Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2019

ročník 28
26. 11.–9. 12. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Změny grantového řízení na ministerstvu kultury

  Jako ředitel odboru umění, literatury a knihoven (OULK), do jehož dotačních programů směřuje většina žádostí z oblasti živého umění, bych rád představil základní změny, které nás (administrátory) i žadatele o dotaci v nejbližší době čekají.

  Ke změnám nás vedou závěry kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i analýza, kterou si úřad zadal u Institutu umění – Divadelního ústavu. Konkrétně kontrolní akce č. 14/10 NKÚ v roce 2014 postavila ministerstvo kultury (MK) před úkol sjednotit náš nejširší dotační nástroj – Kulturní aktivity –, jehož finanční prostředky z více než tří čtvrtin „konzumuje“ živé profesionální umění, tedy sjednotit zejména evidenci žadatelů a dotací, ale i pravidla poskytování grantů. Problém má odstranit jednak zavedení Jednotného evidenčního a grantového systému (JEGIS), jednak uplatnění transparentnějšího hodnoticího systému.

  Dotační program Kulturní aktivity využívá většina odborů MK s velmi různou agendou, ať už jde o umění živé, či neživé, profesionální, či neprofesionální. Těžko tak lze srovnávat projekt mezinárodního divadelního festivalu s konferencí pořádanou, řekněme, Českým sdružením přátel betlémů, přičemž obě dotace jdou z téhož dotačního programu.

  JEGIS proto musí být co možná variabilní a pružný. Jeho vývoj byl zahájen v roce 2016 a letos je testován v oblasti profesionálního výtvarného umění, které je pro zavádění nového systému výhodné svou jednodušší strukturou dotací – například výstavní projekty jsou v principu shodné, jen různě finančně náročné, což by ovšem systém JEGIS měl umět zohlednit. Pokud se systém osvědčí, zavede ho MK i do jiných oblastí dotačního programu Kulturní aktivity.

  OULK dále přistoupil k vypracování podrobných kritérií pro hodnocení podaných žádostí o dotaci: aby byla měřitelná, porovnatelná a aby žadatelé předem věděli, jakým způsobem se žádosti budou posuzovat. U každé žádosti budou samostatně hodnoceny dva parametry: umělecká či odborná úroveň projektu (včetně jeho obecného kulturního významu) a přiměřenost rozpočtu (slouží k tomu, aby se podle možností minimalizovalo riziko nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu). Navržený postup byl konzultován se zástupci grantových komisí i se zástupci odborné veřejnosti a byl akceptován i vedením sekce živého umění.

  Původní záměr inspirovat se dotačním programem hlavního města Prahy a rozpracovat hodnocení projektů podle kredibility, kvality projektu a podle ekonomických parametrů se ukázal v prostředí MK, kde musí oborová komise během jediného dne hodnotit stovky projektů z celé republiky, jako zhola nemožný a nefunkční. K výslednému bodovému hodnocení projektů má přibýt i krátké slovní hodnocení oborovou komisí, které žadatelům poslouží jako zpětná vazba.

  První aplikovanou inovací (v souladu s nálezem NKÚ) bylo otevření Programu státní podpory festivalů profesionálního umění pro divadlo, taneční a výtvarné umění, pro klasickou a alternativní hudbu a pro literaturu. Tento dotační nástroj byl po několikaletých diskusích zřízen pro nákladné, nezřídka i „komerční“ akce, které – pro značné finanční nároky i pro odklon od primárního důrazu na podporu nových děl, a tím na obohacení kulturního dědictví národa – v programu Kulturních aktivit často vůbec neuspěly. Nový program je z hlediska financování podprogramem Kulturních aktivit a jeho otevření v příslušném roce je podmíněno alokací prostředků ve výši nejméně 100 mil. Kč, což letos způsobilo jisté rozpočtové obtíže grantovým komisím v hlavních oborových řízeních. Věříme, že vzhledem k slibnému vývoji státního rozpočtu proběhne dotační rok 2018 ke spokojenosti jak většiny žadatelů, tak oborových komisí.

  Závěrem je dobré zmínit upozornění NKÚ na skutečnost, že MK poskytuje dotace i na základě žádostí podaných mimo řádná dotační řízení. MK uznává, že takový postup narušuje princip rovnosti žadatelů před poskytovatelem, a hodlá poskytování takových grantů minimalizovat. Ministerstvo financí zpracovalo návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která (mimo jiné) zakazuje poskytování dotací mimo výběrové dotační řízení. Všichni si však dovedeme představit mimořádnou situaci, která zdůvodní mimořádné udělení dotace.

  Zda výše nastíněná opatření přinesou kýžené zlepšení, ukáže praxe, nicméně sebelepší systém může ztroskotat na tom základním – na nedostatečném objemu finančních prostředků.

  MILAN NĚMEČEK ředitel odboru umění, literatury a knihoven MK ČR


  Komentáře k článku: Změny grantového řízení na ministerstvu kultury

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,