Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Zpráva Monitorovacího výboru Plzně 2015

  ZPRÁVA Z NEFORMÁLNÍ SCHŮZKY PO VYHLÁŠENÍ PLZNĚ EVROPSKÝM HLAVNÍM MĚSTEM KULTURY 2015

  Toto je zpráva ze schůzky mezi zástupci Plzně (Česká republika), Evropského hlavního města kultury (EHMK) 2015, s Monitorovacím a poradním výborem pro akci Evropské hlavní město kultury. Schůzka se konala v Bruselu dne 9. listopadu. Tato zpráva je určena pro delegaci Plzeň 2015.

  1. SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PO VYHLÁŠENÍ EHMK 2015 KONANÁ V BRUSELU DNE 9. LISTOPADU (PLZEŇ 2015)

  Právním základem pro akci Evropské hlavní město kultury je rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES. Článek 10 základního dokumentu předpokládá dvě oficiální monitorovací zasedání s vyhlášenými Evropskými hlavními městy kultury; první dva roky a druhé osm měsíců před začátkem akce. Na základě doporučení výboru při druhém zasedání přijme Evropská komise rozhodnutí o tom, zda udělit cenu Meliny Mercouri.
  Tato schůzka po vyhlášení EHMK nebyla součástí těchto oficiálních zasedání, jež tento právní základ vyžaduje. Evropská komise se rozhodla zavést tuto další etapu v reakci na zpětnou vazbu od předchozích Evropských hlavních měst kultury, která uváděla, že vzhledem k rozsahu a složitosti akce by pro ně bývalo přínosné poradenství v rané fázi po vyhlášení EHMK a mnohem dříve než při prvním formálním monitorovacím zasedání. Tato schůzka po vyhlášení EHMK se poprvé konala v listopadu 2009 s Evropským hlavním městem kultury 2013.
  Příležitost neformálně se setkat s Monitorovacím a poradním výborem šest měsíců po oficiálním vyhlášení EHMK zástupci Plzně přijali kladně. Cílem schůzky bylo pomoci organizačním týmům a poskytnout jim konstruktivní rady, aby mohly co nejlépe využít zbývající čas na přípravu a těžit ze zkušeností předchozích EHMK. Výbor nevydal oficiální doporučení, ale spíše poskytl vodítko a rady.
  V zájmu lepší diskuse vyzvala Komise před schůzkou Evropská hlavní města kultury 2015, aby vyplnila dotazník a zaslala jej do konce září 2011 zpět. Ihned po jejich obdržení předala Komise vyplněné dotazníky výboru. Na schůzce byla města vyzvána, aby prezentovala dosavadní pokrok při přípravě akce a reagovala na dotazy členů výboru. Obdobná zpráva byla
  vypracována pro město Mons, EHMK 2015.

  Schůzka byla strukturována takto:
  • prezentace zástupců společnosti Plzeň 2015 a dotazy/odpovědi
  • diskuse výboru a nástin zprávy (omezeno na členy výboru a EK jako pozorovatele)
  • rady výboru společnosti Plzeň 2015
  Zasedání předsedal pan Manfred Gaulhofer. Za Evropskou komisi byli jako pozorovatelé přítomni: Ann Branch (vedoucí oddělení kulturních programů a akcí), Jacqueline Pacaud a Antonio Farrauto (oddělení kulturních programů a akcí).
  Organizační tým delegace EHMK Plzeň 2015 mohl sám podle své vlastní situace určit složenísvé delegace, a to bylo následující:
  (1) Milan Svoboda – ředitel EHMK Plzeň 2015 do 31. října 2011
  (2) Tomáš Froyda – nový ředitel EHMK Plzeň 2015 od 1. listopadu 2011
  (3) Yvona Kreuzmannová – umělecká ředitelka
  (4) Martin Zrzavecký – zastupitel, náměstek primátora pro ekonomické záležitosti
  (5) Petr Osvald – zmocněnec primátora pro evropské záležitosti a člen Výboru regionů EU
  Jako pozorovatel: Yvona Brázdová – Ministerstvo kultury České republiky
  Tlumočník: Petra Ringrose.

  2. SHRNUTÍ PREZENTACE PLZEŇ 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI

  Po volbách do městského zastupitelstva na podzim roku 2010 nastoupil do funkce nový primátor a výrazně se změnilo složení nového městského zastupitelstva. Tím se zcela změnil kontext, v němž tým Plzeň 2015 pracoval, mimo jiné v nedostatečném nebo domněle nedostatečném povědomí politických představitelů o možných přínosech akce pro město.
  Tým se přesto snažil co nejvíce komunikovat, včetně neustálé komunikace se všemi zúčastněnými stranami, aby zajistil podporu projektu.
  Prezentace byla zahájena filmem, který shrnul předchozí rok práce. Vyzdvihl oslavy po oficiálním vyhlášení, besedy s odborníky z předchozích EHMK a státní podporu EHMK Plzeň 2015. Dále tým prezentoval snímky pořízené během klíčových událostí této přípravné fáze, do nichž se zapojili místní obyvatelé a umělci.
  Tým Plzeň 2015 řešil řadu záležitostí, které představovaly zásadní problémy a hrozby pro úspěch akce EHMK. Co se týká správního uspořádání, byla v říjnu 2010 založena obecně prospěšná společnost. Tým zdůraznil, že prioritou je autonomie uměleckého týmu, v souladu s osvědčenými postupy předchozích EHMK. Důvodem k obavám je však politické ovlivňování programu a jeho potenciální dopad na kvalitu programu. Vedle toho tým zdůrazňoval nutnost zajistit původní rozpočet, který město předpokládalo.
  Panuje znepokojení ohledně personálního obsazení a stability týmu a bylo zmíněno určité napětí ohledně některých personálních rozhodnutí, a to především z důvodu nedostatečných konzultací ze strany města s projektovým týmem. Personální zabezpečení v současné době
  není pro přípravu akce tohoto rozsahu a prestiže dostačující. Problémem jsou také smlouvy členů týmu, jelikož někteří pracovníci, kteří jsou oficiálně zaměstnáni na částečný úvazek, ve skutečnosti pracují mnohem více hodin, než určují jejich smlouvy, z důvodu obrovského náporu práce, který s sebou nese příprava vysoce kvalitní akce odpovídající titulu EHMK.
  Tyto podmínky znamenají riziko ztráty motivace některých členů týmu. Zásadní význam také bude mít získání dalších členů rady s národním nebo mezinárodním zázemím.
  Pokud jde o finanční situaci, delegace se potýká s vážnými problémy. Česká vláda se v srpnu 2011 zaručila, že pro období 2012–2015 poskytne příspěvek ve výši 4 milionů EUR na přípravu programu a na komunikaci. Zpráva o postupu projektu uváděla za celé období 2011–2015 částku příjmů od města na provozní výdaje v odhadované výši 10 milionů EUR. Plzeň 2015 o.p.s. získala podporu pouze od města a ta byla vynaložena především na provozní náklady. Pro rok 2012 bylo zajištěno financování pouze ze strany města a státu. Nedávno však přislíbil Plzeňský kraj, že začne přispívat na financování počínaje rokem 2012. Tým vyjádřil pochybnosti o možnosti získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU na předfinancování akce a nahradit chybějící finanční prostředky z městské úrovně. Komise připomněla, že strukturální fondy jsou řízeny na vnitrostátní úrovni a že by se tým měl v první řadě ihned obrátit na ministerstvo kultury a další příslušná ministerstva, aby prozkoumal možnosti v kontextu českých operačních programů strukturálních fondů.
  Pokud jde o infrastrukturu, zpráva o postupu projektu uváděla, že prostředky na některé důležité projekty, jako je například Muzeum designu a životního stylu (který má být financován státem) nebo Západočeská galerie (který má být financován krajem), dosud nebyly zajištěny.
  Obtížná ekonomická situace vedla českou vládu k zastavení všech investic do infrastruktury v celé zemi, takže se zastavila výstavba Muzea designu a životního stylu. Výzva k podávání nabídek na veřejnou zakázku výstavby nové divadelní budovy, která je největším investičním projektem, však již byla vyhlášena. Tým také počítá s využitím volných prostorů jako základní kulturní infrastruktury.
  Z programového hlediska vytvořil plzeňský tým čtyři témata při uplatnění přístupu zdola nahoru s klíčovým prvkem zapojení veřejnosti. Zde se míra dosaženého pokroku mezi hlavními cílovými skupinami (děti a mladí lidé, podnikatelé, obyvatelé a nevládní organizace (NGO)) lišila. Celkové rozvržení programu se od přihlášky do soutěže nezměnilo. Prostor pro
  výměnu informací mezi návrhy projektů a soukromým sektorem má poskytnout Banka kreativního kapitálu. Tým zamýšlí tři regionální programové linie se zaměřením na evropský a občanský rozměr: západočeské baroko, land art a industriální dědictví. V odpovědi na
  otázku výboru, jak budou řešeny otázky týkající se menšin, Romů a antisemitismu, delegace poukázala na probíhající jednání s představiteli města o tom, jak integrovat romské a vietnamské menšiny do programového proudu „Tranzit a menšiny“.
  Pokud jde o evropský rozměr, tým rozvíjel mezinárodní vztahy, mobilitu umělců, spojení s městy Mons a Rigou, přeshraniční spolupráci s Německem, veletrh umění TEFAF, síť IETM a velmi aktivně působil v rámci neformální sítě EHMK, která mu umožňuje čerpat ze zkušeností ostatních EHMK. Tým uspořádal ve dnech 8. a 9. května 2011 Den Evropy pro
  výměnu zkušeností. Na příští Den Evropy ve dnech 8. a 9. května 2012 plánuje tým akci s iniciativou Duše pro Evropu. Na počest iniciátorky projektu EHMK také uspořádal ve spolupráci se studenty módního návrhářství Den Meliny Mercouri. Tým plánuje rezidence pro umělce, workshopy, umělecké koučování a vytváření sítí. Další příležitosti pro mezinárodní výměny poskytnou stipendia, stáže a mentoringové programy. Umělecká ředitelka Yvona Kreuzmannová velmi aktivně prezentuje Plzeň 2015 na různých vysoce důležitých kulturních konferencích, kongresech a sítích.
  Plánem týmu bylo zahájit kampaň v roce 2012 „Autobusem bláznů“ pojatým jako „kreativní ambulance“, jehož cílem je zvýšit v celé zemi povědomí o akci. Jednání s Mons 2015 a dalšími partnery se soustředila na rozvoj programů uměleckých společenství a mentoringu zaměřených na umělecké koučování na národní i mezinárodní úrovni.
  Co se týká komunikace, bylo zásadní vytvořit nové publikum, a to zvyšováním povědomí o akci a jejích příležitostech mezi obyvateli Plzně. V návaznosti na otevřenou výzvu byl v nedávné době přijat nový vizuální styl (5 P pro Plzeň), přičemž kontrakt se v současné době finalizuje.
  Náměstek primátora pro ekonomické záležitosti vysvětlil situaci z hlediska politického představitele města. Uznává potenciál, který Plzeň 2015 poskytuje pro zlepšení života města a jeho občanů, projekt chápe také jako výraz snahy města spolupracovat s EU a naopak.
  Zdůraznil, že si je vědom závazků, které město svou přihláškou do soutěže přijalo, a že je připraven použít všech dostupných prostředků k úspěšnému dokončení projektu. Návrh rozpočtu na období 2012–2014 bude obsahovat všechny projekty, které město považuje za své vlastní, jako je nová divadelní budova a Světovar – 4×4 Cultural Factory. Nicméně, vzhledem
  k tomu, že částka za divadlo již neodpovídá původním číselným údajům, je realizace tohoto projektu městem ohrožena. Dalším závažným krokem bylo oznámení Ministerstva kultury České republiky o snížení rozpočtu oproti tomu, co bylo původně sděleno na podzim roku 2010.
  Souhrnně vyjádřeno, delegace poukázala na čtyři klíčové požadavky pro rok 2015, které je ještě třeba splnit:
  − vybudování určité infrastruktury;
  − zlepšení kulturní nabídky města;
  − rozšíření místního a celostátního publika;
  − posílení podpory místních úřadů.

  3. RADY VÝBORU

  Výbor připomíná význam doporučení uvedených ve zprávě výběrové komise. Výbor mimo jiné připomněl, že město má ambiciózní a nákladný program, a doufá, že ten bude realizován v plánovaném rozsahu. Zdůraznil důležitost zachování dobré rovnováhy mezi radou projektu a městem (zastupitelstvem a zastupiteli), jeho dlouhodobou strategií a kulturní politikou na jedné straně a řízením projektu a jeho uměleckou vizí na straně druhé. Výbor rovněž podotkl, že tato rovnováha by neměla být narušena žádnou možnou změnou v politickém uspořádání v příštích letech. Tato doporučení zůstávají v platnosti i dnes.
  Výbor bere na vědomí ochotu uměleckého týmu i představitelů města řešit existující problémy a přetrvávající napětí. Je přesvědčen, že tak chtějí učinit obě strany, a naléhavě je vyzývá, aby společně postupovaly vpřed prostřednictvím neustálého a posíleného dialogu se vzájemným porozuměním na obou stranách. Výbor připomíná, že zásadní pro úspěch celé akce jsou dobré vztahy a důvěra mezi vnitrostátními orgány, městem a projektovým týmem.
  Pokud jde o personální obsazení, je výbor znepokojen situací v Plzni, která svědčí o tom, že personální obsazení v současné době není na úrovni odpovídající akci takového rozsahu.
  Výbor má dobrý dojem z kvality členů projektového týmu, včetně umělecké ředitelky, je však znepokojen nejistotami ohledně jejich pracovněprávního postavení. Nestabilita v uměleckém týmu by mohla zásadně ohrozit schopnost realizovat projekt, který byl základem přihlášky
  města Plzně do soutěže. Výbor proto vyzývá město, aby co nejrychleji provedlo veškeré kroky, které zajistí uměleckému týmu potřebnou stabilitu, jež je pro zajištění akce tohoto rozsahu a prestiže nutná.
  Přestože výbor chápe složitou ekonomickou situaci, je velmi znepokojen finanční situací, kterou delegace prezentovala. Výbor má především obavy z důsledků rozhodnutí ministerstva financí snížit rozpočet města a z důsledků této skutečnosti na rozpočet EHMK, neboť Plzeň 2015 je nejen městským projektem, ale projektem Evropského hlavního města kultury 2015 pro celou Českou republiku. Z tohoto důvodu bude mít úspěch programu Plzeň 2015 přímý dopad na město, kraj a Českou republiku jako celek.
  Výbor se domnívá, že je třeba neztrácet čas a v reakci na tento vývoj přehodnotit počet projektů v kontextu rozpočtových omezení. Nicméně ústřední projekt Světovar – 4×4 Cultural Factory musí být realizován, protože je klíčovým prvkem kulturní infrastruktury Plzně a nedílnou součástí programu. Co se týká potíží se zajištěním finančních prostředků ze strany státu, výbor připomíná zkušenosti z předchozích EHMK, jako je například Krakov a Sibiň, které ukazují, že akce může mít obrovské dlouhodobé kulturní, společenské a ekonomické přínosy.
  Výbor rád nabízí svou podporu a pomoc, aby městu a týmu pomohl připravit co nejlepší akci.
  V této souvislosti žádá, aby byl informován o situaci v oblasti financí a personálního zabezpečení do konce ledna 2012. Výbor by také chtěl vyslat jednoho ze svých členů na návštěvu do Plzně, společně s Evropskou komisí, a to na počátku roku 2012, s cílem projednat s klíčovými osobnostmi na místní a celostátní úrovni otázky, které je třeba ještě vyřešit k tomu, aby Plzeň v roce 2015 realizovala projekt Evropského hlavního města kultury pro Českou republiku tak úspěšně, jak si to tento titul Evropské unie zasluhuje.
  V neposlední řadě výbor připomíná delegaci požadavek na zajištění viditelnosti loga EU Evropské hlavní město kultury při veškeré tištěné a psané komunikaci.

  Výbor

  Manfred Gaulhofer podpis (jmenován Komisí)
  Sir Jeremy Isaacs podpis (jmenován Komisí)
  Danuta Glondys podpis (nominována Parlamentem)
  Constantin Chiriac podpis (nominován Radou)
  Erna Hennicot Schoepges podpis (nominována Radou)
  Elizabeth Vitouch podpis (nominována Výborem regionů)
  Andreas Wiesand podpis (nominován Parlamentem)

  Vydal Monitorovací a poradní výbor pro Evropské hlavní město
  kultury (EHMK) 2015, listopad 2011

  • Autor:
  • Publikováno: 20. ledna 2012

  Komentáře k článku: Zpráva Monitorovacího výboru Plzně 2015

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,