Divadelní noviny Aktuální vydání 6/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

6/2019

ročník 28
19. 3.–1. 4. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Poučení o zpracování osobních údajů na webu Divadelních novin

  Správcem osobních údajů je Společnost pro divadelní noviny, Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČO: 66001056, e-mail: divadelni.noviny@divadlo.cz (dále jen „Společnost“), která provozuje stránky www.divadelninoviny.cz (dále jen „internetové stránky“), prostřednictvím kterých jsou zákazníkovi zpřístupňovány články, ke kterým může zákazník přidat své komentáře, a na kterých si může objednat předplatné tištěných novin s názvem Divadelní noviny, čímž uzavírá se Společností kupní smlouvu.

  Toto poučení je připraveno ve smyslu tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tedy nařízení EU č. 2016/679).

  Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

  Společnost bude shromažďovat a zpracovávat údaje, které jí poskytne zákazník prostřednictvím systému pro objednávku předplatného na internetových stránkách nebo při přidávání komentářů k článkům uveřejněným na internetových stránkách – typicky jméno, příjmení, doručovací adresu, IČO a DIČ u podnikatelů, telefonní číslo, e-mailovou adresu, bankovní spojení (dále jen „osobní údaje“). Dále bude Společnost zpracovávat informace získané v rámci komunikace  se zákazníkem, zejména IP adresu.

  Účely zpracování a doba, po níž budou údaje zpracovávány

  Primárním účelem zpracování osobních údajů bude uzavření a plnění kupní smlouvy na dodání předplatného Divadelních novin. Údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smlouvy.

  Zároveň je Společnost povinna dodržovat právní řád a plnit právní povinnosti z platných právních předpisů (například daňových). Je-li Společnost povinna zpracovat osobní údaje, aby mohla splnit povinnosti vyplývající z právních předpisů, je oprávněna osobní údaje užít za tímto účelem, avšak pouze v omezeném a nezbytném rozsahu.

  Současně má Společnost oprávněný zájem chránit svá práva a nároky, jež jí z předmětného podnikání vyplývají. Za účelem oprávněného zájmu Společnosti chránit své právní nároky zpracovává Společnost osobní údaje, a to nejdéle po dobu 10 let po ukončení trvání Smlouvy nebo zveřejnění komentáře (tato lhůta odpovídá objektivní promlčecí lhůtě k uplatnění náhrady škody).

  Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem, neboť bez jejich poskytnutí nemůže dojít k plnění smlouvy, plnění právních povinností Společnosti a ochraně právních nároků Společnosti.

  Po uplynutí výše uvedených lhůt, po dobu kterých jsou osobní údaje zpracovány, Společnost osobní údaje vymaže a nebude je nadále zpracovávat.

  Právní základ zpracování

  Právním základem zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy Společnosti a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na dodávce předplatného) a plnění právních povinností (vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů) a v případě předplatitelů a plátců také nezbytnost plnění smlouvy.

  Příjemci osobních údajů

  Společnost využívá k některým činnostem, které vyplývají ze smlouvy se zákazníkem, další dodavatele, kterým osobní údaje zpřístupňuje. Těmito společnostmi jsou společnosti zajišťující pro Společnost dodání předplacených novin, správu informačních technologií, právní, účetní a daňové poradenství.

  Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

  Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím síťových identifikátorů

  Pro správné fungování internetových stránek jsou nutné takzvané cookies. Jsou to malé textové soubory, které server Společnosti ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

  Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Detailnější informace se nacházejí v nápovědě prohlížeče. Pokud bude mít prohlížeč použití cookies povoleno, bude Společnost vycházet z toho, že zákazník souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany serveru Společnosti.

  K čemu cookies používáme

  Internetové stránky používají systém WordPress, který ukládá vlastní cookies pro svoji správnou činnost (jsou to takzvané technické cookies). Pro sledování návštěvnosti využívá Společnost systém Google Analytics, který zjišťuje statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek. Tato informace nám pomáhá zlepšovat podobu webu.

  K umístění reklamy Společnost využívá systém Google Doubleclick for Publishers. Tímto systémem jsou vystavovány pouze Společností spravované reklamy, Společnost nepoužívá žádné speciální cílení (remarketing, retargeting).

  Práva zákazníka vyplývající ze zpracování osobních údajů

  Právo na informace

  Zákazník má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, které se ho týkají. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

  Právo na přístup k osobním údajům

  Zákazník má právo požádat, aby mu Společnost sdělila, zda o něm zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, jaké.

  Právo na opravu, resp. doplnění

  V případě, že Společnost zpracovává nepřesné, nesprávné nebo neúplné osobní údaje, má zákazník právo požádat Společnost, aby je opravila, případně doplnila.

  Právo na výmaz

  Toto právo může zákazník u Společnosti uplatnit v případě, že:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

  Právo na omezení zpracování

  Toto právo dává zákazníkovi možnost požádat Společnost, aby omezila zpracování osobních údajů, v případě, že:

  • zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádá zákazník o omezení jejich použití;
  • osobní údaje již Společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • zákazník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

  Pokud bude zpracování na základě shora uvedeného omezeno, může Společnost osobní údaje zákazníka, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze se souhlasem zákazníka, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu. V takovém případě klienta předem Společnost upozorní, že omezení zpracování bude zrušeno.

  Právo na přenositelnost údajů

  Na základě tohoto práva může zákazník od Společnosti získat své osobní údaje, které Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň je zákazník oprávněn požádat Společnost, aby jeho osobní údaje předala ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

  Právo vznést námitky

  Zákazník je oprávněn u Společnosti vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti chránit právní nároky Společnosti, a to osobně nebo písemně na adrese sídla Společnosti či elektronicky na shora uvedeném e-mailu.

  Právo podat stížnost u dozorového orgánu

  Domnívá-li se zákazník, že dochází anebo již došlo zpracováním jeho osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, může zákazník podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého bydliště, nebo v místě výkonu své práce, nebo v místě porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

  V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  Uplatnění práv

  Všechny žádosti o uplatnění shora uvedených práv může zákazník uplatňovat osobně na adrese sídla Společnosti nebo je zaslat na e-mailovou adresu redakce@divadelni-noviny.cz.

  Aby byla zajištěna náležitá ochrana osobních údajů a práv a nedocházelo k jejich zneužívání jinými osobami, musí Společnost provést ověření identity zákazníka. Ověření identity může proběhnout v případě osobního kontaktu prostřednictvím předložení dokladu totožnosti. V případě jiného způsobu uplatňování práv, podepíše zákazník e-mail zaručeným elektronickým podpisem nebo zašle žádost s úředně ověřeným podpisem. Nebude-li možné z údajů uvedených v žádosti o uplatnění práv zákazníka identifikovat, nemůže Společnost žádosti vyhovět.

  Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

  Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody zákazníka, oznámí Společnost toto porušení bez zbytečného odkladu zákazníkovi. Oznámení není potřebné v případě, že Společnost zavedla náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů; nebo Společnost přijala následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody zákazníka se již pravděpodobně neprojeví; nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

  Za účelem vysoké ochrany osobních údajů Společnost přijala příslušná technická a organizační opatření.


  Aktuální vydání

  Názory–Glosy-Zprávy

  SlovoHledání nového autora

  dramaturga

  Sukces měsíceKarel Jaromír Erben: Kytice

  Národní divadlo, Praha, premiéra 28....

  RozhovorChtěli jsme se vyvarovat...

  s koordinátorkou festivalu...

  K věciOpravdová dramata na...

  Na počátku roku Divadelní noviny...

  FejetonO divadle a životě

  Nejmilejší vzpomínky na moje...

  GlosaJak dramatizovat Jáchyma...

  Byla jsem v ND na inscenaci dramatizace...

  ObrazemProdanka ve světě

  Muzeum Bedřicha Smetany otevřelo 5....

  GlosaNašla se koncepce!

  Po Janu Burianovi v pozici ředitele...

  Poluninovo satori

  Před pár lety nás mistrně natočený...

  Ceny JANTAR rozdány

  Již podruhé byly začátkem března v...

  Kritika

  Kritický žebříčekKritický žebříček 6/2019...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je...

  Faust jako test naší...

  Nepoštěstí se našinci každý rok,...

  Fenomén Kytice

  Potlesky na otevřené scéně a ovace...

  Urodilo se!

  V regionálních operních divadlech....

  Bože! Fanny a Alexandr na...

  K podzimním Soukromým rozhovorům...

  Nevytěžený příběh

  Je chvályhodné, že Švandovo divadlo...

  V zákulisí patriarchálního...

  Odkdy je pravda jenom jedna? ptá se...

  Malý krok pro diváka,...

  Žlutému kuřátku, jež jménem Malé...

  Žádný člověk není ostrov

  Jako první premiéru letošního roku...

  Rozhovor

  Jan Kříž: Musím do svého...

  Stručný obsah příspěvku zde není...

  Kontext

  Třikrát o divadle Alfred ve...

  V tomto a následujících dvou...

  Burza

  úvahy filmovéMexická jízda po...

  Zatímco americký prezident umanutě...

  KnihovničkaO jedné nedělní chvilce

  Šéfredaktor Kontextů František Mikš...

  KnihovničkaDošlo do redakce

  Swing & Big Band – To nejlepší 3...

  zadním vchodemNová scéna Plzeň

  Nová scéna Divadla Josefa Kajetána...

  DotazníkRenata Nechutová-Jiříková

  aneb Vyhlížení divadelního času

  PodobyČeská muzika

  Není nepochopitelný, kdo z český...

  Připomenutí

  15. září 1939. Bylo sychravo, padal...

  VýročíVýročí 1.−15. dubna

  Kundera Milan, spisovatel (1. 4. 1929)...

  KronikaJednou větou

  Představení naslepo nabízí...

  ObrazemFagi a divadlo

  Zahraničí

  Poslední německý upír

  Stručný obsah příspěvku zde není...

  Nevěsta z baru

  Stručný obsah příspěvku zde není...

  Frljić v brechtovském...

  Bosensko-chorvatský režisér Oliver...

  Bez honoráře, zato mezi...

  Stručný obsah příspěvku zde není...

  Paměti–záznamy–deníky

  Připomenutí

  15. září 1939. Bylo sychravo, padal...

  Příliš krátké životy...

  Stručný obsah příspěvku zde není...

  Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po třech měsících).

  Obsah čísla 6/2019

  Archiv roku 2018  Obsah,