Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Oponenti k Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě – Petr Christov

Předkládáme k diskusi názory oponentů Návrhu optimalizace pražské divadelní sítě. Interní materiál pro potřeby expertního týmu nebyl určený k publikaci, obsahuje však závažné a podnětné úvahy, o nichž je třeba veřejně debatovat.

/V nejnutnější míře texty pro potřeby i-DN redigoval Josef Herman/

praha-labute-tancici-dum

Obecně řečeno

chápu předkládaný materiál jako „volné pokračování“ a rozšíření již existujících obecných, ačkoli v praxi nepříliš realizovaných dokumentů (zejm. tzv. kulturní politiky HMP, stanoviska Poradního sboru primátora pro divadlo a materiálů k transformaci z r. 2001) – jako takový rozumně sumarizuje, přináší a připomíná zásadní otázky týkající se aktuálního stavu pražské divadelní sítě, resp. divadel přímo zřizovaných HMP (tedy jeho PO), s příhlédnutím k dalším divadelním aktivitám na území HMP (ať už HMP podporovaných formou grantového řízení či ryze soukromým podnikatelským subjektům).

Předkládaný materiál

by bylo vhodné koncipovat a chápat – i s ohledem na vyjádření radního pro kulturu HMP p. Novotného na březnové veřejné diskusi – jako jednoznačné a nezpochybnitelné stanovisko (oslovené) odborné veřejnosti, jímž by se HMP (resp. jeho zasutpitelé) měli řídit při realizaci dalších kroků (viz prohlášení radního Novotného o tom, že (volně parafrázováno) „město Praha nic formulovat neumí, protože tomu nerozumí a proto potřebuje stanoviska odborníků na tu či onu oblast“. V tomto ohledu by ale předložený  materiál zároveň měl obsahovat i podrobnější analýzu možných variant řešení současného stavu a rozpracovat i další možné scénáře a v ideálním případě pak jasně deklarovat své stanovisko k jednotlivým variantám a jednoznačně radě města doporučit vybranou strategii budoucího rozvoje. Studii v této podobě považuji za velmi dobře zpracované východisko pro další kroky, které HMP ve spolupráci se svým odborným konzultantem v příštích měsících a letech dále rozpracuje a zrealizuje.

Jako pozitivní v tomto smyslu chápu začlenění kapitoly, jež rozpracovává možnosti „standardizace“ (či snad zkrátka jen zpřesnění) podmínek provozování PO v majetku HMP. Nicméně se nabízí otázka, zda by neměl materiál obsahovat i zpracování potenciálních výhod/nevýhod varianty případného zachování stávajícího modelu (tedy existence PO). Osobně sice nepovažuji tento subjekt za nijak extrémně výhodný ani pro jednu stranu provozu a budu velice rád, pokud se náš legislativní systém v budoucnu obejde i bez něj, nicméně s ohledem na to, že v každém případě bude přechodová fáze mezi stávající podobou a transformovanou budouností spíše delší než kratší, je na jednu stranu nezbytné jasně definovat zásady provozu PO, které by nenarušovaly dobré mravy a nevzbuzovaly tak výrazné pochybnosti provozní, ekonomické ani umělecké, jako tomu bývalo doposud (v tomto směru materiál informace obsahuje), na straně druhé by však bylo dobré přesněji pojmenovat výsledky, které by pro HMP pramenily ze zachování stávajícího statusu quo.

Podle takto definovaných kritérií a postupů by se následně HMP mohlo řídit (i pokud by se rozhodlo k transformaci nepřistoupit), a to i v případě potenciálního zachování PO.

Materiál by proto měl obsahovat jasná argumentačně podložená doporučení pro zastupitele HMP, jak se do budoucna zachovat.

Dále si dovolím několik dílčích poznámek k některým oblastem a tématům:

ad vnitřní/vnější hodnocení :

> je zjevné, že každá instituce musí (nějakou formou) pravidelně hodnotit své fungování; nastavení vnitřních hodnotících nástrojů by mělo zůstat v kompetenci dané instituce, výsledky takovéto interní evaluace (či vnitřního sebe/hodnocení) by však měly být (u veřejně subvencovaných institucí) veřejné; páteřní subvencované instituce by zároveň měly být pravidelně (min. jednou za 3-5 let) hodnoceny externími posuzovateli dle předem daných a průkazných kritérií (zadavatelem a vyhodnocovatelem takovéhoto hodnocení by měl být zřizovatel, tedy HMP – v ideálním případě by tento kontrolní/hodnotící orgán měl být společný pro všechny subjekty v oblasti subvencovaných divadel (námitky na neekonomičnost takového hodnocení jsou liché, takovýto komplexní, na subjektu/divadle nezávislý audit naopak dokáže na mnohé záležitosti včas upozornit)

> materiál výše uvedené principy sice rámcově obsahuje, nicméně z reakcí na veřejné diskusi je zjevné, že podrobnější argumentace není nikdy dost…

ad prostory/divadla:

> v materiálu by měly zřejmě být pregnantněji formulovány zásadní problémy některých stávajících nájemních smluv, které neumožňují přílišnou manipulaci s danými subjekty v nich sídlícími (tyto majetko-právní otázky jsou ostatně jedním z neopominutelných faktorů ovlivňujících možnou proměnu pražské divadelní sítě);

> vhodné proto bude doplnit dalším komentářem problematičnost (či dokonce i nemožnost) prodlužování některých nájemních smluv za stávajících (či jakkoli výhodných podmínek)

> v tomto ohledu se též jeví jako vhodné do materiálu doplnit konkrétní podněty na možné využití (konkrétních) prostor v majetku HMP, která by s menšími investicemi měla/mohla sloužit divadelnímu provozu a poskytnout další diverzitu pražskému uměleckému/divadelnímu provozu;

ad kategorizace divadel:

> nabízí se otázka, zda by neměl materiál konkrétně pojmenovávat ty instituce, které mají tvořit minimálně onu tzv. páteřní síť divadel a představit jasnou vizi o budoucí stratifikaci (zmíněny jsou pouze dílčí konkréta, viz HDK či studie operuje s termíny jako „většina stávajících PO“)

ad grantová podpora: (tato poznámka je spíše okrajová v rámci materiálu, nicméně poměrně zásadní v realizaci grantové podpory HMP)

> bylo by vhodné případně vydělit v kategorii grantové podpory u jednoletých grantů dvě kategorie projektů: jednoleté granty pro jednotlivé umělecké projekty + jednoleté granty pro amatérské, (resp. neprofesionální či nízkonákladové) produkce apod., u nichž by bylo vhodné hovořit např. o omezení výší požadované částky např. 50.000,- Kč > tento podnět vyšel mj. ze zkušeností letošní grantové komise, která se shodla na tom, že porovnávání jednorázových projektů s rozpočtem řádově stovek tisíc je zcela nesouměrné s projekty požadujícími podporu ve výši několika málo tisíc, resp. desítek tisíc korun…

Závěrečný komentář:

Předložená studie je velmi dobrým analytickým základem pro vytvoření dalšího materiálu, který by konkrétně syntetizoval doporučení a jasně definoval kroky, které by HMP mělo v otázce nové podoby pražské divadelní sítě podniknout > v následném materiálu by neměla chybět jasně podložená a uskutečnitelná představa o budoucím uspořádání a organizaci pražských divadel, včetně pregnantně formulovaných komentářů k tomu, proč a za jakým účelem by HMP k této podobě transformace/optimalizace mělo (nutně) přistoupit.

///

Plná znění Návrhů optimalizace pražské divadelní sítě najdete zde:

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

///

Dostupné dokumenty a texty na i-DN:

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě

Návrh systémové optimalizace Divadla na Vinohradech

Návrh systémové optimalizace Hudebního divadla v Karlíně

Návrh systémové optimalizace Městských divadel pražských

Návrh systémové optimalizace Divadla pod Palmovkou

Návrh systémové optimalizace Divadla v Dlouhé

Návrh systémové optimalizace Studia Ypsilon

Návrh systemové optimalizace Divadla Minor

Návrh systémové optimalizace Divadla Spejbla a Hurvínka

Návrh systémové optimalizace Švandova divadla

Návrh systémové optimalizace Divadla Na zábradlí

///

Helena Štáchová: Devadesátiletá kariéra Divadla S+H nebyla okomentována

  • Autor: DN
  • Publikováno: 13. května 2013

Komentáře k článku: Oponenti k Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě – Petr Christov

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 4/2018

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


20. 2.–5. 3. 2018

Číslo 4/2018 (20. 2.–5. 3. 2018)

Obsah čísla 4/2018

Slovo ...

V povolební kocovině

Tak se vám svěřím. Ani tři týdny...

Dotazník

Tereza Volánková

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Ceny Thálie s Václavem...

Herecká asociace oznámila zásadní...

Fejeton

Divadlo pije!

Divadlo žije! Divadlo pije! Fenomén...

Názor

Jak v Národním divadle...

Myslel jsem, že stoletým výročím...

Kronika

Jednou větou

Na piazzetě Národního divadla (nám....

Kritika

Jeviště plná techniky a...

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabízí...

Příroda proti kultuře

Divadelní spolek Tygr v tísni se v...

Smutná válečná romance

Novelu Petr a Lucie napsal Romain...

Krejčík by se nezlobil

O’Caseyho Pension pro svobodné pány...

Zrození, život, smrt

DUP39, tedy podzemní sály a zákoutí...

Nenechat se sbalit do Ikea...

Hra Burgtheater (1983) Elfriede Jelinek...

Trochu si zahajlujeme a...

Činohra pražského Národního divadla...

William Shakespeare, Klatův...

Jan Klata je prvoligový evropský...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 4/2018...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Festivaly

Dotkni se komedie a zazpívej

Na pardubickém GRAND Festivalu smíchu...

Rozhovor

Ivana Uhlířová: Vůle,...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Felix Koch a Nathalie Frank:...

Rozhovor se zástupci sdružení LAFT...

Kontext

Hmyz na divadle a u voleb

Světoznámý český výtvarník Jan...

Co s tím ministr kultury...

Ministra kultury v demisi Ilji Šmída...

Burza

Ceny Thálie 2017

Herecká asociace informuje

Divadlo 1918–2018

Rudozelený anton pro EFB Aprílové...

Podoby – Brambory

Stručný obsah příspěvku zde není...

Sbírka trofejí

Národní muzeum informuje

O zapomenuté hvězdě operety

Dlužíme vzpomínku paní Dagmar...

Zahraničí

Divadlo v troskách –...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Jan Klata: Teď a tady budu...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřel

Jiří Laštovka (21. 7. 1978 České...

O zapomenuté hvězdě operety

Dlužíme vzpomínku paní Dagmar...

Paměti, záznamy, deníky

O poslušné lokajské ...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Payanoia: Pajány CD Galén, 42:07 min....

Postdramatično, kam se...

Někdy se to prostě stane. Nad...

Obrazem

Konkurs Fotografii Teatralnej

V Polsku se již třetím rokem koná...

Fagi a divadlo

Pan Papírek… (XIII)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 4/2018Obsah,