Obsah,Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Oponenti k Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě – Eva Žáková

Předkládáme k diskusi názory oponentů Návrhu optimalizace pražské divadelní sítě. Interní materiál pro potřeby expertního týmu nebyl určený k publikaci, obsahuje však závažné a podnětné úvahy, o nichž je třeba veřejně debatovat.

/V nejnutnější míře texty pro potřeby i-DN redigoval Josef Herman/

praha-labute-tancici-dum

Předkládaný Návrh systémové optimalizace pražské divadlení sítě

byl vypracován na základě zadání Magistrátu hl. města Prahy, který se dlouhodobě a zatím bezúspěšně snaží řešit „transformaci pražských divadel – svých příspěvkových organizací“. Předkládaný návrh obsahuje dvě základní části: podkladovou studie a návrhovou část. Podkladová studie zahrnuje kapitoly Příběh transformace pražské divadelní sítě, Analýzu současného stavu a Přehled právnických osob. Dané kapitoly jsou zpracovány kvalitně a představují výstižný podklad pro návrhovou část předkládaného materiálu. Návrhová část se vedle obecných principů vize a cílů pražské divadelní politiky (včetně hodnocení subjektů a jmenování ředitelů) věnuje konkrétním návrhům řešení transformace včetně návrhů řešení jednotlivých pražských divadel, které mají dosud formu příspěvkové organizace.

Pokud jde o základní principy transformace

její předpoklady a harmogram, lze jednoznačně podpořit rozhodnutí řešitelského týmu navrhnout urychlení procesu transformace a okamžitě řešit změnu právní formy současných příspěvkových organizací na obecně prospěšné společnosti, která je možná do konce roku 2013 s možností následné optimalizace právní formy. Toto řešení se jeví jako nanejvýš vhodné především z důvodu dosažení změny právní formy příspěvkových organizací, která jsou residuem socialistické éry a představuje zastaralou, nevyhovující a neefektivní právní formu.  Navíc tatom právní forma skrývá nebezpečí neadekvátní a smyslu kulturní činnosti odporující  administrativní zátěže spojené například s veřejnými zakázkami (viz v r. 2013 nově zavedený systém pravidel pro veřejné zakázky a přidělování financí, uplatňovaný státní správou).

Návrhová část

se dále věnuje kategorizaci divadelních subjektů a navrhuje budoucí podobu divadel zřizovaných hl. městem Praha. V rámci kategorizace je navrženo 5 typů lišících se stupněm vazby na hl. město Praha.

V případě 1. typu – kontinuálně financované kulturní instituce není dostatečně vysvětleno výjimečné postavení dvou institucí navržených do této kategorie. Ze systémového pohledu nepovažuji zachování nadstandardní výjimky za správné řešení. Pokud řešitelský tým navrhuje výsadní postavení pro tyto dvě instituce, doporučuji důkladně tento návrh zdůvodnit. V případě Hudebního divadla Karlín vyvstávají pochyby o možnosti vytvoření reprezentativního městského muzikálového (hudebního) divadla, které by se výrazně lišilo od “komerčních“ pražských produkcí. Též by toto řešení zřejmě vyžadovalo výrazně vyšší finanční podporu oproti stávajícímu stavu.

V případě 2. typu – kontinuální opodpora divadel se zakladatelskou nebo spoluzakladatelskou funkcí hl. města Prahy a 3. typu – otevřené prostory, neshledávám velký rozdíl mezi navrhovaným opatřením budoucího vztahu k městu. V obou případech je totiž navrhovanáno navázání provozu divadel na víceletý grant na činnost. Pro zajištění větší otevřenosti pražského divadelního systému by bylo vhodnější tyto dvě kategorie neoddělovat, vzdát se zakladatelské či spoluzakladatelské funkce města a umožnit navrhovaným divadlům účastnit se rovné a otevřené soutěže (v souladu s víceletýmim granty). Město by v tomto případě mohlo ovlivňovat zaměření subjektů v rámci zadání výběrových řízení. Nicméně pokud řešitelský tým trvá na daném oddělení obou kategorií, pak doporučuji lépe obhájit rozdělení stávajících subjektů do navržených kategorií, protože stávající argumenty nejsou dle mého názoru dostatečné a budí jisté pochyby o nahodilosti – neurčitosti výběru (např. studio Ypsilon – typ 2 versus Švandovo divadlo – typ 3 či Městká divadla pražská versus Divadlo Komedie).

U konkrétních popisů budoucí podoby divadel

doporučuji snadnější orientaci a větší přehlednost (např. označení typů, kategorií v záhlaví, označení vlastnictví budovy, počet míst). V případě Divadla Spejbla a Hurvínka se vzhledem k pádnému zdůvodnění přikláním k navrhované 1. variantě, tedy vytvoření právnické osoby soukromého práva.

Po celkovém pohledu na navrhované řešení

nelze úplně souhlasit s bodem uvedeným ve Vizi a strategii: „transformace příspěvkových organizací by měla pomoci realizovat prioritu podpory nejširšího spektra umělecké tvorby a využít tento proces k narovnání vychýlené připrozeným vývojem na straně jedné a stagnací na straně druhé“. Návrh budoucí sítě dle mého názoru příliš nezakotvuje žádoucí změnu týkající se rozmanitosti kulturní nabídky a  skladby diváků. U Vinohradského divadla je zmíněno, že by mělo jít o divadlo s cílovou skupinou starší a střední generace. Stávající divadla, kterých se tento materiál týká (s výjimkou Divadla Minor) však mají tutéž cílovou skupinu a lze se obávat, že navržená transformace tento stav nemusí žádoucím způsobem významně změnit.

Přes uvedené připomínky lze považovat předkládaný návrh za krok správným směrem a pozitivně ho vyhodnotit především ve smyslu radikálního řešení změny právního statutu příspěvkových organizací.

V Praze, dne 9. 4. 2013

///

Plná znění Návrhů optimalizace pražské divadelní sítě najdete zde:

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

///

Dostupné dokumenty a texty na i-DN:

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě

Návrh systémové optimalizace Divadla na Vinohradech

Návrh systémové optimalizace Hudebního divadla v Karlíně

Návrh systémové optimalizace Městských divadel pražských

Návrh systémové optimalizace Divadla pod Palmovkou

Návrh systémové optimalizace Divadla v Dlouhé

Návrh systémové optimalizace Studia Ypsilon

Návrh systemové optimalizace Divadla Minor

Návrh systémové optimalizace Divadla Spejbla a Hurvínka

Návrh systémové optimalizace Švandova divadla

Návrh systémové optimalizace Divadla Na zábradlí

///

Helena Štáchová: Devadesátiletá kariéra Divadla S+H nebyla okomentována

  • Autor: DN
  • Publikováno: 13. května 2013

Komentáře k článku: Oponenti k Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě – Eva Žáková

Přidat komentář

(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

Přidání komentáře

*

*

*


Aktuální vydání 3/2018

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

Archiv ročníků

Výběr ročníku

Vyhledávání

Navigace

Čtenářský blog

Inzerce


6. 2.–19. 2. 2018

Číslo 3/2018 (6. 2.–19. 2. 2018)

Obsah čísla 3/2018

Slovo ...

O pitomcích

Prezidentem České republiky se na...

Sukces měsíce

Benjamin Britten: Billy Budd

Státní opera v Národním divadle,...

Dotazník

Martina Kinská

Dotazník aneb Vyhlížení divadelního...

K věci

Trilobit

Vyhynulý mořský živočich jako by...

Fejeton

Povídka z Říma:...

Třetí Řím čeká, až se probudím,...

Glosa

Postarat se o nejmladší!

Kdykoli narazím na aktivity Nadačního...

Kronika

Jednou větou

Pražské Studio Alta oslaví v roce...

Kritika

Jak slunce stvořilo svět

Naivní divadlo uzavřelo svůj volný...

Zachraň strom!

Románová prvotina Timothée de...

Když vdovy hrají tenis

Operu Dvě vdovy napsal Bedřich Smetana...

Sestry na cestě od iluzí k...

Komorní scéna Aréna opět obrátila...

Cirkusový klaun Ernani

Po téměř sto sedmdesáti letech se...

A slova stékají jako med

Činoherní klub se otevírá...

Taškařice ze škamen

Komedie Úča musí pryč! dramatika...

Masky revolučního divadla

Bez roku čtyřicet let stará hra...

Billy Budd jako Špinarův...

I am an old man who has experienced...

Kritický žebříček

Kritický žebříček 3/2018...

  5 zážitek / 4 nenechte si ujít...

Rozhovor

Vladimír Kratina: Jsem kluk z...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Kateřina Bohadlová:...

Rozhovor s ŘEDITELKOU souboru Geisslers...

Kontext

Stopy Zorky Ságlové

Úvahy výtvarné

Od všeho něco

Po dvou pražských a jednom brněnském...

To snad ČT nemyslí...

Úvahy TELEVIZNÍ

Burza

Užší nominace Cen Thálie...

Činohra Tereza Dočkalová – Nora,...

Divadlo 1918–2018

Divadelní zákon 1948 Za počátek...

Podoby – U Růže

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zahraničí

V domě plném vlasů a...

V Semperově opeře v Drážďanech se...

Lázně jako magický prostor...

Sdílení zážitku je důležité pro...

Skutečnost může být jen...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Zemřeli

Zemřeli

Oldřich Veselý (13. 11. 1948 Brno –...

Výročí

Výročí 1.−15. února

Haken Petr, herec (1. 2. 1963) △...

Paměti, záznamy, deníky

O poslušné lokajské ...

Stručný obsah příspěvku zde není...

Knihovnička

Došlo do redakce

Ivan Martin Jirous: Ochranný dohled...

Nad největším melodramem

Věra Šustíková je velkým znalcem...

Obrazem

Fagi a divadlo

Tylovo divadlo Kutná Hora

Do divadla zadním vchodem

Vlasta Fialová (1928–1998)

Moravské zemské muzeum v Brně...

Pan Papírek… (XII)

Zamčené články se otevírají heslem, uveřejněným v tištěné verzi Divadelních novin na s. 15 (všechny články jsou volně přístupné po dvou měsících).

Obsah čísla 3/2018Obsah,