Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Příloha

  Přehlídka divadelní fotografie / Showcase of theatre photography

  Soutěž divadelních fotografií – snaha o navázání na tradici v nové době

  Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se divadelní fotografii věnuje mnoho let, a to jak z hlediska její dokumentační hodnoty, tak coby svébytnému uměleckému artefaktu. Soustředění se na historii oboru doplňuje zájem o aktuální dění, zejména prostřednictvím pořádání soutěžní Přehlídky divadelní fotografie, jejíž 3. ročník je zde prezentován.

  1. místo / 1st Prize Profesionálové / Professionals FOTO ANNA BENHÁKOVÁ

  Soutěžící se v tomto ročníku mohli přihlásit do dvou kategorií – profesionální (Inscenace / divadelně-performativní projekt) a studentské (Volná tvorba s divadelní tematikou) dodáním souboru vytištěných fotografií. Zúčastnilo se 78 fotografů a fotografek (62 do profesionální a 16 do studentské kategorie) zasláním 681 fotografií pořízených v letech 2020–2022. Pětičlenná porota (divadelní publicistka, dramaturgyně a kurátorka Lenka Dombrovská – předsedkyně poroty, teatrolog, anglista a překladatel Pavel Drábek, divadelní fotograf Viktor Kronbauer, fotograf, teoretik, pedagog a kurátor Tomáš Pospěch a divadelní fotograf a pedagog Jaroslav Prokop) vybrala v každé z kategorií tři ceny a tři čestná uznání. Vzhledem k tomu, že o přehlídku projevují každoročně zájem divadla a kulturní instituce po celé České republice a občas i v zahraničí (Bratislava, Paříž), vybrala porota dalších téměř 100 fotografií od 33 autorů či autorek, které budou součástí prezentace této přehlídky v příštích letech. Dále byly uděleny ceny CZECH PHOTO a FUJI FOTO. Naším ideálem je, aby Přehlídka divadelní fotografie jednou dostála úrovně, kterou mělo Mezinárodní trienále divadelní fotografie v Novém Sadu. Účast na ní byla pro mnohé české fotografy prestižní záležitostí a dodnes se pyšní oceněními, která si z ní přivezli. V dnešní době – technologicky i jinak tak odlišné – to není jednoduché, přesto doufáme, že se nám daří na tuto tradici náležitě navazovat.

  Theatre Photography Competition – an attempt to continue a tradition in the modern era

  The Arts and Theatre Institute focuses on theatre photography for many years, not only from the point of view of its documentary qualities, but also on theatre photography as a specific field. The focus on the field’s history (whether more or less distant) is complemented by an interest in current events, primarily through the organisation of the competitive Showcase of Theatre Photography, the third year of which is presented here. This year, two categories were open to competitors – Professional (Production / Theatre-Performance Project) and Student (Open Category: Any Theatrical Subject) – who were required to submit a set of printed photographs. Nearly 80 photographers participated (62 in the Professional category and 16 in the Student category), submitting 681 photographs taken between 2020 and 2022. The five-member jury (comprising theatre publicist, dramaturge and curator Lenka Dombrovska – chairperson of the jury; Theatre scholar, English scholar and translator Pavel Drabek; Theatre photographer Viktor Kronbauer; photographer, theoretician, educator and curator Tomaš Pospěch; and Theatre photographer and educator Jaroslav Prokop) selected three winners and three honorable mentions in each category. As the showcase is of interest to theatres and cultural institutions all over the Czech Republic and occasionally abroad (Bratislava, Paris) every year, the jury has selected an additional nearly 100 photographs by 33 artists to be part of the presentation of the show in the coming years. The CZECH PHOTO Award and the FUJI PHOTO Award were also presented.

  Ideally, the Showcase of Theatre Photography will one day reach the level of the International Triennial Theatre in the Photographic Art in Novi Sad. Participation in it was a prestigious event for many Czech photographers, and they are still proud of the awards they received there. It’s not so easy today – in technologically and otherwise so different times – but we hope we can continue this tradition.

  Denisa Šťastná

  1. místo / 1st Prize

  Anna Benháková

  Za suverénní zachycení křehkosti a rovnováhy a evokaci uměleckého light designu inscenace.

  For masterfully capturing the ethereality, equilibrium, and evocative nature of the lighting design for the production.

  Profesionálové: Inscenace / Divadelně-performativní projekt.

  Professionals: Production / Theatre-Performance Project.

  Eliška Brtnická – Viktorie Knotková: Thin Skin.

  Festival Cirkopolis / Cirkopolis Festival, Palác Akropolis, Praha / Prague, 2022.

  Režie / directed by Eliška Brtnická, světelný design / light design: Filip Horn – Prokop Vondruška.

  2. místo / 2nd Prize

  Lucie Urban

  Za vytvoření tajnosnubné atmosféry „kafkovského“ města, kde detaily umějí vyprávět příběh.

  For creating the mysterious ambience of a Kafkaesque town, where details are capable of telling a story.

  Profesionálové: Inscenace / Divadelně-performativní projekt.

  Professionals: Production / Theatre-Performance Project.

  Jindřiška Dudziaková – Vojtěch Bartoš: Bedřich: poprvé v Praze / Bedřich: First time in Prague.

  Pomezí / Pomezí Theatre Group, Praha / Prague, 2021.

  Režie / directed by Jindřiška Dudziaková – Vojtěch Bartoš.

  3. místo / 3rd Prize

  Pavel Hejný

  Za přesvědčivou interpretaci expresivity i fragility inscenace a zobrazení dynamiky protikladů.

  For the convincing interpretation of both the expressivity and the ethereality of the staging, and the depiction of dynamic opposites.

  Profesionálové: Inscenace / Divadelně-performativní projekt.

  Professionals: Production / Theatre-Performance Project.

  Michail Bulgakov – SKUTR: Mistr a Markétka / The Master and Margarita

  Divadlo v Dlouhé / Dlouhá Theatre, Praha / Prague, 2021.

  Režie / directed by SKUTR, výprava / set design: Jakub Kopecký, kostýmy / costumes: Simona Rybáková.

  Čestné uznání / Special Mention

   

  Čeněk Folk

  Za podmanivé kompozice, ve kterých vyniká atmosféra střídmosti v šerosvitu.

  For captivating compositions, in which the aura of simplicity in chiaroscuro stands out.

  Profesionálové: Inscenace / Divadelně-performativní projekt.

  Professionals: Production / Theatre-Performance Project.

  Ran Jiao: Rituals of the Everyday / I was naked when I met the spider at home.

  Alfred ve dvoře / Alfred in the Courtyard, Praha / Prague, 2020.

  Tvůrci / creators: Sai Psyn, Tinka Avramova, Joana Simões, Meghana AT, Wayne Jordan, Cristina Manuela, Pietro Ferrari, Ran Jiao.

   

  Jakub Hrab

  Za sugestivně zachycené zátiší pohybu a statických útvarů, kde se protíná živelnost se strnulostí.

  For vividly capturing a milieu of movement and static formations, within which spontaneity intersects with rigidity.

  Profesionálové: Inscenace / Divadelně-performativní projekt.

  Professionals: Production / Theatre-Performance Project.

  Wen Hui: Mně 60 / I am 60.

  Festival Akcent, Divadlo Archa / Accent Festival, Archa Theatre, Living Dance Studio, Peking / Beijing, 2021.

  Choreografie, tanec / choreography, dance: Wen Hui, světelný design / light design: Romain de Lagarde, stavba / building: Francisco Linares, video: Rémi Crépeau – Zhou Xueping.

  Jan Hromádko

  Za soustředěné zobrazení napětí, soustředěnosti, síly a rovnováhy, aby bylo vyzdviženo tělo performera.

  For the focused depiction of suspense, concentration, strength and balance, in a way that highlights the performer’s body.

  Profesionálové: Inscenace / Divadelně-performativní projekt.

  Professionals: Production / Theatre-Performance Project.

  Eliška Brtnická – Viktorie Knotková: Thin Skin.

  Festival Cirkopolis / Cirkopolis Festival, Palác Akropolis, Praha / Prague, 2022.

  Režie / directed by Eliška Brtnická, světelný design / light design: Filip Horn – Prokop Vondruška.

  Fascinující umělecký dokument

  V umění se špatně soutěží. Je proto obtížné a zároveň vzrušující usednout v porotě Přehlídky divadelní fotografie a pokoušet se vybrat nejlepší snímky. Jak je máme změřit či zvážit? Jak nebýt subjektivní, jak neuplatňovat individuální estetická měřítka? Na tento olbřímí úkol nás naštěstí bylo pět. Stěžejní pro nás bylo posoudit, zda jsou snímky technicky bezchybné a umělecky dokonalé – osobité a kreativní. V porotě se setkali tři fotografové (Viktor Kronbauer, Tomáš Pospěch a Jaroslav Prokop) a dva členové (Pavel Drábek a já), kteří hodnotili snímky z „druhé strany“ jako teatrologové či divadelníci. Obecně lze říci, že od divadelní (i propagační) fotografie je požadováno zachycení atmosféry, témat, vztahů primárního – divadelního – díla. Hledali jsme snímky, které jsou na jedné straně historickým pramenem majícím reportážní hodnotu a na straně druhé svébytným uměleckým dílem. Pro mě osobně je podstatný také pohyb – evokování expresí a emocí. U hodnocení některých fotografií jsme se samozřejmě kreativně přeli, častěji jsme však docházeli ke shodě – a proto lze zodpovědně říci, že mezi oceněnými fotografy se nacházejí výrazné a talentované osobnosti pokoušející se naplnit odkaz tvůrců, jako byli František Drtikol, Václav Chochola, Jaroslav Krejčí či Josef Koudelka. Věřím, že se Přehlídka divadelní fotografie bude nadále vyvíjet, vždyť i naše porota se shodla, že výběrem a následným předáním ocenění není (nejen) naše práce u konce. Je nutné nadále akci přibližovat fotografům, divadlům i veřejnosti, hledat možnosti propagace a kultivace. A především podporovat divadelní fotografy v hledání umělecké odvahy.

  Fascinating artistic documentary

  It’s hard to compete in art. So it’s both difficult and exciting to sit on the jury of the Showcase of Theatre Photography and try to choose the best images. How should we evaluate or weigh them? How can we refrain from subjectivity? How can we keep from applying our individual aesthetic standards? Fortunately, there were five of us for this enormous task. The most important thing for us was to judge whether the images were technically flawless and artistically perfect, personal and creative. The jury comprised three photographers (Viktor Kronbauer, Tomáš Pospěch, and Jaroslav Prokop) and two members (Pavel Drábek and me), who evaluated the images from the“other side” as theatre scholars or theatre professionals. Generally, the expectation is that theatre (and promotional) photography will capture the theatrical work’s atmosphere, themes, and relationships. We were looking for photos that were historical sources of reportage value and works of art in their own right. For me personally, movement is also essential – evoking expressions and emotions. Of course, we argued creatively when evaluating some of the photographs. Still, more often than not, we reached a consensus – and it’s safe to say that among the award-winning photographers, there are distinctive and talented personalities striving to fulfil the legacy of artists such as František Drtikol, Václav Chochola, Jaroslav Krejčí, and Josef Koudelka. The Showcase of Theatre Photography will undoubtedly continue to evolve because even we the jury agreed that the selection and subsequent presentation of awards is not our sole task. We need to work to bring the event to more photographers, theatres, and the public, to look for ways to promote and cultivate it. And above all, to support theatre photographers in their search for artistic courage.

  Lenka Dombrovská

  1. místo / 1st Prize

   

  Viktorie Kubicová

  Za podmanivou evokaci bizarní, hororové i ironické atmosféry divadelního díla.

  For vividly evoking the bizarre, horrific, and ironic atmosphere of a theatre work.

  Studenti: Volná tvorba s divadelní tematikou.

  Students: Any Theatrical Subject.

  Tereza Agelová: Bratři a sestry / Brothers and Sisters.

  Studio G, Ostrava, 2022.

  Režie / directed by Tereza Agelová, výprava / set design: Vojtěch Šmíd.

  2. místo / 2nd Prize

   

  Tereza Ondryášová

  Za osobité, poetické, výtvarné zobrazení křivek těla a tvarů objektů.

  For the original, lyrical, and creative depiction of the curves of a body and the shapes of objects.

  Studenti: Volná tvorba s divadelní tematikou.

  Students: Any Theatrical Subject.

  Barbora Šoganová: Luna.

  Divadelní fakulta JAMU / Theatre Faculty JAMU, Brno, 2022.

  Režie / directed by Orkun Türkmen.

  3. místo / 3rd Prize

  Barbora Žentelová

  Za precizní aranžmá barev a poučené využití divadelních symbolů a znaků.

  For the precise arrangement of colours, and the knowledgeable use of theatre symbols and attributes.

  Studenti: Volná tvorba s divadelní tematikou.

  Students: Any Theatrical Subject.

  Matyáš Míka – Marta Hermannová: Nebezpečí přetečení / Danger of Overflow.

  Disk / Disk Theatre, Praha / Prague, 2022.

  Režie / directed by Marta Hermannová – Matyáš Míka, výprava / set design: Mariana Bo.

  Čestné uznání / Special Mention

  Dmitry Vegelin

  Za kompozičně promyšlené zachycení divadelního řemesla a radosti tvoření.

  For the compositionally thoughtful portrayal of the theatre trade and the joy of creating.

  Studenti: Volná tvorba s divadelní tematikou.

  Students: Any Theatrical Subject

  Petra Kosová: O zlaté rybce / About the Gold Fish.

  Divadlo Alfa Plzeň / Alfa Theatre Pilsen, 2023 (foceno během zkoušky 2022 / photographs was taken during the rehearsal in 2022).

  Režie / directed by Tomsa Legierski, výtvarnice loutek, výprava / puppets and set design: Bára Hubená.

  Natálie Divincová

  Za výsostně uměleckou hru s perspektivou a poetickým tajemstvím situací.

  For the highly artistic game played with perspective and the poetic mystery of situations.

  Studenti: Volná tvorba s divadelní tematikou.

  Students: Any Theatrical Subject.

  Robert Musil – Marek David: Lidé bez vlastností/ People Without Qualitties.

  Studio Marta / Marta Studio, JAMU, Brno, 2022.

  Režie / directed by Marek David, výprava / set design: Adéla Szturcová, světelný design / light design: Barbora Jágrová.

  Dominika Prášková

  Za výtvarně poutavé a soustředěné zacílení pozornosti na středobod divadelního díla.

  For the artistically captivating and focused attention paid to the central point of a theatrical work.

  Studenti: Volná tvorba s divadelní tematikou.

  Students: Any Theatrical Subject.

  Seneca: Šílený Herkules / Mad Hercules.

  Studio Marta, JAMU, Brno, 2021.

  Režie / directed by Roman Gombarček‚ výprava / set design: Tereza Jančová, kostýmy / costumes: David Severa, světelný design / light design: Judita Mejstříková.

  Barbora Gregorová – Vojtěch Dlask: Čajová rapsodie / Tea Rhapsody.

  Divadlo na Orlí / Theatre on Orlí Street, Brno, 2021.

  Režie / directed by Zetel, výprava / set design: Julie Ema Růžičková, světelný design / light design: Tomáš Příkrý.

  Cena Czech Photo / Czech Photo Prize

   

  Alexandra Chudá

  Studenti: Volná tvorba s divadelní tematikou.

  Students: Any Theatrical Subject.

  Michaela Dzurovčínová: Na predaj! / For Sale!

  Festival Zlomvaz, Praha / Prague, 2022.

  Režie / directed by Michaela Dzurovčínová, výprava / set design: Jana Kahounová, kostýmy / costumes: Polina Akhmetzanova, světelný design / light design: Tomáš Morávek.

  Cena FUJI FOTO / FUJI FOTO Prize

   

  Kateřina Bébrová

  Studenti: Volná tvorba s divadelní tematikou.

  Students: Any Theatrical Subject.

  Milorad Pavic – Jan Mikulášek: Chazarský slovník / Dictionary of the Khazars.

  Divadlo Husa na provázku / Goose on the String, Brno, 2022.

  Režie / directed by Jan Mikulášek, výprava / set design: Marek Cpin

  Seznam autorů a autorek vybraných pro výstavu / List of authors selected for the exhibition

  Markéta Bendová – Jindřich Buxbaum – Martin Čech – Jakub Červenka – Adéla Fialová – Terezie Fojtová – Hynek Glos – Milan Hajn – Kamil Hauptmann – Tereza Hrubá – Tereza Jiroušková – Vladimír Ludvík – Petr Kadeřávek – Petr Kadlec – David Konečný – Emma Lukášová – Pavlína Novotná – Marek Malůšek – Veronika Matějková – Monika Řeháková – Vojtěch Sláma – Simona Suchá – Martin Šimral – Anna Šolcová – Adéla Vosičková – Jan Weber – Jiří Zerzoň

  8.–30. června 2023
  Jatka78, Praha 7

  www.divadelnifotografie.cz

  www.idu.cz

  1. místo / 1st Prize Profesionálové / Professionals FOTO ANNA BENHÁKOVÁ

  2. místo / 2nd Prize Profesionálové / Professionals FOTO LUCIE URBAN

  3. místo / 3rd Prize Profesionálové / Professionals FOTO PAVEL HEJNÝ

  1. místo / 1st Prize Studenti / Students FOTO VIKTORIE KUBICOVÁ

  2. místo / 2nd Prize Studenti / Students FOTO TEREZA ONDRYÁŠOVÁ

  3. místo / 3rd Prize Studenti / Students FOTO BARBORA ŽENTELOVÁ

  Čestné uznání / Special Mention Studenti / Students FOTO DMITRY VEGELIN

  Čestné uznání / Special Mention Studenti / Students FOTO DOMINIKA PRÁŠKOVÁ

  Čestné uznání / Special Mention Studenti / Students FOTO NATÁLIE DIVINCOVÁ

  Čestné uznání / Special Mention Profesionálové / Professionals FOTO JAKUB HRAB

  Čestné uznání / Special Mention Profesionálové / Professionals FOTO JAN HROMÁDKO

  Čestné uznání / Special Mention Profesionálové / Professionals FOTO ČENĚK FOLK


  Komentáře k článku: Přehlídka divadelní fotografie / Showcase of theatre photography

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,