Divadelní noviny Aktuální vydání 15/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

15/2023

ročník 32
19. 9. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Všeobecné podmínky pro předplatné Divadelních novin

  Obecná ujednání

  1. Tyto Všeobecné podmínky pro objednávání a doručování Divadelních novin v tištěné podobě a v podobě elektronického přístupu (dále jen „Divadelní noviny“) formou předplatného upravují smluvní vztahy mezi předplatitelem periodického tisku (dále jen „předplatitel“) a vydavatelem periodického tisku – Společností pro Divadelní noviny, IČ: 66001056, se sídlem Celetná 595/17, Staré Město, 110 00 Praha, zapsané pod sp. zn. L 8170 u Městského soudu v Praze (dále jen „vydavatel“).
  2. Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která s vydavatelem uzavřela smlouvu o předplatném a doručování Divadelních novin.
  3. Smlouva o předplatném vzniká na základě potvrzené objednávky předplatného ze strany předplatitele úplnou úhradou předplatného.
  4. Veškeré smluvní vztahy mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

  Objednání předplatného 

  1. Objednávku předplatného lze učinit: 
   1. v e-shopu vydavatele na adrese: https://www.divadelni-noviny.cz/shop
   2. zasláním objednávky na e-mail: [email protected]
   3. telefonicky na čísle: 224 809 115  nebo  608 879 791.
  2. Budoucí předplatitel musí v objednávce uvést tyto údaje:
   1. Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou).
   2. Příjmení a jméno / název firmy.
   3. Ulice a číslo domu.
   4. PSČ a obec.
   5. Telefon, e-mail.
   6. IČO, DIČ 
  3. Požadovanou formu dodávání Divadelních novin
  4. Roční předplatné 22 čísel tištěných Divadelních novin.
  5. Roční předplatné 22 čísel Divadelních novin dodaných formou přístupu do elektronického archivu na webových stránkách Divadelních novin.
  6. Týdenní předplatné formou přístupu do elektronického archivu na webových stránkách Divadelních novin.

  7. Objednávka je považována za objednávku na dobu určitou – 12 měsíců nebo týden od data úhrady předplatného.

  8. Způsob platby: elektronicky pomoci služby Webpay nebo bezhotovostním převodem na základě proforma faktury
  9. Ročním předplatným tištěné podoby se rozumí průběžných 12 měsíců – 22 čísel Divadelních novin, po které budou předplatiteli dodávány objednané a zaplacené výtisky Divadelních novin počínaje datem úhrady předplatného. Ročním předplatným elektronického přístupu se  rozumí průběžných 12 měsíců přístupu k článkům na doméně www.divadelni-noviny.cz, po které bude mít předplatitel k těmto článkům on-line neomezený přístup. Týdenním předplatným se analogicky rozumí průběžných sedm dní, po které bude mít předplatitel k těmto článkům on-line neomezený přístup.

  Dodávání Divadelních novin

  1. Vydavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že:
   1. v případě platby na základě faktury předplatiteli zašle proforma fakturu s vyznačenými údaji o předplatném a zahájí odesílání Divadelních novin od čísla výtisku uvedeného v proforma faktuře. Zaplacením proforma faktury předplatitel současně vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami. 
   2. v případě platby službou Webpay zašle vydavatel předplatiteli potvrzení o uskutečnění platby a umožní předplatiteli přístup k článkům na doméně www.divadelni-noviny.cz dnem potvrzení o uskutečnění platby. Zaplacením předplatného službou Webpay předplatitel současně vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.
  2. Předplatitel je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li předplatitel změny v údajích na objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou  platbu předplatného, nepřístupnost domény nebo profilu na www.divadelni-noviny.cz a  apod.)
  3. Nezaplatí-li předplatitel předplatné do čtrnácti dnů ode dne splatnosti proforma fakturu nebo tentýž den v případě služby Webpay předplatné nevznikne. 
  4. Předplatitel není oprávněn smlouvu o předplatném na dobu určitou vypovědět nebo od ní jednostranně odstoupit (u spotřebitele se užije § 1837 písm. i) OZ). 
  5. Současně s předplatným tištěné verze Divadelních novin bude předplatiteli umožněn přístup k článkům z  Divadelních novin publikovaným na webu www.divadelni-noviny.cz.

  Platba předplatného 

  1. Platba proběhne po doručení objednávky dle volby předplatitele buď:
   1. bankovním převodem na základě proforma faktury, po její úhradě zašle vydavatel předplatiteli daňový doklad. 
   2. prostřednictvím služby Webpay, přičemž po úhradě touto předplatného prostřednictvím této služby zašle vydavatel předplatiteli daňový doklad.
  2. Den připsání platby na účtu vydavatele je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

  Reklamace

  1. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci tištěné verze Divadelních novin u vydavatele z těchto důvodů:
   1. Nedodání výtisku
   2. Dodání neúplného nebo poškozeného výtisku
   3. Dodání nekvalitně vytištěného výtisku
  2. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci elektronické verze Divadelních novin u vydavatele z důvodu nepřístupnost nebo omezená přístupnost profilu předplatitele nebo článků na doméně www.divadelni-noviny.cz. 
  3. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 2.1. těchto Všeobecných podmínek. Vydavatel je povinen rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů.
  4. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění se řídí stanovením § 2099 a násl. OZ.
  5. Tyto Všeobecné podmínky se nevztahují na doručování tištěné verze Divadelních novin mimo území České republiky. V případě zahraničních zájemců o předplatné tištěné verze Divadelních novin je nutná individuální dohoda s vydavatelem. 

  Ochrana osobních údajů

  1. Vydavatel zpracovává osobní údaje předplatitelů s maximální mírou zabezpečení z hlediska procesního i technického v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“).
  2. Podrobnosti, týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na adrese:
   https://www.divadelni-noviny.cz/pouceni-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-webu-divadelnich-novin

  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů a řešení sporů

  1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
  2. V případě, že dojde mezi vydavatelem a předplatitelem, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o předplatném, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2

   Email: [email protected]
   Web: adr.coi.cz

  Závěrečná ujednání

  1. Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti těchto Všeobecných podmínek, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do té doby. V případě, že vydavatel nahradí tyto
   Všeobecné podmínky jinými, mohou se vydavatel a předplatitel dohodnout na změně obsahu smlouvy o předplatném tak, že se smlouva o předplatném bude od určeného dne řídit novými Všeobecnými podmínkami vydavatele.
  2. Případná zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem, odchylující se od těchto Všeobecných podmínek, mají přednost.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 8. 11. 2021

  V Praze dne _________

  Společnost pro Divadelní noviny  Obsah,