Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2019

ročník 28
11. 6.–24. 6. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Poskytování licence zplnomocněným zástupcem

  V souvislosti s aktivitami dabingové sekce, vlivem kterých se rozhodují dabingoví herci nechat se zastupovat agenturou, vzniká logicky mnoho námětů k řešení. Na jeden z nich reaguje právnička HA:

  Zastoupení umělců v souvislosti s poskytováním licenčních oprávnění na základě plné moci, kdy agentura jedná jménem umělců, je zcela v souladu s naším právním řádem a je tak dovolené. Zastoupení upravuje hlava III ust. § 436 a násl. občanského zákoníku. Smluvní zastoupení, o které se jedná v případě MPG, pak v rámci této hlavy občanského zákoníku § 441 a násl. Toto ustanovení předpokládá vystavení písemné plné moci zmocnitelem (umělcem) svému zmocněnci (MPG), ve které se uvede rozsah zmocnění.

  Žádné ustanovení občanského zákoníku ani autorského zákona nezakazuje autorům ani výkonným umělcům zastoupení při nakládání s autorskými právy na základě plné moci. Jelikož náš právní řád stojí na principu „co není zakázáno, je dovoleno“, je zcela neopodstatněná a lichá námitka, že by umělci nemohli zmocnit jinou osobu k poskytování licenčního oprávnění. Jedinou podmínkou je, že v případě, kdy se vyžaduje písemná forma (u výhradní licence), musí být též plná moc ve formě písemné (viz § 441 odst. 2 občanského zákoníku), kterážto podmínka je splněna.

  Podotýkám, že v praxi je zcela běžný výše popsaný způsob smluvního zastupování umělců a autorů jejich agenturami, kdy agentury udělují na základě plné moci (tedy jménem takového umělce či autora) licenční oprávnění. Vedle toho samozřejmě je možné i udělování licencí vlastním jménem agentury na základě získané licence od autora, kdy pak agentura jako nositel autorských práv umělce či autora poskytuje dál autorská práva formou podlicence nebo postoupením licence (tedy zjednodušeně řečeno na základě „odkoupení“ autorských práv).

  Oba modely zastupování jsou tedy právně přípustné a v praxi běžně aplikované.

  Mgr. Kateřina Špoulová advokátka


  Komentáře k článku: Poskytování licence zplnomocněným zástupcem

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,