Divadelní noviny Aktuální vydání 15/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

15/2023

ročník 32
19. 9. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext Zprávy

  Otevřený dopis představitelům UK & FF UK

  Jako studentská iniciativa se zabýváme problémem sexualizovaného násilí na Univerzitě Karlově, zejména pak na Filozofické fakultě UK. Naším cílem je mapovat pole tohoto problému a vést s představiteli fakulty a univerzity dialog o zavádění systémových opatření zamezujících a předcházejících tomuto druhu násilí. Považujeme za důležité, aby se o něm na UK vědělo a aby se o něm mluvilo nahlas. Součástí řešení problému jsou nejen institucionální opatření, ale i zvyšování povědomí studujících, vyučujících a širší veřejnosti o této problematice. Iniciativa Nahlas vyzývá k řešení sexualizovaného násilí na (FF) UK, mapuje pole problému a komunikuje institucionální změnu s představiteli univerzity.

  Filosofická fakulta UK. Foto: archiv

  Sexualizované násilí (např. sexuální obtěžování, sexuální nátlak, genderová diskriminace) představuje závažný společenský problém, který se nevyhýbá ani univerzitnímu prostředí. Lidé se zkušeností se sexualizovaným násilím trpí psychickými problémy, ztrácí důvěru v instituci a v některých případech univerzitu raději úplně opouští. Vzniká tak neférové prostředí, kde (typicky) studentky nemohou plně rozvinout svůj potenciál. Univerzita tak přichází o talentované budoucí odborníky*ce. Až doposud Univerzita Karlova o problému nemluvila nahlas a působila dojmem, že nechce vynakládat větší námahu nebo finanční zdroje na jeho řešení. Podporujeme snahu nově jmenované rektorky profesorky Mileny Králíčkové i děkanky FF UK doktorky Evy Lehečkové situaci změnit a za studentskou iniciativu Nahlas předkládáme následující výzvy.

  1. Prevence a osvěta
  Sexualizované násilí nemusí být vždy důsledkem úmyslného predátorství, ale také nedostatečné reflexe mocenských mechanismů ve vztazích vyučujících a studujících nebo osobních hranic mezi studujícími. Univerzita by měla předcházet sexualizovanému násilí a s ním spojené diskriminaci či osobním útokům. Je nezbytné, aby jasně stanovila, jaké jednání je již nepřípustné a komunikovala tuto informaci zaměstnancům i studujícím, například prostřednictvím školení.

  2. Jasná pravidla pro vztahy mezi vyučujícími a studujícími
  Intimní vztahy mezi vyučujícími a studujícími na univerzitě existují. Ačkoliv tyto vztahy žádný předpis nezakazuje, z důvodu výrazné mocenské nerovnováhy mohou představovat problematickou oblast. Mohou zároveň nejen poškodit dotyčné, ale také narušit dynamiku výuky či celého kolektivu katedry. Univerzita by měla stanovit jasná pravidla pro případ, že vztah mezi studujícím a vyučujícím vznikne a zamezit tomu, aby nadále setrvávali v přímém pedagogickém vztahu. Předejde se tak vzniku situace, ve které by tento vztah zasahoval do férového hodnocení studujících.

  3. Transparentní postup při nahlášení sexualizovaného násilí
  V současné době stránky univerzity nabízejí čtyři možná řešení případů sexualizovaného násilí: kontaktovat predátora na vlastní pěst a vykomunikovat situaci přímo s ním, obrátit se na Psychologickou poradnu UK, poslat informaci o obtěžování na anonymní e-mail [email protected] nebo se obrátit na Etickou komisi. V posledních třech případech ale není zřejmé, kdo se k citlivým informacím dostane, jakým způsobem s nimi bude nakládáno, jak univerzita na podnět může reagovat, jak dlouho celý proces může trvat ani jaké bude mít konsekvence. Aby proces ve studujících budil důvěru, musí být transparentní. Je třeba, aby univerzita přesně specifikovala potřebné kroky, uveřejnila je a zaručila anonymitu a ochranu primárně poškozeným, nikoliv vlastním představitelům.

  4. Ochrana poškozených
  Ti, kdo se rozhodnou o sexualizovaném násilí svědčit, se dostávají do velmi komplikované a nepříjemné situace. Nejenže musí s cizími lidmi sdílet často velmi osobní a citlivá témata, ale také se vystavují nebezpečí msty a nepřátelských reakcí akademické obce i širší veřejnosti. Procesy řešení sexualizovaného násilí by měly být nastaveny tak, aby zachovaly nejvyšší možnou míru anonymity a aby minimalizovaly nutnost se k nepříjemným zážitkům vracet.

  5. Ombudsman*ka
  Univerzita by měla studujícím v maximální míře vyjít vstříc a proces podávání podnětu jim usnadnit. Problémy s nevhodným chováním by neměli ve svém volném čase řešit studující, kteří se navíc vystavují riziku, že tyto aktivity negativně ovlivní jejich působení na univerzitě, ale nezávislá osoba. Podporujeme založení instituce fakultního ombudsmana nebo ombudsmanky, kteří by měli být kvalifikovaní pro citlivou práci s oběťmi a být za ni adekvátně honorovaní.

  6. Nastavení postupů v případě prokázání násilí
  Podle stávajícího řádu mají fakulty v případě prokázání predátorského chování velmi omezené pole působnosti. Sexualizované násilí by mělo být možné řešit i v případě, že oběti nechtějí vstoupit do trestněprávního řízení vedeného státním zastupitelstvím či policií. Je potřeba nastavit institucionální mechanismy tak, aby univerzita mohla podněty sama důkladně prošetřit a adekvátně na ně reagovat. V první řadě přerušením veškerých styků predátora s oběťmi, ve druhé řadě zamezením tomu, aby se problematické jednání opakovalo i v jiných případech. V případě závažných provinění by mělo být možné s pedagogem rozvázat pracovní vztah.

  Za Iniciativu Nahlas:
  Tomáš Blatný
  Anna Schubertová
  Václav Sklenář

  ///

  Otevřený dopis k podpisu zde.

  • Autor:
  • Publikováno: 24. února 2022

  Komentáře k článku: Otevřený dopis představitelům UK & FF UK

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,