci projektu (např. monitoring možné grantové podpory z EU, fundraising, týmy expertů ze
  zahraničí, semináře příkladů „dobré praxe“).
  Za Plzeň 2015 o.p.s. byla pověřena koordinací přípravy programu a investice 4×4 CF Světovar programová manažerka Kateřina Melenová, která zpracovala studii možností budoucího využití Světovaru. V prosinci 2010 bylo založeno občanské sdr užení Světovar o.s. sdružující více než 60 neziskových subjektů a osobností, kteří jsou aktivní skupinou
  budoucích uživatelů a potenciálních operátorů CF Světovar. Vzhledem k tomu, že ze všech původně plánovaných investičních projektů v rámci přihlášky je projekt Světovar v současné době jediný v jednání, a zároveň se jedná o klíčové doplnění dosud chybějícího typu prostor nutných k naplnění programové vize, věnuje společnost extrémní úsilí k tomu
  napomoci realizaci tohoto projektu.
  Techmania zůstává významným partnerem projektu EHMK a očekáváme úzkou spolupráci po té, co dojde k rozšíření prostor na základě plánovaných investic. Tyto prostory mohou hrát zásadní význam v případě nemožnosti realizovat původně plánované velké investice do kulturní infrastruktury ze strany kraje či státu. Pak mohou právě tovární haly sloužit jako výstavní prostory s dalšími možnostmi animace, vzdělávacích a dalších interaktivních projektů.

  – Jaké budou hlavní projekty naplánované a realizované s městem Mons?

  V souladu s obdobím kandidatury pokračujeme v intenzivních vztazích s týmem Mons 2015 a snažíme se navázat přímé kontakty mezi jednotlivými kulturními operátory v obou městech. Proto navštívily Mons osobně členky týmu Plzeň 2015 (hlavní programová manažerka Šárka Havlíčková, programová manažerka pro region Kateřina Melenová a manažerka komunikace Denisa Haubertová) počátkem roku 2011 a jednaly s vedením Manege, Maison folie a dalšími.
  Dne Evropy v Plzni v květnu 2011 se účastnily Caroline Cadziola (Mons 2015 – komunikace) a Sophie Charles (město Mons, kancelář primátora) a na jaro 2012 chystáme výjezd delegace města Plzně do Monsu.
  Západočeskou univerzitu v Plzni – katedru kybernetiky (Miloš Železný) navštívili zástupci Faculté Polytechnique de Mons (Thierry Dutoit a Matei Mancas) a projednali spolupráci v oblasti nových technologií – projekt Numediart.
  Umělecká ředitelka Yvona Kreuzmannová přijala v ČR ředitele Transcultures Mons a zapojili spolu Plzeň do úspěšného projektu na podporu mobility umělců M4M, který vytváří konkrétní nabídku výměn umělců již od roku 2012 (program EU Culture).
  Další možnosti projednává Y. Kreuzmannová osobně s vedením Mons 2015 – Yves Vasseur a Marie Noble – při ECoC meetings: Lukáš Kellner, film-maker from Pilsen, was invited to spend a month in Mons as part of the
  Documentary Cinema Festival 5/5 and to make a short film about the region.
  Young students started linguistic exchanges between Mons a nd Pilsen in frame of the project „I will be 20 years old in 2015“.
  Both teams will clarify the projects and define the time planning during the visit of Pilsen to Mons in spring 2012, for example:
  – coproduction of Švejk by Jaroslav Hašek
  – cooperation with the Love Film Festival in Mons 2015 (including Miloš Forman and/or legacy of Jiří Trnka)
  – cooperation of Alfa theatre (puppet tradition of Pilsen) with Mons
  – Mons’participation in 2015 at the annual festival Bonjour Pilsen
  – Pilsen’s participation in „Weekends en Folie“ (Maison Folie in Mons)
  – cooperation in the network „To Beer or Not To Beer“ including old breweries with new invention for their revitalisation and support of cultural tourism
  – exchange about digital technologies between universities in Pilsen and Mons
  – cross-cooperation of Artistic Board of Pilsen 2015 with the jury of Mons 2015 to coordinate programmes
  – cooperation in the field of marketing and communication strategy as well as evaluation and monitoring etc.

  – Chystá se Plzeň realizovat projekty ve spolupráci s Ostravou?

  Ano, ke spolupráci chceme přizvat subjekty i osobnosti, které se podílely na přípravě kandidatury města Ostravy nebo hrají významnou roli v její kulturní nabídce. V průběhu roku 2012 budeme pokračovat v jednáních o konkrétních možnostech spolupráce. Zároveň jednáme o zapojení druhého kandidátského města – Hradce Králové.

  6. Evropský rozměr

  6.a) Jak hodlá Vaše město:
  – posílit spolupráci mezi kulturními aktéry, umělci a městy ve Vaší zemi a ostatních členských státech EU?

  Po celý proces příprav jsou zveřejňovány výzvy pro zapojení jednotlivých umělců, pro místní aktéry na poli kultury je připraven program arts managementu k posilování kompetencí, další metodou zapojení je artistic coaching pro zajímavé konkrétní projekty a dále podpora evropské mobility umělců pro jednotlivé oblasti umění. Do okruhu odborných konzultantů a
  pro artistic coaching budou postupně zváni zahraniční odborníci, podpora mobility je zpočátku zaměřena na vysílání místních umělců na zahraniční rezidenční pobyty, stáže a workshopy. Druhou etapou bude pořádání rezidencí v Plzni, což je podmíněno prostorovými podmínkami (Světovar, klášter Kladruby apod.), které se ale pokusíme nabízet již od roku 2012 (Nečtiny a další vytipované prostory).
  – zdůraznit svůj přínos společnému evropskému kulturnímu dědictví?
  V průzkumech cestovního ruchu v rámci celé ČR je oblast severního Plzeňska paradoxně přes velký umělecko-historický potenciál jedním ze tří nejméně navštěvovaných turistických regionů ČR (včetně velmi poškozených území v severních Čechách). Samotná Plzeň je v průzkumech veřejného mínění spojována pouze s pojmy plzeňké pivo a sport. Společnost zde vnímá svoji stěžejní roli v tom, jak upozornit na to že Plzeňsko disponuje nevyužitým potenciálem kulturního dědictví, s jehož zhodnocením je v procesu příprav počítáno. Mezi oblasti, kde může zvýraznit svou příslušnost k evropskému kulturnímu dědictví patří barokní
  architektura, židovské památky, architektura 19. století, funkcionalistická architektura a dále proslulé osobnosti v oblastech designu a vizuálního umění jako např. Ladislav Sutnar, Adolf Loos, Jiří Trnka atd.. Areál pivovaru Plzeňského Prazdroje je jediným kotevním bodem ČR
  na Evropské stezce industriálního dědictví (ERIH – European Route of Industrial Heritage), který můžeme propojit s projektem Světovar, a má tedy co nabídnout v evropském kontextu.

  – zvýraznit kulturní diverzitu v Evropě?

  Plzeň 2015 vychází ve své programové vizi ze specifických tradic města a regionu včetně vytváření prostoru pro kulturu mnohých národnostních menšin žijících na jejich území. Jedná se jak o zdůraznění historického podílu různých menšin (zejména židovské) na rozvoji města, tak současné aktuální otázky přílivu migrantů z mnoha zemí do nových průmyslových areálů v Plzni. V rámci podpory mobility umělců zároveň počítá s velkým přílivem osobností ze všech koutů Evropy, které budou pracovat s místní komunitou. Třetím aspektem zvýraznění kulturní diverzity v rámci projektu Plzeň 2015 je projekt „creative truck“ a další prezentace českých umělců v evropských zemích.

  – vyzdvihnout svou účast na evropském kulturním dění?

  V úzké spolupráci s Českými centry, velvyslanectvími ČR v zahraničí a konkrétními zahraničními partnery a networky bude v procesu příprav stále více po Evropě představována vize projektu Plzně 2015 a zapojováni plzeňstí umělci do projektů evropské kulturní spolupráce. Zvláštní význam má spolupráce s městem Mons a ostatními EHMK. Zejména zapojování plzeňských aktérů do mezinárodních kulturních sítí představuje jednu z položek projektu EHMK, která není dosud v rámci ČR nikterak podporována, i když je velmi důležitou podmínkou. V grantových systémech města, regionu ale ani státu neexistuje dosud způsob podpory členství v international networks. Podmínkou dlouhodobé udržitelnosti je
  prosadit v procesu příprav EHMK systémové změny v kulturní politice na místní i státní úrovni vůči mezinárodní kulturní spolupráci.

  – představit evropská témata místnímu/národnímu publiku?

  Profilovou akcí projektu Plzeň 2015 je Den Evropy, který je formou mezinárodní konference různých formátů (od klasické konference po open think-tank) schopen seznamovat plzeňskou, českou i evropskou kulturní veřejnost s Evropskou kulturní agendou a tématy EU včetně vývoje Strategie 2020. Dále jsou a budou během roku pořádány různé veřejné diskuse k tématům Evropy a mezinárodní spolupráce. V nové struktuře webových stránek bude těmto tématům věnován značný prostor.

  Stěžejním tématem pro společnost je vůbec komunikovat podstatu evropské dimenze projektu vůči plzeňské odborné i laické veřejnosti. Jedná se o standardy dobré praxe týkající se prostor pro umělecký provoz různých žánrů, kulturních organizací, výchovy publika, kulturní turistiky a řady dalších, které v ČR nejsou předmětem veřejné odborné diskuse.

  Jmenujte prosím některé konkrétní akce, které považujete za zvlášť zajímavé pro cizince.

  Profilové akce EHMK: Den Evropy, Den Meliny Mercouri, 5 P pro Plzeň…
  Již v rámci dosavadní práce (posouzení žádostí na 4leté granty) se ukazuje, že potenciál řady plzeňských kulturních projektů pro cizince je značný. Na druhé straně všechny tyto organizace potřebují asistenční podporu pro profesionalizaci a zejména marketing své činnosti. V procesu příprav jim proto bude věnována zvláštní pozornost. /Studenti Ústavu umění a designu na Den Meliny Mercouri/

  6.b) Jaké kontakty navázalo město, nebo organizace zodpovědná za přípravu projektu a jaké kontakty se chystá navázat s:

  – kulturními operátory ve městě?

  Proces zapojení kulturních operátorů probíhá velmi intenzivně a je popsán výše. Nezbytnou podmínkou pro účast v hlavním programu projektu EHMK však zůstává dodržení kritérií umělecké kvality a evropské dimenze. Ostatní projekty mohou spolupracovat v rámci participace. Vedle přímé práce programového týmu s kulturními operátory je další cestou k jejich zapojování a osvětlování významu projektu pořádání profilových akcí EHMK (Den Evropy, Forum pro kreativní Plzeň) a veřejných diskusí, kde je vysvětlován proces příprav i příklady dobré praxe ze zahraničí. Pro tyto účely již vzniká rozsáhlá databáze kontaktů.

  – kulturními operátory mimo město v ČR?

  Strategie počítá s oslovením klíčových osobností a institucí, z nichž některé již deklarovaly zájem zapojit se do prestižního projektu Plzeň 2015. Cílem je využít maximálně potenciálu národně i mezinárodně uznávaných osobností z ČR a vytipovat cca deset klíčových institucí sídlících mimo Plzeň pro přímou spolupráci.

  – kulturními operátory v zahraničí?

  Prostřednictvím networků a přímých osobních vazeb. Na tomto poli je umělecké vedení a celý tým projektu velmi aktivní. Zároveň bude využito přirozených mezinárodních kontaktů jednotlivých kulturních operátorů ve městě a regionu a bude podporováno jejich rozšiřování a vstup do dalších networků v synergii s přípravou programu 2015 kladoucí důraz na evropskou dimenzi.

  7. Město a jeho občané

  – Uveďte prosím příklady toho, jak bude Vaše město podporovat účast umělců a významných hráčů na poli kultury.

  Díky probíhající spolupráci mezi Plzeň 2015 o.p.s. a Odborem kultury Magistrátu města Plzně v rámci dotačního řízení čtyřletých grantů byly odbornou komisí navrženy k podpoře významné grantové projekty, které jsou zároveň v 33% shodné s projekty, uvedenými v rámci 4 hlavních programových proudů přihlášky. Tímto způsobem dojde k jednoznačné synergii ve financování projektů z rozpočtu města Plzně, správnou alokací prostředků na přípravu programového období 2012-2014 a stěžejního roku 2015. Řada místních (páteřních) projektů s evropským rozměrem tak bude v roce 2015 spolufinancována prostřednictvím čtyřletých grantů. V rámci přihlášky bylo dále identifikováno cca 20 plzeňských kulturních subjektů, u
  nichž lze předpokládat, že na své projekty budou žádat o podporu v rámci jednoletých grantů.
  Velké množství dalších projektů je očekáváno z otevřených výzev a jiných výše popsaných způsobů přijímání projektů do programu.

  – Jakou roli hrají v přípravách programu?

  Zapojení plzeňských umělců a významných aktérů na kulturní scéně města tvoří ústřední linii poslání plzeňského projektu EHMK 2015: zajistit dlouhodobou udržitelnost kulturní nabídky v Plzni, její rozvoj a vytvoření kvalitní struktury programu pro rok 2015. Společným postupem a spoluprací mezi týmem projektu EHMK a odbornými složkami města Plzně při výběru projektů v rámci všech dotačních a grantových řízení je možno dosáhnout společných cílů. V tomto ohledu plánuje společnost hrát velkou roli v profesionalizaci plzeňské kultury a její dlouhodobé udržitelnosti prostřednictvím celoživotního vzdělávání v oblasti arts managementu a uměleckého coachingu jednotlivých projektů.

  – Uveďte příklady toho, jak se budou projektu účastnit občané Vašeho města (a to obzvláště mladí lidé), a jak se do programu intenzivně zapojí, tak aby sdíleli pocit, že se jedná i o „jejich“ program?

  Jedna ze dvou hlavních kapitol Strategie společnosti Plzeň 2015, týkající se její činnosti vychází z článku 4, rozhodnutí č.1622/2006 ES „Město a občané“. Pro masivnější zapojení do programu je klíčová především ochota obyvatel a zejména mladých lidí spolupracovat a podílet se na projektu, v případě škol je to ochota i jejich vedení.
  – Navážeme na své aktivity v předchozím období (např. letošní uspořádání Dne Meliny Mercouri v gesci plzeňských škol) a soustředíme se přednostně na komunikaci;
  – Připravíme a uskutečníme kampaň prezentující plzeňské veřejnosti projekt
  EHMK jako příležitost pro město, pozitivní změny a rozvoj; zorganizujeme
  efektivní komunikační kampaň, zaměřenou na cílovou skupinu dětí a mladých lidí, k níž budeme využívat zejména elektronická média, sociální sítě a webové stránky společnosti;
  – Ve spolupráci s partnery (vzdělávací a volnočasové organizace města)
  vytvoříme společný program prezentace projektu EHMK, kreativního a
  uměleckého vzdělávání dětí a mládeže

  – Pro navázání intenzivnější spolupráce s obyvateli vytvoříme klubové
  prostředí v sídle společnosti a budeme zde pořádat pravidelné programy pro veřejnost týkající se projektu EHMK. Sídlo společnosti bude fungovat jako dům otevřený občanům města
  /8. září Den otevřených dveří – Vilém Dubnička v diskusi se studenty/
  – Zprostředkujeme, eventuelně zajistíme stáže a praxe mladým lidem
  v zahraničních EHMK a studentům z Plzně poskytneme možnost realizovat
  seminární, bakalářské a diplomové práce a stáže a praxe spojené s tématy
  EHMK
  – V roce 2013 plánujeme uspořádat Fórum pro kreativní Plzeň zaměřené na děti, mládež a vzdělávání, v příštích dvou letech se budeme soustřeďovat na mapování aktivních škol a jejich projektů v rámci města, kraje (zejména
  uměleckých), vytváření adresářů a databází a navazování konkrétní spolupráce s ohledem na program v roce 2015;
  – Vytvoříme systém práce s dobrovolníky z Plzně a regionu, včetně jejich
  motivace a uplatnění; dokončíme certifikaci společnosti pro zahraniční
  dobrovolníky a budeme rozvíjet koncept Strážných andělů jako zastřešujícího symbolu pro všechny, kteří podporují město Plzeň jako EHMK 2015 a spolupracují se společností Plzeň 2015, o.p.s. na úspěšné realizaci tohoto projektu a rozvoji města Plzně.

  – Jakou roli sehrají v projektu menšiny?

  V rámci projektu EHMK chceme povzbudit činnost stávajících a již existujících komunit v Plzni nebo alespoň komunitní vědomí u skupin, které mají potenciál komunitou být. Nástrojem k vytváření sociální soudržnosti a společenské odpovědnosti pro nás bude kultura. S ohledem na velice dynamickou situaci posledních několika let, kdy do města přišly tisíce
  migrantů, bude tým pro svou potřebu muset vytvořit základní analýzy jednotlivých tradičních i nově vznikajících komunit. Na toto téma doposud neexistují žádná relevantní data. Získané informace se stanou výchozím materiálem pro nastavení spolupráce na kulturních aktivitách se zástupci menšin na jedné straně a s příslušnými místy veřejné správy na straně druhé. Ve spolupráci s Radou Evropy se pokusíme propojit město Plzeň s projektem Intercultural cities, a to jako vůbec první město z ČR.

  – Jste přesvědčeni, že Váš program bude mít dlouhodobý dopad na kulturní  a společenský rozvoj Vašeho města a můžete své přesvědčení doložit?

  Existuje explicitní a strategický vztah mezi rokem 2015 a dlouhodobým plánem kulturního rozvoje města?

  Strategie společnosti Plzeň 2015, která se zabývá procesem příprav na léta 2012-2014, je zpracována v souladu s oficiálními strategickými rozvojovými dokumenty města Plzně (Integrovaný plán rozvoje města Plzně a Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 – 2019). Způsob vytváření programu a řada projektů, zařazených do přihlášky ke kandidatuře jsou v souladu s naplňováním programové vize těchto strategických rozvojových dokumentů.
  Zástupci společnosti jsou členy grantových komisí města Plzně v oblasti kultury. Podílejí se na hledání souladu a optimalizace vynaložených finančních prostředků z rozpočtu města a státu pro naplňování vize programu EHMK 2015 a financování městské kultury. Součástí záměrů společnosti v oblasti participace je zpracování modulu arts managementu v oblasti celoživotního vzdělávání, jehož cílem je profesionalizace plzeňských neziskových organizací. Tyto záměry jsou rovněž koordinovány s odborem kultury Magistrátu města Plzně.
  Dlouhodobý dopad na rozvoj kultury v Plzni je absolutní prioritou práce týmu a zásadním kritériem pro výběr projektů do programu 2015.

  8. Komunikace

  – Jak se vyvíjí Vaše komunikační strategie pro rok 2015 (směrem k občanům ČR i zbytku Evropy)?

  Do prosince 2010 dopracovala manažerka PR a marketingu Denisa Haubertová strategii komunikace, která určuje její základní linie:
  – Část marketing – nový atraktivní jednotný vizuální styl – nová audiovizuální identita projektu, branding projektů, podporovatelů, co-branding s významnými partnery, převaha kreativního marketingu nad klasickým, spolupráce s městem na brandingu partnerů, města, příjezdových komunikací apod.
  – Část PR – do konce roku 2011 výběr mediálních partnerů, systematická
  formální a neformální práce s novináři (region/CZ/EU), využití atraktivních
  akcí EHMK, zapojení stávajících prestižních akcí v Plzni, společné PR aktivity s Monsem v Bruselu, využití ECoC network atd.

  – Jak zmobilizujete vlastní obyvatele jako komunikátory informující vnější svět o roku 2015?

  • dobrovolníci – Klub strážných andělů, ambasadoři projektu
  • branding – nový atraktivní jednotný vizuální styl přístupný v různých formách jak zapojeným aktérům, tak podporovatelům
  • účast na vybraných participačních projektech – Plzeňské ikony, Kulturní pohotovost – otevřené pondělky ve Věži, Dej Plzni tvář, Ochutnej Plzeň, každoroční profilové akce EHMK pro veřejnost – Den Evropy, Den Meliny Mercouri, Fórum pro kreativní Plzeň, Banka kreativního kapitálu…
  • zapojení významných osobností a celonárodních institucí různými cestami (Honorary Board, odborní konzultanti, artistic coaching, Umělecká rada atd.)
  Porota doporučila navýšit rozpočet na marketing a komunikaci tak, aby byl zajištěn skutečně evropský dopad projektu, protože nebyla přesvědčena, že stávající rozpočet bude dostačující.
  – Jaký je Váš rozpočet na realizaci marketingové a komunikační strategie?
  Rozpočet bude upřesněn po dohodě s MK ČR o účelovém určení dotace státu, minimálně však z dotace města činí 61 tis. € na rok 2012 (z rozpočtu státu je počítáno se 102 tis. €).
  Právě prostředky státu by měly napomoci rozšířit komunikaci na celonárodní a mezinárodní úrovni. V této oblasti navázalo umělecké vedení úzkou spolupráci s loňskými EHMK tak, aby mohlo cíleně oslovovat zahraniční novináře již v procesu příprav a využít jejich zkušeností a
  databází. Zásadní podporu slíbily projektu státní organizace – Česká centra (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) a Czech tourism (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), z jejichž rozpočtů bude hrazena podpora mezinárodní prezentace projektu EHMK již v procesu příprav.
  Neméně významná je úzká spolupráce s Odborem marketingu a prezentace města Plzně, z jehož rozpočtu je hrazen brending města a příjezdových komunikací a který zároveň zřídil pracovní skupinu pro cestovní ruch. Plzeň 2015 je v ní zastoupena a přináší zkušenosti z ostatních EHMK a propojení se státními institucemi. Společně jsou pak projednávány
  možnosti využití evropských fondů (např. podpora ROP pro projekt Plzeň výtvarná).
  Kumulace prostředků ze všech uvedených zdrojů představuje poměrně silnou finanční podporu marketingu a komunikace EHMK, jejíž konkrétní výše bude sledována v evaluaci od roku 2012.
  Vícezdrojové financování a synergie práce jednotlivých institucí s týmem EHMK se jeví jako optimální řešení v situaci nízkých rozpočtových výhledů na projekt Plzeň 2015 (v porovnání s ostatními EHMK).
  Součástí komunikační strategie je maximální využití aktérů na poli kultury, dobrovolníků a podporovatelů EHMK včetně jejich vlastních marketingových nástrojů a zapojení umělců do kreativního marketingu.
  Porota zdůrazňuje význam umístění oficiálního loga Evropského hlavního města kultury na komunikačních materiálech souvisejících s projektem.

  9. Městská infrastruktura

  – Jak se vyvíjejí Vaše plány týkající se města (území zahrnutého v programu) na zlepšení a rozvoj infrastruktury?
  – Můžete specifikovat, jakého pokroku bylo zatím dosaženo v budování nového divadelního komplexu?

  Projekt Plzeň – EHMK 2015 je spojen se zásadními investicemi do kulturní a volnočasové infrastruktury uvedenými v přihlášce do druhého kola.
  Stav přípravy investic je následující:
  a) Vytvoření kulturního centra v areálu bývalého pivovaru Světovar
  – 4x4x Cultural Factory Světovar
  Byly zpracovány základní studie analyzující stav a vývoj objektů a možnosti dostavby, a studie definující možnosti (modely) provozování centra 4×4 CF včetně jeho vnitřního řešení. V současné době je zadán první stupeň projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí), v lednu 2012 bude zadána dokumentace pro stavební povolení, v roce 2013 se
  předpokládá výběr zhotovitele stavby a její realizace. Zahájení provozu bude v průběhu roku 2014.
  Paralelní aktivitou je  snaha o využití objektů určených pro 4×4 CF ještě před rekonstrukcí a to občanským sdružením Světovar a oživit tyto objekty kulturními a komunitními aktivitami.
  Financování je předběžně zajištěno.
  – Muzeum designu a životního stylu
  Jde o investici státu, ten zatím neuvažuje o uvolnění investičních prostředků. Příprava nijak nepokročila. Partner projektu, Umělecko-průmyslové muzeum, zůstává v kontaktu s vedením EHMK ve věci hledání dalších možných cest podpory projektu (zvláště po zániku Design
  centra v Brně), otevřela se proto jednání s CzechInvest o možnostech podpory rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v rámci revitalizace brownfields.
  b) Nová divadelní budova
  Pro stavbu je nyní vybírán zhotovitel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Ukončení výběrové řízení se předpokládá v lednu – únoru 2012, tudíž na jaře by měla být zahájena stavba.
  Financování je předběžně zajištěno. Může ovšem dojít k přehodnocení v souvislosti s novým rozpočtovým určení daní v rámci ČR.
  c) Nová budova Západočeské galerie v Plzni
  Jedná se o investici Plzeňského kraje, který na ni nemá prostředky. Je dokončena projektová příprava a provedeny základní průzkumy staveniště.
  V případě zajištění prostředků lze stavbu poměrně rychle zahájit, nicméně dokončení stavby do roku 2014 je ohroženo. Ani tento projekt nemá vyjasněnu energetickou náročnost provozu.
  Oba tyto investiční projekty (b, c) byly zpracovávány v období přípravy kandidatury města v rámci projektu EHMK. Jednalo se o paralelní aktivity, které vyjadřovaly dobrou vůli města Plzně a Plzeňského kraje řešit chronicky zanedbanou úroveň kulturní infrastruktury města. V této souvislosti nebyly posuzovány dvě základní okolnosti, které mají vliv na
  dlouhodobou udržitelnost projektů, jimiž jsou:
  1. dopad provozních nákladů obou institucí do celkového rozpočtu města a kraje v souvislosti s provozem ostatních kulturních institucí
  2. energetická náročnost/úspornost obou staveb
  Tyto faktory byly v případě infrastrukturních staveb v rámci jiných projektů EHMK v zahraničí brány v potaz.
  d) Revitalizace území Štruncových sadů
  Stavba je ve fázi výběru zhotovitele.
  Stavbu komplikuje koordinace s rekonstrukcí fotbalového stadionu.
  Financování je zajištěno.
  e) Sportovně rekreační trasy v údolí řek
  Jsou zpracovány studie pro celý systém Greenways a projektové dokumentace pro trasy na řekách Mže a Úslava. Město zatím nezískalo finance (žádalo o dotaci), takže investice zatím nejsou realizovány, nicméně se usiluje o získání dotací na další úseky.
  Na řece Úslavě byla v září otevřena naučná stezka přibližující obyvatelům a návštěvníkůhistorické a přírodní souvislosti řeky ve městě.
  f) Využití veřejných prostranství pro kulturní účely
  Je zpracována studie analyzující možnosti využití prostranství pro kulturní účely, zatím není dohodnuto o konkrétní investici. Společnost Plzeň 2015 ve spolupráci se ZČU a dalšími partnery zahájila přípravy na land art instalace v prostoru bývalého hradu Pecihrádek u řeky Mže. Projekt dosud nemá konkrétní harmonogram.

  10. Evaluace a monitoring

  Je již naplánován specifický systém monitoringu a vyhodnocení projektu? Pokud ano, popište ho prosím a uveďte detaily ohledně oblastí a dopadů, kterých se bude týkat.

  Zvláštní pozornost by měla být věnována těmto otázkám:
  – Kdo bude provádět hodnocení?
  – Jaké podkladové studie, pokud existují, budou k dispozici?
  – Jaký druh informací bude sledován a monitorován?
  – Jak bude definován „úspěch“?
  – V jakém časovém rámci a jak pravidelně bude hodnocení prováděno?
  Systém monitoringu a evaluace ještě nastaven není. V září 2011 byly zahájeny přípravné práce. Jejich součástí je:
  – vyjednávání se Západočeskou univerzitou, zejména ekonomickou fakultou o jejich zapojení do týmu pro získávání dat a jejich vyhodnocování;
  – stanovení jasné struktury nezávislého týmu evaluace a příprava tendrů na
  obsazení pozic;
  – zpracování návrhu sledovaných oblastí, průkazných indikátorů a metody
  sledování indikátorů;
  – konzultace navrhovaného sytému s EHMK 2014 – 2016 s cílem hledat
  společný nebo alespoň podobný systém sledování a hodnocení. Plzeň 2015 je v kontaktu s ostatními EHMK, zvláště Riga a Umea 2014, Mons 2015 a
  Wroclaw a San Sebastian 2016 k hledání společných zadání pro evaluaci;
  – ČR poprvé vytvořila satelitní účet Kultura při Českém statistickém úřadu,
  s nímž hodlá Plzeň 2015 spolupracovat na stanovení vhodných indikátorů pro monitoring a zapojení projektu do metodiky ČSÚ kompatibilní s evropskými statistikami.
  Přípravné práce by měly proběhnout do začátku roku 2012.

  11. Dodatečné informace

  Uveďte prosím cokoli dalšího, co považujete za relevantní ve vztahu k aktuálnímu stavu příprav na rok 2015.

  Nové programovací období na léta 2014 – 2020 by mělo více počítat s nároky, jaké jsou kladeny na držitele titulu EHMK a stanovit jejich žádosti o podporu z ESF a ERDF za prioritní. Finanční zátěž města – držitele titulu – je v přípravné fázi mimořádná a vyvolává velkou nedůvěru části politiků i občanů. Návratnost investic (jak do kulturní infrastruktury, tak především do lidského kapitálu) se projeví v dlouhodobém horizontu, což se v procesu
  příprav velmi těžce vysvětluje.
  Pro tým Plzeň 2015 by bylo velkou pomocí, kdyby Evropská komise pomohla jeho vedení v orientaci o možnostech evropských fondů a optimálně doporučila konkrétní osoby k jednáním o spolufinancování projektu EHMK v rámci příslušných DG.

  28.9.2011

  Zpracovala: Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka projektu Plzeň 2015 s využitím podkladů členů týmu: Milan Svoboda ředitel – podklady pro finance a investice, celková revize materiálu, Šárka Havlíčková hlavní programová manažerka – podklady pro tvorbu programu, Alexandra Brabcová – vedoucí týmu pro zpracování Strategie a manažerka pro participaci – celková revize materiálu a podklady pro participaci, Denisa Haubertovámanažerka PR a marketingu – podklady pro komunikaci, Marcela Krejsovámanažerka pro fundraising – podklady pro zapojení podnikatelů s poděkováním i dalším členům týmu, kteří našli čas na konečnou revizi mateirálu.

  • Autor:
  • Publikováno: 20. ledna 2012

  Komentáře k článku: Zpráva Monitorovacímu výboru Plzně 2015

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,