Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Příloha

  Transformace Národního divadla jako předpoklad jeho dalšího rozvoje

  Národní divadlo je jedním ze symbolů české národní identity a reprezentativní českou scénou. Otázka divadla je v Čechách již od národního obrození chápána často více politicky než umělecky.

  Jan Burian ředitel Národního divadla

  JAN BURIAN ředitel Národního divadla

  Národní divadlo je jedním ze symbolů české národní identity a reprezentativní českou scénou. Otázka divadla je v Čechách již od národního obrození chápána často více politicky než umělecky.

  Nezbytnost transformace

  Dosavadní zkušenosti potvrzují hlavní předpoklady expertního týmu i Zprávy o stavu ND. Transformace této instituce do nového typu organizace odpovídající současným uměleckým i ekonomickým požadavkům se jeví jako nezbytná.

  Dlouhodobé zanedbávání potřebných systémových změn prohlubuje provozní, ekonomické i umělecké problémy ND, které tak nejen nedosahuje žádoucí mezinárodní konkurenceschopnosti, ale ztrácí jako celek i svou domácí uměleckou prestiž.

  Cíle transformace

  Cílem transformace ND musí být vytvoření moderně řízené instituce, která své výjimečné postavení dané historickým vývojem, veřejným vnímáním a podporou státu využívá k vytváření divadelních děl schopných mezinárodní konkurence, vstřebávajících inspirace soudobého divadelního umění, rozvíjejících specificky české tvůrčí postupy a postoje a splňujících vysoké nároky umělecké profesionality.

  Transformace musí vést k vytvoření takových organizačních a ekonomických celků, které zajistí podmínky pro účinné a umělecky efektivní řízení.

  Problémy k řešení

  Nevyhovující systém financování a správy

  Zastaralý zřizovatelský systém – příspěvková organizace

  Chybějící systém kooperativního financování z více úrovní veřejné správy

  Chybějící víceleté financování

  Odpolitizování příspěvkových organizací

  Nevyhovující systém odměňování a pracovních smluv

  Zanedbaná investiční činnost.

  Komplikovanost řízení (5 souborů ve 4 budovách)

  Daňová oblast zejména v oblasti osvobození od DPH a v oblasti rozdílných daňových povinností z hlavní a doplňkové činnosti

  Odměňování

  Odměňování v umělecké instituci nemůže nadále probíhat podle předpisů určených pro odměňování státních zaměstnanců. Zejména u umělců.

  Do uměleckého prostředí nepatří mechanická mzdová regulace, která vytváří vážné překážky s negativním dopadem do vlastních příjmů divadla.

  Pracovní smlouvy

  Zejména u umělců je třeba používat volného smluvního režimu, při kterém odměna vyjadřuje jak dlouhodobou kvalitu zaměstnance, tak i dostatečnou motivační složku zohledňující kvalitu a množství odvedených výkonů při zkouškách a představeních.

  Pracovní poměry je nutné uzavírat na dobu určitou a stanovit maximální období, po které je opakování tohoto typu pracovního poměru možné podle jednotlivých uměleckých profesí.

  Současný režim vyžaduje spíše plánování repertoáru podle množství zaměstnanců, nikoliv zaměstnávání podle uměleckého programu.

  Správní rada

  Řízení prostřednictvím správní rady by mělo vést ke stabilnějšímu prostředí, které je pro takovouto instituci životně nezbytné.

  Zřízení správních rad přispěje k odpolitizování uměleckých institucí.

  Je třeba samozřejmě velmi citlivě posuzovat vyváženost pravomoci a odpovědnosti ředitele divadla, správní rady a zřizovatele nebo zřizovatelů.

  Financování

  Rozpočet divadla a zejména příspěvek z veřejných zdrojů by měly být jednoznačně stanoveny na delší časové období.

  Vývoj rozpočtu by měl být včas aktualizován a predikován. (Žádná podobná instituce nemůže fungovat dobře, bude-li většinu své energie věnovat řešení rozpočtových problémů vznikajících ad hoc a žít v ekonomické nejistotě i v roce, ve kterém se právě nachází.)

  Součástí transformace musí být zavedení systému hospodaření v delších časových obdobích, než je jeden finanční rok.

  Žádoucí je i řešení problematiky daňové politiky zejména v oblasti osvobození od DPH a v oblasti rozdílných daňových povinností z hlavní a doplňkové činnosti.

  Financování

  Nový systém řízení musí zajistit i dlouhodobou investiční strategii.

  ND provozuje mimo jiné na území hlavního města Prahy veškerou pravidelnou operní tvorbu a většinu baletní produkce. Jako přirozené se tedy jeví zajistit kooperativní financování ND společným příspěvkem státu a hlavního města Prahy.

  Jedna z priorit ND musí být systematická mezinárodní spolupráce a systematická podpora původní české tvorby.

  Samostatná divadla

  Řešením pro ND je vytvoření skutečně právně, ekonomicky i umělecky samostatných divadel (divadelních souborů) s jednou servisní organizací.

  Toto řešení nejenže neznamená ztrátu společné značky, ale povede k významnému posílení pravomocí i odpovědnosti jednotlivých uměleckých ředitelů za program i hospodaření.

  Systém řízení by měl odpovídat organizaci tzv. holdingového typu.

  Nutné legislativní změny

  Potřebné rozčlenění ND na několik samostatných celků bude vyžadovat zásadní změnu legislativních a ekonomických podmínek.

  ND se musí transformovat na jiný typ právnické osoby, která by tento způsob řízení umožňovala. Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře se v této chvíli jeví jako nejrealističtější cesta k potřebným změnám.

  Realizace transformace

  Koncepce byla rozpracována do Akčního plánu, který podrobněji analyzuje problémové oblasti a stanovuje konkrétní řešení včetně termínů.

  Probíhá postupná realizace změn v rámci stávající právní formy zejména v oblasti řízení, ekonomiky a financování, lidských zdrojů, obchodu a investičního plánování.

  Využíváme zahraničních zkušeností z obdobných transformací. Opakované konzultace s Bundes­thea­ter Holding Vídeň, Pearle – Live Performance Europe, zřízení společného expertního panelu s Opera Europa, Integrated Consulting Group.

  Prezentováno na semináři na téma Transformace Národního divadla z pohledu mezinárodních zkušeností, MK ČR Praha, 2. října 2015. Pro tisk upraveno.


  Komentáře k článku: Transformace Národního divadla jako předpoklad jeho dalšího rozvoje

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,