Konferencia Impulz bola zameraná na zmapovanie inšpiratívnych projektov slovenských divadiel a inštitúcií v oblasti inovatívnych foriem práce s publikom.  Svoje projekty predstavili organizácie: Asociácia Divadelná Nitra, Divadlo Ludus, Paneurópska vysoká škola, Bábkové divadlo na rázcestí, Divadlo Thália, Slovenské národné divadlo a Divadlo Pôtoň.

Účastníci konferencie upozorňujú na izoláciu umenia od vonkajšieho sveta, o čom svedčí nízka návštevnosť podujatí, resp. opakujúca sa návštevnosť tej istej malej skupiny divákov, nízka reprízovosť umelecky náročnejších produkcií, celková nekultúrnosť občanov viditeľná v rôznych prejavoch verejného života. Je dôležité, aby umenie a najmä umelci začali intenzívne komunikovať so svojím publikom.

Umenie má schopnosť formovať postoje ľudí, vychovávať ku kritickému mysleniu, odovzdávať pozitívne emócie. Vnímanie krásy, viera v kultúrne hodnoty a tradície môžu prispieť výrazným spôsobom k vytváraniu zdravého spoločenského prostredia.

Účastníci konferencie v zastúpení inštitúcií: Štátna opera,  Slovenské komorné divadlo, Staré divadlo Karola Spišáka, Asociácia Divadelná Nitra, Divadlo Ludus, Paneurópska vysoká škola, Bábkové divadlo na rázcestí, Divadlo Thália, Slovenské národné divadlo, Divadlo Pôtoň, Mestské divadlo  Žilina, Centrum pre otvorenú politiku, Nie v našom meste, navrhujú systémové opatrenia vzdelávania publika, ktoré sú nevyhnutné pre oživenie kultúrnosti občanov Slovenskej republiky a pre ozdravenie demokratickej spoločnosti.

///

ZÁVERY

Záver I.

Pre organizácie financované z verejných zdrojov stanoviť zo strany zriaďovateľa povinnosť zaviesť program vzdelávania publika do plánu organizácie s garantovanými finančnými prostriedkami na jeho realizáciu. Iniciovať zavedenie študijného odboru kultúrny pedagóg na príslušných školách na Slovensku v horizonte 5 rokov.

Zodp.: zriaďovatelia: MK SR, VÚC, mestské samosprávy

Záver II.

Vstúpiť do rokovania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠ SR) s cieľom zaviesť povinné formálne vzdelávanie žiakov a študentov k umeniu a kultúre ako súčasť osnov školského vyučovania všetkých základných a stredných škôl.

To predpokladá vzájomnú komunikáciu medzi rezortmi kultúry a školstva na koncepcii obsahu vyučovacích hodín, spoluprácu MŠ SR s kultúrnymi organizáciami pri zavedení pravidelnej povinnej návštevy kultúrnych inštitúcií, umeleckých diel a programov  v rámci vyučovacích hodín, ako aj prehodnotenie koncepcie kultúrnych poukazov zo strany MK SR s cieľom umožniť kvalitné vzdelávanie v oblasti umenia a kultúry.

Zodp.: MK SR

Záver III.

Zaviesť špeciálne granty pre tvorbu a prezentáciu umeleckých diel, projektov a aktivít umeleckých a kultúrnych organizácií a subjektov zameraných proti extrémizmu, rozvíjajúcich vzťah k demokracii, úctu k hodnotám a empatiu.

Zodp.: MK SR

Záver IV.

Poskytovať systematickú metodickú pomoc organizátorom kultúrnych podujatí a organizáciám pôsobiacim v oblasti umenia a kultúry v podobe podujatí s účasťou domácich a zahraničných odborníkov (prednášky, konferencie, workshopy) a dobrých príkladov zo zahraničia na tému rozvoja publika a vzdelávania publika.

Zodp.: MK SR

Záver V.

Uskutočniť prieskum návštevnosti umenia a kultúry, spracovať a kultúrnej verejnosti sprostredkovať výstupy štatistického zisťovania v oblasti návštevnosti umenia a kultúry a iné výstupy relevantné pre vzdelávanie k umeniu a kultúre. Pôsobiť vo svojom prostredí v prospech vzdelávania k umeniu a kultúre.

Zodp.: NOC a ďalšie centrá (DÚ, FÚ, LIC, HC, Kunsthalle – inštitút výtvarných umení); Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV; VŠMU, AU Banská Bystrica, katedry kulturológie a estetiky slovenských vysokých škôl.

Záver VI.

Výstupy z konferencie Impulz 2016 – Bátovce v podobe príkladov projektov práce s publikom a vzdelávania publika sprostredkovať ďalším organizáciám v oblasti umenia a kultúry ako aj pedagogickým pracovníkom a školám.

Zodp.: Platforma – pracovná skupina vzdelávanie

Záver VII.

Spolupracovať s Metodickým pedagogickým centrom a jeho regionálnymi pracoviskami na programe vzdelávania proti extrémizmu. Spolupracovať s Ministerstvom vnútra (polícia – odbor násilia) na programe boja proti extrémizmu)

Zodp.: Platforma, kultúrne organizácie; MPC, MV SR

Záver VIII.

Zintenzívniť kontakty so základnými, strednými a vysokými školami s cieľom podporiť záujem pedagógov o kultúru a umenie, zvýšiť ich návštevnosť kultúrnych podujatí a ich prostredníctvom zapojiť umelecké a kultúrne organizácie do vzdelávacieho procesu. Prejavovať väčšiu starostlivosť o pedagógov, vzdelávať ich k umeniu a kultúre, motivovať ich k návšteve kultúrnych podujatí a zariadení (zadarmo vstupenky na predstavenia a iné podujatia, besedy s umelcami, poskytovanie študijných materiálov, kredity za vzdelávanie k umeniu a kultúre, iné benefity).

Zodp.: kult. organizácie

Záver IX.

Vzájomne evidovať, informovať sa, koordinovať a odovzdávať si skúsenosti z projektov práce s publikom a vzdelávania publika. Za tým účelom zriadiť špeciálnu webovú stránku a dohodnúť spôsoby komunikácie.

Zodp.: Platforma, kult. organizácie a subjekty praktizujúce vzdelávanie publika

///

VÝZVY

Umenie a kultúra patria k najdôležitejším oblastiam ľudskej činnosti, ktoré vplývajú na formovanie jedinca i spoločnosti, pomáhajú vytvárať charakter človeka, jeho emocionálne a etické hodnoty, majú vysoký potenciál pôsobiť ako prevencia negatívnych spoločenských javov a pomáhať v boji proti xenofóbii a extrémizmu.

A preto:

Vyzývame umelecké a kultúrne organizácie na Slovensku, ako aj umeleckých kritikov, teoretikov umenia a kulturológov, aby sa systematicky venovali práci s publikom a vzdelávaniu publika s cieľom rozvíjať vzťah publika k umeniu a kultúre.

Vyzývame Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby podporilo úsilie kultúrnych a umeleckých organizácií pracovať s publikom, aby iniciovalo systematické rokovania s Ministerstvom školstva vo veci zavedenia povinného vzdelávania k umeniu a ku kultúre v rámci školských osnov, aby zaviedlo grantový systém na podporu projektov vzdelávania publika a vzniku projektov podporujúcich demokraciu a boj proti extrémizmu a inak vytváralo podmienky pre rozvoj aktivít umeleckých a kultúrnych organizácií a subjektov v tomto smere.

Vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zaviedlo do osnov povinné vzdelávanie k umeniu a kultúre, aby viedlo školy a pedagogických pracovníkov k realizácii tohto vzdelávania, k spolupráci s umeleckými a kultúrnymi organizáciami a subjektmi, ktoré uskutočňujú umelecké projekty, kultúrne aktivity ako aj projekty vzdelávania publika.

Vyzývame pedagógov a rodičov, aby viedli žiakov a študentov všetkých stupňov a druhov škôl k návšteve umeleckých a kultúrnych podujatí, k oboznamovaniu sa s umeleckými a kultúrnymi hodnotami, ku komunikácii s tvorcami a odborníkmi na umenie a kultúru ako aj k vzájomnej výmene skúseností a zážitkov z návštevy umeleckých a kultúrnych podujatí doma i v zahraničí.

Vyzývame nadácie, donorov a podnikateľskú sféru, aby zriadili granty na podporu vzdelávania k umeniu a kultúre ako aj pre vznik umeleckých diel, kultúrnych aktivít a projektov s témou ochrany hodnôt demokratickej spoločnosti, dôstojnosti človeka a boja proti prejavom xenofóbie, extrémizmu, fašizmu a totalitarizmu vôbec.

Spracovali: Iveta Ditte Jurčová, Divadlo Pôtoň, Darina Kárová, Asociácia Divadelná Nitra

Schválili: účastníci konferencie Impulz 2016

v Bátovciach 30. mája 2016

Převzato se stránek: Divadla Pôtoň

///

Více ne i-DN:

Znepokojenie

Vytvoriť platformu pre neštátnu kultúru